Do góry

Klienci biznesowi

Kancelaria

Prawo kosmetyczne

Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp.p. w Katowicach, oferuje wsparcie na rzecz podmiotów z szeroko pojętej branży kosmetycznej, w tym na rzecz producentów kosmetyków, ich importerów i dystrybutorów, a także na rzecz indywidulanych salonów kosmetycznych. Przed branżą beauty pojawiają się, co raz to nowsze wyzwania, wynikające zarówno ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, jak i związane ze zwiększeniem konkurencji pomiędzy podmiotami, czy też ze wzrostem świadomości konsumentów. Nowe regulacje, jeżeli zostaną w sposób prawidłowy wykorzystane, stanowią szanse na rozwój, chociaż z drugiej strony mogą także doprowadzić do poważnych problemów. Prawnicy naszej Kancelarii niejednokrotnie służyli pomocą, klientom z branży kosmetycznej w znalezieniu optymalnego wyjścia z ich problemów i wprowadzenia zgodnych z przepisami prawa rozwiązań.

Podmioty z branży kosmetycznej, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zobowiązane są do przestrzegania reguł wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych, a także ustawy z dnia 4 października 2018 roku o produktach kosmetycznych. Prawnicy naszej Kancelarii adwokackiej udzielają profesjonalnego wsparcia w urzeczywistnianiu obowiązków wynikających z powyższych aktów prawnych.

Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp.p. w Katowicach, świadczy również profesjonalne usługi prawne przy wprowadzaniu na rynek polski produktów kosmetycznych importowanych, zarówno z krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak i krajów spoza tego obszaru. Pomoc Kancelarii ma miejsce również na etapie dokonywania notyfikacji w portalu CPNP (EU Cosmetic Product Notification Portal).

Kancelaria posiada również doświadczenie w świadczeniu usług doradczych z zakresu prawidłowego oznakowania produktów kosmetycznych, czy też etykiet. Nadto, prawnicy Kancelarii zajmują się również opiniowaniem materiałów reklamowych, ulotek informacyjnych, czy też treści zamieszczonych w kampaniach reklamowych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Osoba odpowiedzialna za produkt kosmetyczny

Na gruncie art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych, termin osoba odpowiedzialna oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która gwarantuje, iż wprowadzony przez nią do obrotu produkt kosmetyczny spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu. Właściwa identyfikacja osoby odpowiedzialnej ma kluczowe znaczenie dla respektowania wszystkich wymogów wynikających z Rozporządzenia, gdyż to na niej spoczywa obowiązek zapewnienia, że produkt kosmetyczny jest bezpieczny dla zdrowia ludzi w normalnie dających się przewidzieć warunkach stosowania. Podobnie ciąży na niej obowiązek przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa, przechowywania dokumentacji produktu kosmetycznego, a także szeroki wachlarz pozostałych obowiązków wynikających z Rozporządzenia. Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni w Katowicach, pomaga rozstrzygnąć pojawiającego się w tym zakresie wątpliwości.

Warto więc wiedzieć, że osobą odpowiedzialną za produkt kosmetyczny wyprodukowany na terytorium Unii Europejskiej, który nie podlega eksportowi i importowi do Wspólnoty, jest zasadniczo jego producent, pod warunkiem, że posiada siedzibę w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Natomiast, w przypadku produktów kosmetycznych importowanych z krajów niebędących częścią Unii Europejskiej, osobą odpowiedzialną za konkretny produkt kosmetyczny jest importer. Importer poprzez wprowadzenie kosmetyków na rynek przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z Rozporządzenia, w szczególności jest zobowiązany do dokonania notyfikacji w portalu CPNP (EU Cosmetic Product Notification Portal).

Dystrybutor, co do zasady, nie pełni funkcji osoby odpowiedzialnej, gdyż w ramach prowadzonej działalności sprzedaje on produkty pochodzące bądź od producenta, bądź od importera, który uprzednio wprowadził produkt kosmetyczny na rynek, bądź też od innego dystrybutora. Warto jednak pamiętać, o tym, że dystrybutor ponosi odpowiedzialność za dokonane przez siebie zmiany w oferowanych kosmetykach, które to mogą doprowadzić do sytuacji, w której dystrybutor stanie się jednak osobą odpowiedzialną.

Sposób przeniesienia odpowiedzialności za wprowadzony produkt kosmetyczny na podmiot trzeci

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych, producent lub importer może wyznaczyć osobę mającą siedzibę na terenie Unii Europejskiej na osobę odpowiedzialną. Wynikiem wyznaczenia osoby trzeciej na pełnienie funkcji osoby odpowiedzialnej nie jest utrata przez producenta, czy też importera, swego dotychczasowego statusu, lecz scedowanie części obowiązków i odpowiedzialności na podmiot zewnętrzny. Umowa o pełnienie funkcji osoby odpowiedzialnej powinna zostać zawarta w formie pisemnej, zaś w jej treści należy w sposób szczegółowy uregulować zasady świadczenia usług przez podmiot zewnętrzny, a także zasady jego odpowiedzialności, gdyż te kwestie nie zostały uregulowana w obowiązujących przepisach prawa. Przy przygotowaniu odpowiednich treści i dokumentów w zakresie i w ogóle prawa kosmetycznego, każdy adwokat i radca prawny naszej Kancelarii w Katowicach, posiada doświadczenie i należyte przygotowanie merytoryczne.

Jako Kancelaria zwracamy uwagę, że przepisy rozporządzenia nie wymagają od podmiotu pełniącego funkcje osoby odpowiedzialnej, posiadania wiedzy z zakresu chemii, biologii, bezpieczeństwa produktów, itp. Niemniej jednak nie oznacza to, że producent lub importer produktów kosmetycznych może przenieść część swych obowiązków na dowolny podmiot, w żaden sposób nie związany z branżą kosmetyczną lub podobną, gdyż ponosi on odpowiedzialność za swój wybór.

Wsparcie Kancelarii, adwokata, radcy prawnego na etapie tworzenia struktury dystrybucji produktów kosmetycznych

Prawnicy naszej Kancelarii, adwokaci i radcowie prawni udzielają profesjonalnego wsparcia producentom, importerom i dystrybutorom kosmetyków na etapie tworzenia przez nich struktury dystrybucji produktów kosmetycznych. Celem każdego podmiotu z branży kosmetycznej jest poszerzenie kręgu potencjalnych odbiorców, i tym samym oczywiście zwiększenie swych dochodów. Skutecznym narzędziem do osiągnięcia tego celu są m.in. programy partnerskie, oparte na wzajemnych powiązaniach pomiędzy ich uczestnikami, w których to opracowywaniu uczestniczą prawnicy Kancelarii. Prawnicy naszej Kancelarii w tworzonych przez siebie umowach, zmierzają do wprowadzenia skutecznych i adekwatnych rozwiązań, których celem jest ochrona interesów każdego z naszych Klientów.