Do góry

Podejmujemy wyzwania,
osiągamy cele.

Kancelaria adwokacka Katowice – poznaj nasz zespół

Zespół naszej kancelarii prawnej w Katowicach tworzą doświadczeni adwokaci, radcy prawni oraz prawnicy, których cechują wysokie kwalifikacje merytoryczne, a także praktyczna umiejętność stosowania prawa. Znajomość poszczególnych branż Klientów Kancelarii pozwala nam na dostosowanie rozwiązań prawnych do realnych potrzeb Klientów w toku świadczonych na ich rzecz usług prawnych, w tym obsługi prawnej przedsiębiorstw i spółek. Każdy adwokat, radca prawny  lub prawnik tworzący zespół naszej kancelarii adwokackiej w Katowicach posiada wiedzę specjalistyczną w poszczególnych, wybranych dziedzinach prawa, którą rozwija w ramach wybranej specjalizacji, analizując zmieniające się przepisy aktów prawnych, orzecznictwo sądów (cywilnych i administracyjnych) oraz organów państwowych. W ten sposób jesteśmy w stanie tworzyć wysoko wykwalifikowane zespoły interdyscyplinarne w ramach poszczególnych specjalizacji prawnych, mogące sprostać najbardziej skomplikowanym projektom i sprawom. Mamy świadomość, że każdy prawnik, adwokat, radca prawny Kancelarii ma inne predyspozycje i talenty. Naszym celem jest rozwijanie i doskonalenie cech indywidualnych i budowanie w ten sposób silnego i wzajemnie uzupełniającego się zespołu ekspertów. Kierując się tą zasadą możemy zagwarantować w ramach współpracy kompleksową obsługę prawną, obejmującą zarówno reprezentację Klientów na rozprawach sądowych przez doświadczonego adwokata lub radcę prawnego jak i obsługę korporacyjną związaną z bieżącą działalnością, inwestycjami, przeprowadzanymi transakcjami, czy sprawami z zakresu prawa pracy.

Nasza kancelaria adwokacka w Katowicach zatrudnia absolwentów prawa najlepszych polskich uczelni, w tym wydziału prawa w Katowicach (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz wydziału prawa we Wrocławiu (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu), ale także legitymujących się doświadczeniem zdobytym na renomowanych europejskich uniwersytetach.

Zespół kancelarii adwokackiej to również pracownicy wspierający pracę adwokata, radcy prawnego, czy prawnika, którzy stanowią nieodzowną pomoc w toku prowadzonych spraw. Do ich zadań należy kontakt z sądami i organami państwowymi, dbanie o obieg dokumentów w biurze kancelarii w Katowicach oraz prawidłowy przepływ informacji.

Maciej Siwka
adwokat
licencjonowany doradca
restrukturyzacyjny

Partner zarządzający

Adwokat Maciej Siwka w Kancelarii kieruje działem prawa gospodarczego, działem kontroli podatkowej i celno-skarbowej oraz restrukturyzacji i upadłości. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Prowadzi bieżącą obsługę klientów korporacyjnych Kancelarii oraz poszczególne sprawy Klientów indywidualnych. Obsługa prawna jaką świadczy na rzecz Klientów Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni w Katowicach, to wysokie standardy merytoryczne, przystępny język, jasne komunikaty i konkretne, zdecydowane odpowiedzi. Reprezentuje Klientów w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Uprawniony do wykonywania obowiązków syndyka, zarządcy oraz nadzorcy sądowego.

Przez Klientów adwokat Maciej Siwka ceniony jest za zaangażowanie, elastyczność, oraz nowatorskie podejście do prowadzenia powierzonych spraw.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1509.

Specjalizacje

Obsługa prawna, optymalizacja funkcjonowania przedsiębiorstwa

Adwokat Maciej Siwka doradza w zakresie optymalizacji prawnej i podatkowej przedsiębiorstw, w tym przy wyborze optymalnej podatkowo i organizacyjnie formy prawnej działalności gospodarczej oraz w toku prowadzenia tej działalności. Wspiera Klientów przy realizacji poszczególnych jednorazowych przedsięwzięć biznesowych. W ramach obsługi prawnej, świadczonej na rzecz Klientów biznesowych, m.in. przygotowuje i opiniuje umowy oraz kontrakty handlowe, reprezentuje w skomplikowanych sporach sądowych związanych z obrotem gospodarczym.

Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa

Adwokat Maciej Siwka z  sukcesami reprezentuje Klientów biznesowych Kancelarii, w toku postępowań i kontroli podatkowych oraz w toku kontroli celno-skarbowych. Swoje zainteresowania w tym zakresie ogniskuje wokół podatkowych, karnych oraz karnoskarbowych konsekwencji przestępstw karuzelowych VAT dla przedsiębiorców. Reprezentacja adwokata obejmuje zastępstwo zarówno na etapie postępowań administracyjnych jak i przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Upadłość oraz restrukturyzacja przedsiębiorstw

Adwokat , doradca restrukturyzacyjny Maciej Siwka doradza przy procesach upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie zdobyte w toku obsługi postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wywołanych wadliwym postępowaniem organów podatkowych lub celno-skarbowych. Połączenie wiedzy dotyczącej kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych oraz dotyczącej postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego pozwala na zapewnienie efektywniejszej obrony praw Klienta, w toku kontroli i postępowań upadłościowych lub restrukturyzacyjnych.

Szkolenia i audyty

Adwokat Maciej Siwka prowadzi szkolenia i audyty z zakresu ochrony danych osobowych, wdrażając odpowiednie regulacje i kulturę ich przestrzegania w przedsiębiorstwach. Prowadzi także szkolenia z zakresu compliance w organizacji wspierając zarządy spółek oraz kierownictwo wyższego szczebla w realizacji celów biznesowych poprzez działania, zmierzające do zapewnienia zachowania zgodności z przepisami prawa oraz normami etycznymi.

Adrian Achtelik
radca prawny

Partner zarządzający

Radca prawny Adrian Achtelik w codziennej pracy skupia się na kompleksowej obsłudze prawnej klientów biznesowych Kancelarii, w szczególności w zakresie tworzenia spółek prawa handlowego i ich oddziałów, a także przeprowadzania procedur związanych z przekształceniami, przejęciami i połączeniami spółek. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence).

Radca prawny Adrian Achtelik prowadzi również skomplikowane sprawy odszkodowawcze klientów indywidualnych.

Radca prawny Adrian Achtelik świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym związane z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości handlowych, przemysłowych i mieszkalnych. Jego znajomość relacji gospodarczych wykorzystywana była niejednokrotnie przez Klientów kancelarii w toku prowadzonych negocjacji.

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Radca prawny , członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Specjalizacje

Przekształcenia spółek, fuzje i przejęcie (M&A)

Radca prawny Adrian Achtelik w Kancelarii kieruje projektami związanymi z przekształcaniem, przejmowaniem i fuzjami spółek prawa handlowego, a także przeprowadza audyty prawne przedsiębiorstw poprzedzające procesy przekształceniowe. Wspiera zarządy i dyrektorów jednostek w tworzeniu optymalnych rozwiązań w ramach struktur wewnętrznych danej organizacji. Doradza w procesach sprzedaży, której przedmiotem jest sprzedaż przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Radca prawny Adrian Achtelik doradzając klientom biznesowym kancelarii dąży do uzyskaniu rozwiązań rzeczywistych problemów prowadzonych inwestycji.

W ramach współpracy z klientami Kancelarii dokonuje kompleksowej analizy stanu prawnego nieruchomości, umów inwestycyjnych, umów sprzedaży, umów związanych z korzystaniem z nieruchomości a także umów o roboty budowlane.

Radca prawny reprezentuje klientów Kancelarii w toku postępowań administracyjnych związanych z planowanymi i realizowanymi inwestycjami.

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Radca prawny Adrian Achtelik prowadzi wybrane sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie klientów indywidualnych dotyczące zwłaszcza wypadków w górnictwie oraz w wypadków w związku z pełnieniem służby wojskowej. Reprezentując klientów w często głośnych i medialnych sprawach sądowych wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie i doskonałą znajomość orzecznictwa.

Daria Legierska-Kowolik
adwokat

Adwokat Daria Legierska-Kowolik specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy oraz prawa cywilnego i zobowiązań.

Opracowuje kompleksowe rozwiązania prawne z zakresu prawa pracy dla spółek handlowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego, a także reprezentuje klientów w sądowych oraz pozasądowych sporach pracowniczych (zarówno reprezentując przedsiębiorców – pracodawców, jak i pracowników/organizacje pracowników). Doradza przedsiębiorcom, zarządom, dyrektorom jednostek oraz działom księgowym i kadrowym funkcjonującym w ramach organizacji danego podmiotu.

Adwokat Daria Legierska-Kowolik Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych z branży budowlanej, produkcyjnej oraz usługowej, w tym w sprawach związanych z prawem zamówień publicznych. Prowadzi także sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia dla Klientów indywidualnych Kancelarii.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2018 roku ukończyła aplikację adwokacką i z bardzo dobrym wynikiem złożyła egzamin zawodowy.

Członek Izby Adwokackiej w Katowicach.

Specjalizacje

Obsługa prawna - branża budowlana

Obsługa prawna Klientów biznesowych Kancelarii z branży budowlanej świadczona jest praktycznie na każdym etapie procesu budowlanego. Adwokat Daria Legierska-Kowolik opiniuje i dokonuje analiz umów o roboty budowlane (prace drogowe, roboty mostowe, prace branżowe) lub o wykonanie prac projektowych, z uwzględnieniem specyfiki danej branży, w której funkcjonuje Klient, celem wypracowania dla Klienta możliwie najkorzystniejszych uwarunkowań prawnych do realizacji zamierzonego kontraktu. Kolejno pomoc realizowana jest w toku trwania inwestycji, poprzez bieżące nadzorowanie prawnych aspektów przebiegu współpracy z kontrahentami, prowadzenie negocjacji, poszukiwanie najbardziej optymalnych dla Klienta rozwiązań sytuacji problematycznych, które występują przy realizacji niemalże każdej inwestycji. Adwokat Daria Legierska – Kowolik reprezentuje także Klientów Kancelarii w toku postępowań przedsądowych i sądowych przed sądami cywilnymi i gospodarczymi.

Wsparcie działów HR/księgowych/kadrowych

Zawodowe zainteresowania adwokat Darii Legierskiej – Kowolik obejmują aspekty prawa pracy zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. Doradztwo prawne obejmuje zarówno wsparcie w ramach bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstw, co przejawia się w opracowywaniu i opiniowaniu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, a więc zarówno umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów towarzyszących, np. o zakazie konkurencji, porozumień, ale też i źródeł prawa pracy, takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania. Doradztwo prawne obejmuje również poszukiwanie takich rozwiązań dla pracodawcy, które pozwolą mu odpowiednio zoptymalizować warunki pracy, lecz jednocześnie pozostaną w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Pomoc prawna, w tym w sprawach indywidualnych, obejmuje również kwestie związane z postępowaniami przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w ramach późniejszego składania odwołań od decyzji i postępowania sądowego.

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Adwokat Daria Legierska-Kowolik prowadzi skomplikowane procesy o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Specyfika spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie sprawia, że dotyczą one zarówno Klientów indywidualnych, jak i biznesowych kancelarii. Obecnie wsparcie prawne jest niemalże warunkiem uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia w kwocie satysfakcjonującej i należnej. Ta kategoria spraw wymaga nie tylko chłodnej kalkulacji matematycznej, ale też często empatii, zrozumienia sytuacji Klienta, umiejętności właściwego przedstawienia wszystkich okoliczności wpływających na dochodzoną kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia. Dotyczy to zwłaszcza tak trudnych emocjonalnie dla Klienta spraw, jak utrata zdrowia, utrata najbliższej osoby, błędy medyczne, wypadki przy pracy, utrata dobytku np. wskutek zalania mieszkania. W zakresie spraw odszkodowawczych pomoc prawna świadczona jest także i na rzecz Klientów biznesowych, którzy we współczesnych realiach coraz częściej spotykają się z koniecznością dochodzenia należnego im odszkodowania, gdyż również doświadczają takich sytuacji jak: wypadki komunikacyjne, zalania czy pożar obiektów handlowych i przemysłowych.

Jacek Mąka
radca prawny

Radca prawny Jacek Mąka specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań, prawa konkurencji i prawa bankowego.
Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. W Kancelarii prowadzi złożone sprawy gospodarcze dotyczące prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji oraz prawa ubezpieczeń.

Radca prawny Jacek Mąka jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Studiował również we Francji na Université de Franche-Comté w Besançon. W pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim oraz francuskim. W 2015 roku uzyskał dyplom DALF C1 (Diplôme approfondi de langue française).
W 2019 roku ukończył aplikację radcowską. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Specjalizacje

Pomoc publiczna, Fundusze Europejskie

Radca prawny Jacek Mąka przygotowuje dla Klientów Kancelarii analizy ryzyka wynikającego z umów o dofinansowanie, jak również doradza w skutecznym i zgodnym z przepisami prawa przeprowadzaniu transakcji dotyczących mienia nabytego przy wsparciu z Funduszy Europejskich. Dokonuje wszechstronnej analizy powierzonych mu tematów, zaś swymi poradami prawnym niejednokrotnie uchronił Klientów kancelarii przed naruszeniem procedur dotyczących otrzymanego dofinansowania. Reprezentuje również beneficjentów w trakcie postępowań toczących się zarówno przez organami administracji, jak i sądami powszechnymi i administracyjnym.

Prawo bankowe

Radca prawny Jacek Mąka prowadzi skomplikowane sprawy z zakresu prawa bankowego, w tym dotyczące tzw. kredytów frankowych. Do każdej z powierzonych mu spraw podchodzi indywidualnie, celem wyboru optymalnego rozwiązania dla Klienta, działając ze świadomością, że każda sprawa jest inna i wymaga osobistego podejścia. Doradza osobom, które zawarły umowy kredytowe indeksowane oraz denominowane, w zakresie możliwych roszczeń przysługujących im od banków. Zajmuje się również sprawami dotyczącymi tzw. polisolokat. Reprezentuje kredytobiorców w trakcie postępowań sądowych.

Prawo własności przemysłowej, intelektualnej oraz prawo konkurencji

Radca prawny Jacek Mąka w ramach codziennej praktyki zajmuje się również sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej, przemysłowej oraz prawa konkurencji. Podejmuje skuteczne działania zmierzające do ochrony utworów artystycznych, programów komputerowych, czy też znaków towarowych. Pomaga również Klientom kancelarii w transakcjach mających za przedmiot ekonomiczne wykorzystania przysługujących im praw, m.in. poprzez konstruowanie umów licencyjnych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi oraz Urzędem Patentowym.

Prawo prasowe

Radca prawny Jacek Mąka posiada również bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz osób poszkodowanych w wyniku nierzetelnych publikacji prasowych. Zajmuje się sprawami  o sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w materiałach prasowych, jak również o ochronę dóbr osobistych.

Tomasz Grot
adwokat

Adwokat Tomasz Grot posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, działających w różnych branżach, w tym m.in. budowlanej, produkcyjnej oraz gastronomicznej. Ponadto zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych i zobowiązań, jak również prawa rodzinnego – prowadząc sprawy indywidualne klientów kancelarii.

Reprezentuje klientów Kancelarii w sprawach karnych i karno skarbowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

W 2020 roku ukończył aplikację adwokacką. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach.

Specjalizacje

Obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych

Adwokat Tomasz Grot  świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców, zarówno tych prowadzących działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak i w formie spółek prawa handlowego. Doradza w zakresie prawidłowego stosowania prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Przygotowuje i opiniuje kontrakty handlowe, dbając o właściwe zabezpieczenie interesów Klienta. Opracowuje opinie prawne na temat wybranych zagadnień.

Sprawy cywilne i rodzinne

Adwokat Tomasz Grot prowadzi sprawy cywilne zarówno klientów biznesowych kancelarii, jak i klientów indywidualnych, w szczególności związanie z odpowiedzialnością kontraktową, deliktową i rękojmią.

Prowadzi sprawy rodzinne – rozwodowe, alimentacyjne i związane z opieką nad dziećmi, w których wykazuje się szczególną empatią oraz zrozumieniem potrzeb i oczekiwań Klientów, a jednocześnie determinacją i stanowczością na sali rozpraw. Ceniony za wysoką kulturą osobistą, kompetencje, oraz szybkość reakcji.

Sprawy karne

Adwokat Tomasz Grot reprezentuje klientów kancelarii w sprawach karnych. Staje po dwóch stronach barykady – jako obrońca oskarżonego, ale również jako oskarżyciel posiłkowy czy prywatny – reprezentując stronę pokrzywdzoną. Nigdy nie ocenia, lecz zawsze stara się zaproponować najkorzystniejsze rozwiązanie. Reprezentuje klientów podczas czynności sądowych oraz prowadzonych przez organy ścigania.

Karolina Wiencek
aplikant adwokacki

W Kancelarii prawnej Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni w Katowicach zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego oraz szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz  prawa rodzinnego.

Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie ochrony danych osobowych z uwzględnieniem specyfiki branży e-commerce i m-commerce, opracowując w tym zakresie kompleksowe rozwiązania dla klientów kancelarii.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Specjalizacje

RODO – ochrona danych osobowych

Prawnik Karolina Wiencek przeprowadza kompleksowe audyty obejmujące kwestie bezpieczeństwa systemów informatycznych i teleinformatycznych. Redaguje dokumentacje zgodności systemów ochrony danych osobowych z RODO i przepisami krajowymi oraz opracowuje wytyczne dla administratorów danych w tym przedmiocie.

Obsługa prawna e-commerce

Prawnik Karolina Wiencek doradza przedsiębiorcom w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w systemie handlu elektronicznego na zasadach B2B oraz B2C. Projektuje i dostosowuje procesy zawierania transakcji online do przepisów prawa konsumenckiego, prawa telekomunikacyjnego, jak i zasad świadczenia usług drogą elektroniczną.  Opracowuje  również wymagane przepisami prawa dokumentacje w tym zakresie.

Kontrakty handlowe

Przygotowuje i analizuje umowy handlowe dla przedsiębiorców z sektora usługowego, budowlanego oraz technologii informatycznych. Opiniuje umowy dotyczące przygotowania i wdrożenia systemów informatycznych, umowy o wykonanie programów komputerowych czy umowy licencyjne, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa autorskiego oraz własności intelektualnej.

Marta Ostrowska
aplikant radcowski

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy oraz prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, prawa autorskiego i odpowiedzialności odszkodowawczej. Posiada doświadczenie w sporach sądowych dotyczących roszczeń z tzw. umów kredytów frankowych oraz w obsłudze jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Kwalifikacje zdobywała poprzez pracę w kancelariach radców prawnych i rzeczników patentowych, a  także w ramach współpracy ze strukturami Parlamentu Europejskiego.

W Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw, sporządzaniem i opiniowaniem umów gospodarczych oraz reprezentowaniem klientów przed sądami powszechnymi.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnik Zebrań Naukowych Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Specjalizacje

Prawo autorskie

Prawo gospodarcze

Obsługa prawna jednostek sektora finansów publicznych

Daniel Piekarz
prawnik

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych.
W codziennej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa spółek handlowych, zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Prowadzi kompleksową windykację wierzytelności trudnych i masowych.

Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz zdobytemu doświadczeniu zapewnia bieżące wsparcie prawne dla klientów kancelarii.

Związany z Kancelarią od początku jej istnienia. Ukończył Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Specjalizacje

Postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym

Prawnik Daniel Piekarz posiada doświadczenie w sprawach przed Krajowym Rejestrem Sądowym. W codziennej praktyce zajmuje się rejestracją spółek prawa handlowego, zgłaszaniem zmian oraz składaniem dokumentów do KRS. Uczestniczy w projektach związanych z fuzjami oraz przejęciami spółek kapitałowych.

Rejestry elektroniczne

Prawnik Daniel Piekarz łączy posiadaną wiedzę prawniczą i informatyczną oraz wspiera przedsiębiorców, dyrektorów jednostek, zarządy, działy księgowe w zakresie cyfrowej komunikacji z organami państwowymi oraz sądami. Daniel Piekarz świadczy usługi doradctwa prawnego w zakresie elektronicznej rejestracji spółek w trybie S24 (spółek z o.o., spółek jawnych, spółek komandytowych), składania dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych, aktualizacji informacji o beneficjencie rzeczywistym w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) a także rejestracji podmiotów w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO).

Windykacja należności

Prawnik Daniel Piekarz prowadzi w imieniu Klientów kancelarii postępowania windykacyjne. Podejmowane przez niego działania obejmują zarówno windykację na etapie przedsądowym jak i sądowym oraz egzekucyjnym. Inicjuje postępowania wspomagające dochodzenie roszczeń oraz ściśle współpracuje z kancelariami komorniczymi.

Natasza Kawalec
kierownik biura

Pani Natasza Kawalec jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, gdzie uzyskała tytuł licencjata na Wydziale Filologicznym (kierunek: filologia rosyjska), a następnie tytuł magistra na Wydziale Nauk Społecznych (kierunek: komunikacja społeczna).

Zdobywała doświadczenie zawodowe w ramach struktur organizacyjno-administracyjnych prokuratury i uczelni wyższych.

Posługuje się językiem rosyjskim.

Specjalizacje