Do góry

Klienci biznesowi

Kancelaria

Upadłość

Ogłoszenie upadłości to efekt podjętej decyzji biznesowej, przez właścicieli lub osoby zarządzające przedsiębiorstwem. Prowadzenie biznesu to dynamiczny proces, w ramach którego przedsięwzięcie gospodarcze narażone jest na szereg czynników, w tym także niebezpieczeństw występujących na rynku i wewnątrz samej organizacji.  W sytuacji gdy w związku z narosłymi problemami, możemy  mówić już o przekroczeniu „cienkiej czerwonej linii” należy zastanowić się nad koniecznością ogłoszenia upadłości, o ile nie zachodzi możliwość restrukturyzacji, w tym restrukturyzacji sądowej. Materia ta jest niewątpliwie materią bardzo złożoną, dlatego też wymaga pogłębionej analizy. Dotyczy to zarówno aspektów prawnych, jak i aspektów ekonomicznych. Wymaga oceny przesłanek ogłoszenia upadłości i właściwego momentu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Postępowanie upadłościowe zwane jest czasami specjalnym postępowaniem o charakterze egzekucji uniwersalnej, skierowanej do całego majątku przedsiębiorcy, który wskutek zadłużenia stał się niewypłacalny. W toku postępowania upadłościowego, wierzyciele wspólnie dochodzą bowiem swoich roszczeń od niewypłacalnego dłużnika. Ogłoszenie upadłości wchodzi w grę w przypadku przedsiębiorców, jak i w stosunku do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i jest to tzw. upadłość konsumencka.

Przesłanki ogłoszenia upadłości firmy

Przesłanką ogłoszenia upadłości jest wystąpienie u przedsiębiorcy stanu niewypłacalności. Stan ten zaś nastąpi, jeśli  przedsiębiorca utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. O niewypłacalności będziemy także mówić, jeśli przedsiębiorca, który jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiada zobowiązania pieniężne, które przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Innymi słowy przesłanką ogłoszenia upadłości jest wystąpienie, co najmniej jeden z dwóch ww. przesłanek – przesłanki płynnościowej lub przesłanki majątkowej.

Co do przesłanki płynnościowej, prawo upadłościowe ustanawia domniemanie, że jeżeli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące, to przedsiębiorca utracił zdolność do wykonywania zobowiązań pieniężnych. Ustawa ustala  jednocześnie termin trzydziestu dni liczonych od dnia, w którym dłużnik stał się niewypłacalny, dla złożenia przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zatem w  okresie 30 dni od najdawniej wymagalnej wierzytelności pieniężnej dłużnik może praktycznie bezpiecznie prowadzić działalność gospodarczą. Po upływie ww. 30 dni, ale przed upływem 3 miesięcy w dalszym ciągu prowadzenie działalności jest zasadniczo bezpieczne, o ile oczywiście nie zachodzą podstawy aby przyjąć, że nie odzyska płynności. Przed upływem 3 miesięcy wierzyciel będzie mógł złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, ale wówczas to on zobowiązany jest wykazać, że stan niewypłacalności powstał wcześniej (w tym okresie to na wierzycielu bowiem spoczywa ciężar dowodu).

Jeśli upłyną natomiast 3 miesiące od najdawniej wymagalnej wierzytelności pieniężnej dłużnik będzie mógł prowadzić działalność w dalszym ciągu tylko w przypadku, gdy racjonalnie oceniając jego sytuację ekonomiczną, odzyska zdolność regulowania zobowiązań. W tym przypadku jednak to dłużnik będzie musiał udowodnić (to na nim spoczywa bowiem ciężar dowodu), że jest lub „za chwilę” będzie wypłacalny.

Jak ogłosić upadłość firmy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, służymy pomocą. Po analizie prawnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa, adwokat lub radca prawny, lub zespół prawników przygotowuje wniosek o ogłoszenie upadłości. Przygotowanie wniosku wiąże się z koniecznością współpracy z dłużnikiem i jego służbami księgowymi.

Wniosek o ogłoszenie upadłości (przedsiębiorcy) powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres;
 2. wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika;
 3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 4. informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;
 5. informację, czy dłużnik jest spółką publiczną

Dłużnik do wniosku powinien dołączyć:

 1. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 2. bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
 3. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
 4. oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
 5. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
 6. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 7. informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń;
 8. informację o prowadzonych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi;
 9. Informację o tym czy jest tak zwanym dużym przedsiębiorcą.

Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik – przedsiębiorca jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Brak takiego oświadczenia będzie skutkował zwrotem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, masz siedzibę na terenie miasta Katowice, lub województwa śląskiego i szukasz sprawdzonej Kancelarii w Katowicach, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Nie ograniczamy się tylko do działalności lokalnej. Naszymi Klientami byli przedsiębiorcy także z innych części terytorium kraju.

Ogłoszenie upadłości – właściwość sądu

Wniosek ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd, w którego okręgu dłużnik ma ośrodek podstawowej działalności. Natomiast głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika – przedsiębiorcy jest miejsce, w którym regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym, i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich (jest to tzw. COMI – centre of main interest). Innymi słowy Sądem właściwym w sprawie ogłoszenia upadłości może być Sąd inny niż –  na przykład –  miejsce siedziby dłużnika lub miejsce położenia głównego zakładu produkcyjnego. Chodzi tutaj bowiem o ustalenie w jakim miejscu, dłużnik zarządza swoją działalnością, a czynności składające się na owe zarządzanie mają charakter pewnej trwałości i powtarzalności. W przypadku ogłoszenia upadłości będzie mieć to o tyle istotne znaczenie, że w praktyce zdarzają się sytuację przekazania przez Sąd sprawy, innemu Sądowi po ustaleniu innego COMI. Sądów upadłościowych mamy obecnie trzydzieści jeden i są to Sądy upadłościowe w następujących miastach: Warszawa, Katowice, Kraków, Wrocław, Bydgoszcz, Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica, Lublin, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Szczecin, Poznań, Kalisz, Elbląg, Olsztyn, Toruń, Kielce, Kraków, Bielsko Biała, Gliwice, Częstochowa, Piotrków Trybunalski, Rzeszów, Białystok, Gdańsk, Opole, Radom, Łódź, Płock.

Prawo upadłościowe ustanawia jednocześnie domniemanie w odniesieniu do osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zgodnie z którym, domniemywa się, że głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby. W przypadku zatem spółek prawa handlowego które mają swoją siedzibę w Katowicach, sądem właściwym będą Katowice właśnie. Jak już wyżej wskazano, może dojść jednak do takiej sytuacji gdy siedziba spółki faktycznie będzie się mieścić w Katowicach, ale „regularne zarządzanie działalnością” będzie miało miejsce w innym mieście. Ważnym jest – a jest to rolą Kancelarii – aby właściwie rozpoznać podstawy do ustalenia właściwego sądu upadłościowego.

Jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości chce złożyć osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową domniemywa się, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej. Kancelaria przygotowuje  głównie wnioski o ogłoszenie upadłości dla Klientów z Katowic i miejscowości ościennych.