Do góry

Klienci biznesowi

Kancelaria

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kancelaria prawna Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni w Katowicach świadczy pomoc prawną wszystkim uczestnikom procesu zamówień publicznych. Należy przy tym zwrócić uwagę na odmienną rolę adwokata i radcy prawnego w sprawach zamówień publicznych w zależności od tego, którą stronę postępowania prawnik reprezentuje – Zamawiającego czy Wykonawcę.

W ramach doradztwa obejmującego prawo zamówień publicznych dla Zamawiających radca prawny odpowiedzialny jest za opiniowanie i weryfikowanie treści ogłoszeń, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (opracowywanie SIWZ), reprezentowanie Zamawiającego podczas kontaktów z Wykonawcami i Podwykonawcami w toku realizacji inwestycji, a także w ramach procedur odwoławczy przed Krajową Izbą Odwoławczą (reprezentacja przez Adwokata lub Radcę prawnego przed KIO).

Z kolei Wykonawcy mogą liczyć na wsparcie adwokata i radcy prawnego związane z analizą poprawności formułowanych ogłoszeń i dokumentów związanych z udzieleniem zamówienia publicznego, weryfikacją poprawności zgłaszanych ofert i spełniania wymogów udziału w postępowaniu, przygotowywaniu treści odwołań i reprezentacji przez adwokata lub radcę prawnego w toku postępowań odwoławczych przed KIO.

Nasza Kancelaria zapewnia wsparcie radcy prawnego i adwokata zarówno dla Zamawiających, jak i Wykonawców, co staje się obecnie wręcz niezbędne w obliczu dynamicznie zmieniających się regulacji prawnych z zakresu zamówień publicznych. Prawnicy kancelarii posiadaja bogate doświadczenie w obsłudze kontraktów budowlanych i infrastrukturalnych, która to wiedza i znajomość branży przekłada się bezpośrednio na umiejętność swobodnego poruszania się w tematyce zagadnień na styku prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego.

Prawo zamówień publicznych – doradztwo prawne dla Zamawiającego

W ramach usług świadczonych przez adwokatów i radców prawnych naszej katowickiej kancelarii prawnej na rzecz Zamawiających świadcząc usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa zamówień publicznych zapewniamy prawidłowość projektowych dokumentów w często skomplikowanych stanach faktycznych.  Adwokat i radca prawny naszej kancelarii przeprowadza klienta – Zamawiajacego, przez poszczególne etapy procesu udzielania zamówienia publicznego:

 1. przygotowanie wzorców umów z wykonawcami;
 2. przygotowanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzenia postępowań na wybór wykonawcy;
 3. nadzór w charakterze eksperta prawnego nad prowadzonymi w ramach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowaniami, w tym w szczególności:
 • udzielanie odpowiedzi (w formie pisemnej i ustnej) na pytania do treści SIWZ, zadawane przez uczestników postępowania,
 • redagowanie zmian SIWZ i wzorów umów, stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz bieżąca analiza i ocena skutków wprowadzanych zmian,
 • udzielanie porad i sporządzanie opinii w sprawie poszczególnych czynności podejmowanych przez uczestników postępowania przetargowego,

Adwokaci i radcy prawni kancelarii w zapewniają również profesjonalną reprezentację Zamawiającego w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą (postępowania zainicjowane odwołaniem do KIO) jak i przed Sądem Okręgowym (postępowania zainicjowane skargą do Sądu).

Prawo zamówień publicznych - doradztwo prawne dla Wykonawcy

Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla Wykonawców zarówno na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, jego realizacji jak i końcowego rozliczenia.  Adwokat i radca prawny naszej kancelarii przeprowadza klienta – Wykonawcę, przez poszczególne etapy procesu udzielania zamówienia publicznego:

 1. opiniowanie  i analiza treści ogłoszeń przetargowych, o udzielenie zamówienia publicznego;
 2. weryfikacja i opiniowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i załączników do SIWZ, w tym projektów zapisów umów pod kątem zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych;
 3. wsparcie prawne na etapie formułowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz weryfikacja wszelkich dokumentów składanych w postępowaniu pod kątem zgodności z przepisami oraz wymogami stawianymi przez zamawiających;
 4. bieżące doradztwo prawne w toku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, w tym w zakresie formułowania pytań do SIWZ;
 5. przygotowywanie i opiniowanie umów z podwykonawcami pod kątem postanowień SIWZ i przepisów prawa zamówień publicznych.

Zespół adwokatów i radców prawnych naszej kancelarii wspiera klientów w przygotowaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i skarg do Sądów Okręgowych. Zapewniamy profesjonalną reprezentację  Wykonawcy (przez adwokata lub radcy prawnego) w postępowaniach zainicjowanych odwołaniem i skargą.

Kancelaria Adwokacka w Katowicach zajmująca się prawem zamówień publicznych to gwarancja odpowiedniego zabezpieczenia interesów klienta w postępowaniu przetargowym.