Do góry

Klienci biznesowi

Kancelaria

PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK

Przekształcenia spółek to praktyka prawna doskonale znana naszej Kancelarii.

Z sukcesem przekształciliśmy już kilkadziesiąt podmiotów – co obejmowało przekształcenie w spółkę kapitałową czy spółkę osobową. Ponieważ jednocześnie temat przekształcenia spółki jest tym, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem przedsiębiorców (zwłaszcza tych w fazie rozwoju lub poszukujących korzystnych form opodatkowania) postanowiliśmy wyraźnie wydzielić ten rodzaj naszej praktyki do osobnej specjalizacji – przekształcenia spółek.

Pomagaliśmy i posiadamy także doświadczenie w procesie likwidacji spółki, niemniej trzeba  pamiętać, że nie zawsze ta forma zakończenia działalności będzie dla Klienta optymalna.

Dowiedz się więcej » Rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacji.

Poniżej, zwięźle prezentujemy zakres naszych usług, a po więcej zapraszamy do naszych wpisów blogowych bądź aktualności.

Skontaktuj się z naszą Kancelarią:
tel. 32 749 80 50

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę to usługa, która zdecydowanie zyskała na popularności w ostatnich latach za sprawą, przede wszystkim, chęci redukcji ryzyka jakie wiąże się z prowadzeniem biznesu w określonych branżach (np. transport, branża budowlana), korzystnych form opodatkowana dla spółki kapitałowej (np. tzw. Estoński CIT), ale także wzrastającej świadomości prawnej przedsiębiorców.

Oczywiście przekształcenie działalności jednoosobowej w spółkę z o.o. wymaga akceptacji bardziej złożonych reguł prowadzenia firmy – m.in.  pełna księgowość, konieczność składania sprawozdań finansowych w KRS itd. Tym niemniej korzyści z przekształcenia w spółkę zdecydowanie wychodzą na plan pierwszy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to przede wszystkim:

  • ograniczenie odpowiedzialności osobistej właściciela – w pierwszej kolejności odpowiada spółka, a następnie dopiero członkowie jej zarządu i jest  to tak zwana odpowiedzialność subsydiarna. Kwestią do rozważanie pozostaje zatem zawsze, czy przedsiębiorca przekształcany w spółkę, będzie obejmował stery zarządu,
  • zasada kontynuacji tj. spółce powstałej w wyniku przekształcenia przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Dzieje się to automatycznie bez wymogu podejmowania jakichkolwiek dalszych działań. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej,
  • spółka która powstała z przekształcenia może skorzystać z tzw. Estońskiego CIT czyli ryczałtu od dochodów spółek. Trzeba jednak zastrzec, że z tej możliwości spółka powstała w wyniku przekształcenia skorzysta dopiero po upływie 24 miesięcy od dnia przekształcenia. Wniosek jest zatem taki, że zainteresowany tym zagadnieniem przedsiębiorca, na przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową, powinien zdecydować się możliwie szybko.

Chcesz wiedzieć więcej o przekształceniu jednoosobowej działalności? Dowiedz się więcej » Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o..

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Ryzyko jakie wiąże się z prowadzeniem jednoosobowej działalności i inne związane z tym mankamenty, są praktycznie wspólne z  ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności w „formie” spółki cywilnej. Spółka cywilna to nic innego jak umowa pomiędzy wspólnikami, która reguluje pomiędzy tym wspólnikami ich prawa i obowiązki i jako taka nie jest sensu stricte „formą” prowadzenia działalności uregulowaną np.  w KSH. Przedsiębiorcami są w tym przypadku wspólnicy danej spółki, a nie spółka jako taka.

Dlatego też wspólnicy będą odpowiadać zawsze całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, za zobowiązania podatkowe, osobno będą rozliczać się z podatku dochodowego i np. będą osobno występować także w kontroli podatkowej. Reasumując, ze spółką cywilną wiążą się praktycznie te same wady co z jednoosobową działalnością gospodarczą, z tym że do odpowiedzialności pociągniętych może być więcej, bo co najmniej dwóch wspólników.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. to temat doskonale znany naszej Kancelarii, w tym gdy idzie o przekształcenie w formie uproszczonej. Dowiedz się więcej » Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o w trybie uproszczonym.

Spółka cywilna przekształcana jest w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podobnych zasadach jak spółka jawna, a kończy się wpisaniem nowo powstałej z przekształcenia spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego. Co istotne wspólnicy spółki cywilnej powinni dokonać w CEIDG wpisu zaprzestania prowadzenia działalności.

Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową

Pomagamy  także naszym Klientom zainteresowanym zmianą formy działalności i uzyskaniem statusu spółki kapitałowej. Przekształcenie spółki osobowej np. spółki jawnej czy komandytowej w spółkę kapitałową wiąże się przede wszystkim ze zmniejszeniem odpowiedzialności właścicieli za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wspólnicy spółki osobowej odpowiadają bowiem całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki i na równi ze spółką, co oznacza, że mogą być pozwani jednocześnie ze spółką. Gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, wierzyciel może skierować postępowanie już bezpośrednio w stosunku do wspólników. Odpowiedzialność ta jest odpowiedzialnością całym swoim majątkiem i bez ograniczenia.  W związku z tym, wspólnicy mają także zdolność upadłościową – niejako obok zdolności upadłościowej spółki osobowej. Oczywiście ogłoszenie upadłości spółki osobowej nie implikuje automatycznie upadłości wspólników (ich majątki prywatne mogą wystarczyć na zaspokojenie zobowiązań wobec wierzycieli spółki), niemniej w praktyce tak się właśnie dzieje. Dowiedz się więcej » Postępowanie upadłościowe

Przekształcenie w spółkę kapitałową oczywiście nie może być rozpoczęte jeśli spółka znajduje się w likwidacji.  Generalną zasadą – wspólną dla wszystkich rodzajów przekształceń – jest także ciągłość podmiotowa spółki przekształcanej, co oznacza, że nowo powstała spółka pozostaje podmiotem wszystkich praw i obowiązków spółki osobowej (opinia, referencje na potrzeby przetargu, ten sam numer NIP, ten sam numer REGON).  Z dniem przekształcenia, wspólnicy spółki osobowej stają się wspólnikami spółki kapitałowej, bez konieczności składania oświadczeń o objęciu udziałów bądź akcji w spółce przekształconej.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę kapitałową – spółkę z o.o.

Kompleksowe wsparcie Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy sp.p. w zakresie przekształceń spółek, dotyczy także przekształcenia spółki osobowej – spółki komandytowej, w spółkę kapitałową – w spółkę z o.o.  Podjęcie decyzji o przekształceniu spółki komandytowej, powinno zawsze być poprzedzone skrupulatną weryfikacją sytuacji finansowej i organizacyjnej spółki.  Przekształcenie może być dokonane tylko przy udziale notariusza. Innymi słowy wykluczone jest w tym przypadku skorzystanie z systemów teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości.  W tym przypadku wykluczone jest także przekształcenie w formie uproszczonej – tak jak ma to miejsce w przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.

Do tego rodzaju przekształcenia, wymagane będzie przygotowanie:

  • przygotowanie planu przekształcenia spółki (przez wszystkich komplementariuszy) wraz z załącznikami;
  • uchwały o przekształceniu;
  • powołania członków zarządu spółki, która powstanie w wyniku przekształcenia;
  • dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym nowopowstałej spółki i wykreślenie spółki komandytowej.

Reasumując o tym czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ma sens, decydują w szczególności aspekty odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz forma opodatkowania zysków i dochodów wspólników. Dowiedz się więcej » Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o..

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną.

Najbardziej zaawansowaną formą prowadzenia działalności jest spółka akcyjna. Ta forma prowadzenia działalności jest wykorzystywana najczęściej przy prowadzeniu przedsiębiorstwa o większych rozmiarach, lub takiej która wiąże się z zaangażowaniem kapitału większej wartości lub kapitału zewnętrznego.

Podobnie jak w innych rodzajach przekształceń, proces przekształcenia w spółkę akcyjną rozpoczyna się od sporządzenia planu przekształcenia. Dokument ten powinien mieć formę pisemną lub w formie aktu notarialnego.  W ramach kolejnych etapów procedury przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną, koniecznym będzie poddanie badaniu planu przekształcenie przez biegłego rewidenta, podjęcie uchwały o przekształceniu, powołanie zarządu oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.  Także w przypadku tego rodzaju przekształcenia będziemy mieć do czynienia z kontynuacją podmiotowości prawnej spółki, a to będzie się wiązać z pełną sukcesją podatkową. Samo zaś przekształcenie będzie neutralne podatkowo. Dowiedz się więcej » Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną.