Do góry

Klienci indywidualni

Kancelaria

SPRAWY O ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE

Kancelaria prawna Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni w Katowicach od wielu lat reprezentuje klientów w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę i inne roszczenia pieniężne poszkodowanych w wypadkach. Sprawy odszkodowawcze należą do wiodących specjalizacji naszej kancelarii prawnej w Katowicach dedykowanych klientom indywidualnym. Stanowimy zespół doświadczonych prawników, reprezentując klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie zarówno na etapie przedsądowym jak i w toku spraw sądowych, przed sądami nie tylko w Katowicach, ale i całego kraju. Mamy świadomość, że adwokat w sprawie o odszkodowanie musi wykazać się wiedzą merytoryczną, ale również sprawnie poruszać się w meandrach procesu sądowego. Radca prawny w sprawie o zadośćuczynienie racjonalnie ocenia i szacuje wysokość roszczenia już na etapie przedsądowym, kierując się przy tym zawsze interesem klienta, walcząc o uzyskanie jak największej kwoty.

Kancelaria Adwokacka w Katowicach – zaufaj specjalistom w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Sprawy odszkodowawcze zwykle wiążą się z trudnymi dla klientów i ich rodzin sytuacjami, takimi jak utrata zdrowia, wypadek komunikacyjny, utrata najbliższej osoby, błędy medyczne, wypadek przy pracy, utrata dobytku – szkody majątkowe, np. odszkodowanie za zalanie mieszkania, odszkodowanie za szkody górnicze.

Każdy z prawników naszej kancelarii adwokackiej, prowadząc sprawy o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia wykazuje się również empatią i zrozumieniem w relacji z klientem. Mamy świadomość jak istotna jest umiejętność właściwego przedstawienia wszystkich okoliczności wpływających na dochodzoną kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia. Niejednokrotnie dzięki wiedzy i pomocy adwokata lub radcy prawnego udaje się uzyskać dodatkowe kwoty obok roszczenia głównego, mimo, że klient nie miał wiedzy o takiej możliwości (np. renta z tytułu zwiększonych potrzeb, renta z tytułu pogorszenia widoków na przyszłość).

Adwokat do sprawy o odszkodowanie czy firma odszkodowawcza?

Nie jesteśmy firmą odszkodowawczą, których wiele obecnie na rynku, a które nakłaniając do powierzenia im spraw często działają nie w interesie klienta a własnym. Wykonujemy zawód adwokata i radcy prawnego, prowadząc sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie działamy zawsze w interesie klienta, kierując się zasadami etyki zawodowej.

Adwokat w sprawie o odszkodowanie daje gwarancję rzetelności. Prowadząc sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie nie wybieramy drogi najłatwiejszej, tylko najkorzystniejszą dla klienta – taką, która doprowadzi do uzyskania wysokiego odszkodowania. Tylko adwokat i radca prawny, jako profesjonalni pełnomocnicy procesowi, mają uprawnienia do reprezentowania klientów w sądach w szeroko rozumianych sprawach odszkodowawczych.

W kancelarii prawnej Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni w Katowicach sprawy o odszkodowanie oraz sprawy o zadośćuczynienie prowadzą członkowie naszego zespołu:

  • radca prawny Adrian Achtelik (członek Okregowej Izby Radców Prawnych w Katowicach)
  • adwokat Daria Legierska-Kowolik (członek Izby Adwokackiej w Katowicach)

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w związku z wypadkiem

Obok roszczeń o charakterze odszkodowawczym, w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wywołanego wypadkiem jednym z głównych roszczeń zgłaszanych w prowadzonych przez naszą kancelarię prawną sprawach jest zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie pieniężne, o którym mowa w art. 445 § 1 kodeksu cywilnego ma na celu naprawienie szkody niemajątkowej wyrażającej się krzywdą w postaci cierpień fizycznych i psychicznych. Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia za krzywdę należy wziąć pod uwagę między innymi rodzaj i stopień intensywności cierpień fizycznych lub psychicznych, czas ich trwania, nieodwracalność skutków urazu, wpływ skutków wypadku na dotychczasowy styl życia pokrzywdzonego, rodzaj dotychczas wykonywanej przez niego pracy zarobkowej, szanse na przyszłość, a także poczucie nieprzydatności społecznej czy wywołaną następstwem deliktu bezradność życiową pokrzywdzonego. Ustalając kwotę zadośćuczynienia należy uwzględniać rozmiar cierpień fizycznych związanych z zaistnieniem wypadku jak i dolegliwości bólowe powstałe w następstwie urazu oraz długotrwałego leczenia. W orzecznictwie przyjęto, że zadośćuczynienie winno mieć charakter całościowy i obejmować zarówno cierpienia fizyczne i psychiczne już doznane, czas ich trwania, jak i te, które zapewne wystąpią w przyszłości, a więc prognozy na przyszłość.

Rolą profesjonalnego pełnomocnika – adwokat, radca prawny – w sprawie o zadośćuczynienie, jest nie tylko matematyczne kalkulowanie, ale również ocena szans uzyskania kwoty zadośćuczynienia oczekiwanej przez klienta, przy uwzględnieniu aktualnego orzecznictwa sądowego i doświadczeń w innych sprawach. Wysokość możliwej do uzyskania kwoty zadośćuczynienia pieniężnego zależy od okoliczności faktycznych każdego indywidualnie rozpatrywanego przypadku. Radca prawny Adrian Achtelik – partner zarządzający kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni w Katowicach, reprezentując klientów m.in. przed Sądem Okręgowym i Apelacyjnym w Katowicach uzyskiwał dla poszkodowanych klientów kwoty od kilkudziesięciu tysięcy złotych do blisko miliona złotych zadośćuczynienia (w sprawach najbardziej złożonych).