Do góry

Klienci biznesowi

Kancelaria

NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE BUDOWLANE

Kancelaria prawna Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni w Katowicach świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym związane z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości handlowych, przemysłowych i mieszkalnych. Kancelaria współpracuje z podmiotami zawodowo zajmującymi się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami nie tylko w Katowicach, ale i na terenie całego kraju.

Dokonujemy kompleksowej analizy stanu prawnego nieruchomości, umów sprzedaży, umów związanych z korzystaniem z nieruchomości (umowa najmu, umowa dzierżawy, timesharingu itp.) a także umów o roboty budowlane.

Kancelaria prawna w Katowicach i jej zespół prawników pomaga w uzyskaniu rozwiązań rzeczywistych problemów prowadzonych inwestycji.

Kancelaria zapewnia także pomoc przy uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji organów administracji państwowej oraz planowaniu złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Usługi prawne świadczone przez radców prawnych i adwokatów naszej katowickiej kancelarii obejmują m.in. sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo prawne w zakresie optymalnych zabezpieczeń transakcji, przygotowanie umów przedwstępnych dotyczących nieruchomości z zastosowaniem klauzul umownych zabezpieczających interesy reprezentowanej strony, reprezentację klienta w negocjacjach oraz wsparcie podczas podpisywania umowy w kancelarii notarialnej.

Mamy świadomość, że adwokat i radca prawny zajmujący się prawem nieruchomości musi znać nie tylko przepisy prawa regulujące tematykę nieruchomości (w tym prawo budowlane), ale również specyfikę branży w danym regionie. Współpracujemy z klientami działającymi na obszarze obejmującym w szczególności miasto Katowice i województwo śląskie.

Plan zagospodarowania przestrzennego – wniosek o warunki zabudowy

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalane jest przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest rodzajem aktu prawnego, który obowiązuje wyłącznie na obszarze działania gminy, która go wydała i ma decydujące znaczenie dla możliwości zagospodarowania danego terenu zgodnie z założeniami inwestora.

Plan zagospodarowania przestrzennego przyjmowany jest w formie uchwały, która składa się z dwóch części – tekstowej oraz rysunkowej. Forma tekstowa zawiera opis planu, w którym zostaje określone przeznaczenie konkretnego terenu, warunki jego zagospodarowania, rodzaj zabudowy oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

Nasza kancelaria adwokacka w Katowicach reprezentuje klientów i ich interesy w toku prowadzonej procedury planistycznej. Doradzamy na etapie kierowania wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zespół doświadczonych prawników naszej kancelarii wspiera klientów w przypadku konieczności wniesienia skargi na plan zagospodarowania przestrzennego. Radca prawny dokona analizy, czy występuje interes prawny uzasadniający zaskarżenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokona ocena, czy skarga na plan zagospodarowania przestrzennego została wniesiona w terminie. Radca prawny w przypadku zlecenia sprawy naszej kancelarii prawnej reprezentuje klienta przed sądami administracyjnymi w toku postępowania zainicjowanego skargą. Dla miasta Katowice, oraz województwa śląskiego właściwy do rozpoznania skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Adwokat, radca prawny w ramach świadczonej pomocy prawnej dokona analizy zgodności planowanej inwestycji z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadkach, gdy planowana inwestycja realizowana będzie na obszarze nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, prawnik naszej kancelarii specjalizujący się prawie nieruchomości, wspiera klientów w uzyskaniu warunków zabudowy, w toku postępowania administracyjnego, jak również dokonaniu niezbędnych uzgodnień i uzyskaniu zaświadczeń przedsiębiorstw przesyłowych i dostawców mediów.

Nasza kancelaria adwokacka w Katowicach zapewnia również wsparcie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Umowy najmu i dzierżawy

Oddelegowany do prowadzenia sprawy adwokat lub radca prawny kancelarii prawnej Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni w Katowicach w ramach świadczonych usług prawnych reprezentuje zarówno interesy wynajmujących/wydzierżawiających jak i najemców/dzierżawców nieruchomości przemysłowych, lokalowych, usługowych, mieszkalnych, gruntowych.

Wspieramy klientów w negocjowaniu warunków umownych, precyzowaniu wzajemnych praw i obowiązków, określaniu zasad rozliczeń nakładów na nieruchomość, wprowadzaniu klauzul zabezpieczających interesy klienta, w tym klauzul waloryzacyjnych (podwyższanie czynszu najmu lub dzierżawy w takcie obowiązywania umowy najmu).

Mamy świadomość, że dobrze przygotowana i jednoznaczna umowa najmu lub umowa dzierżawy z jednej strony zapewni możliwość bezkonfliktowej jej realizacji, z drugiej zaś strony na wypadek sporu zapisy umowne zapewnią sprawne i szybkie dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami w toku sprawy sądowej.

Adwokaci i radcy prawni naszej kancelarii prawnej reprezentują klientów w sprawach procesowych (sądowych) o dochodzenie roszczeń związanych z umowami najmu i dzierżawy (sprawy o zapłatę, sprawy o rozliczenie nakładów, sprawy o bezumowne korzystanie z nieruchomości), w tym z umowami najmu w sklepach wielkopowierzchniowych (galeriach handlowych) – w związku z nienależnie naliczanymi opłatami.

Umowy o roboty budowlane

Prawnicy kancelarii prawnej Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni w Katowicach są doświadczeni w obsłudze podmiotów gospodarczych (zarówno spółek prawa handlowego jak i przedsiębiorców prowadzących indywidualne działalności gospodarcze) działających w szeroko rozumianej branży budowlanej. Adwokaci naszej kancelarii zaangażowani są w inwestycje przemysłowe, drogowe, mostowe i mieszkalne realizowane nie tylko na terenie miasta Katowice, ale i całego kraju. Reprezentujemy kompleksowo w zakresie prawa budowlanego zarówno inwestorów, generalnych wykonawców jak i podwykonawców. Radca prawny w ramach współpracy z klientem uczestniczy w negocjacjach treści umowy o roboty budowlane, świadczy usługi doradztwa prawnego w toku realizacji umowy o roboty budowlane, a także w okresie gwarancji i rękojmi, aż do końcowego rozliczenia kontraktu.

Adwokaci i radcy prawni naszej kancelarii prawnej reprezentują klientów w sprawach procesowych (sprawach sądowych) o dochodzenie roszczeń związanych z umowami o roboty budowlane, zarówno po stronie powoda jak i pozwanego przed sądami w Katowicach.