Do góry

Klienci biznesowi

Kancelaria

KONTRAKTY BUDOWLANE I INFRASTRUKTURALNE

Adwokaci i Radcy Prawni Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni z siedzibą w Katowicach, reprezentują Klientów, w toku całego złożonego procesu budowlanego. Kancelaria kompleksowo wspiera inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców inwestycji budowlanych, mieszkaniowych, infrastrukturalnych i innych. Nasza pomoc prawna obejmuje negocjacje na etapie przygotowywania się do podpisania umowy, na etapie analizy i przygotowywanie umów budowlanych, z właściwym zabezpieczeniem stron procesu budowlanego. Wiemy, że realizacja inwestycji budowlanych to zadanie skomplikowane, a sam proces budowlany często odbiega od założeń przyjętych w projekcie, czy umowie o wykonanie robót budowlanych.

Świadcząc pomoc prawną adwokaci i radcy prawni Kancelarii mieli okazję doradzać i prowadzić sprawy dotyczące złożonych inwestycji deweloperskich w Katowicach i miejscowościach województwa śląskiego, czy wartych dziesiątki milionów złotych inwestycji infrastrukturalnych przy budowie dróg ekspresowych S3, S8, autostrady A1, drogi DK1 w Katowicach. Negocjowaliśmy i przygotowywaliśmy umowy dotyczące budowy dużych zakładów produkcyjnych w Katowickiej strefie ekonomicznej, prowadziliśmy sprawy dotyczące skomplikowanych przedsięwzięć związanych z rozbudową elektrociepłowni w województwie wielkopolskim oraz budowy stadionów. Z takim samym zaangażowaniem i konsekwencją wspieramy nie tylko duże podmioty, ale także mniejsze przedsiębiorstwa przy realizacji niewielkich przedsięwzięć budowlanych. W ramach świadczonej przez nas pomocy prawnej pomagamy w uzyskaniu rozwiązań rzeczywistych i realnych problemów prowadzonych inwestycji.

Dla inwestorów

Zapewniając wsparcie inwestorów, pomagamy w przeprowadzaniu całego procesu inwestycyjnego. Nasza pomoc prawna obejmuje wsparcie inwestora, począwszy od zakupu działki, jej przekształcenia, analizy obciążeń nieruchomości i ich znoszenia po nabyciu, weryfikacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego, aż po przygotowanie i analizę umów z projektantami, uzyskanie decyzji i pozwoleń budowlanych, konserwatorskich. Na dalszych etapach inwestycji przygotowujemy i nadzorujemy wykonanie umów z generalnymi wykonawcami inwestycji, usługodawcami, zleceniobiorcami lub dostawcami. Świadczymy pomoc prawną na etapie wszelkich postępowań sądowych dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kar umownych i odszkodowań, zapewniając reprezentację adwokata i radcy prawnego w ich toku.  Dbamy o zabezpieczenie interesu inwestora w procesie budowlanym, mając świadomość zmienności warunków realizacji inwestycji.

Dla generalnych wykonawców i podwykonawców.

W procesie budowlanym wsparcie generalnych wykonawców i podwykonawców przez prawników, adwokatów i radców prawnych jest niezbędne. Nierzadko nieustępliwość inwestora czy generalnego wykonawcy (w przypadku reprezentacji podwykonawcy), jest przyczyną trudność na etapie realizacji umowy. Generalny wykonawca czy podwykonawca, nie jest zmuszony do bezkrytycznej akceptacji warunków przedstawionych przez inwestora. Pomoc prawnika, adwokata czy radcy prawnego, może okazać się nieoceniona na etapie negocjacji, podpisania czy wykonawstwa inwestycji. Świadomość możliwości wystąpienia w trakcie procesu budowlanego szeregu zmiennych, mających wpływ na jego efektywność pozwala naszym prawnikom na przygotowanie umowy dostosowanej do potrzeb i założeń stron. Nie można zapominać, że zmiany zakresu robót,  w trakcie wykonywania umowy o roboty budowlane, nawet w sytuacji ustalenia w niej wynagrodzenia ryczałtowego, mogą się wiązać z możliwością dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia od wykonawcy. Nasi prawnicy, adwokaci i radcy prawni wspierają na etapie postępowań sądowych, mających za przedmiot roszczenia o zapłatę zaległych wynagrodzeń generalnych wykonawców czy podwykonawców, a także zapłatę kar umownych.

Dla inżynierów kontraktu

Z doświadczenia Kancelarii wynika, że inżynierowie kontraktów potrzebują fachowego wsparcia prawnego, już na etapie postępowania przetargowego. Umowy o roboty budowlane, w których przewiduje się pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, są zawierane zazwyczaj w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Inżynierowie kontraktów są oczywiście zobowiązani do przestrzegania wszystkich zasad określonych w tej ustawie, w tym do wynikającego z niej niebywałego formalizmu. Kancelaria oraz nasi adwokaci i radcy prawni, w ramach świadczonych usług, przygotowują analizy ryzyka wynikającego z umów o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, reprezentują Klientów w trakcie postępowań przetargowych, w tym w ramach procedury odwoławczej, aż do czasu ostatecznego wyłonienia inżyniera kontraktu.

Należy przy tym pamiętać, iż problemy inżynierów kontraktów nie kończą się wraz z zakończeniem postępowania przetargowego. Zazwyczaj jest to zaledwie etap początkowy. Największe wyzwania stają przed inżynierami kontraktów dopiero w momencie rozpoczęcia świadczenia usług. Niemal na każdej budowie pojawiają się problemy związane z wadami dokumentacji projektowej, koniecznością częściowej zmiany technologii wykonywania robót, czy też przestojem stanowiącym efekt działania sił przyrody. W takiej sytuacji najczęściej dochodzi do rozszerzenia zakresu prac budowlanych lub wydłużenia czasu ich trwania. Doświadczenie Kancelarii pokazuje, ze pomimo zmian wartości kontraktu, sięgających nawet kilkudziesięciu milionów złotych, zamawiający odmawiają zawarcia stosownych aneksów do umów zawartych z inżynierami kontraktów, powołując się na różne klauzule umowne, w szczególności dotyczące ryczałtowego charakteru wynagrodzenia. W takiej sytuacji inżynierowie kontraktów nie są jednak pozbawieni możliwości ochrony swych praw. Mogą bowiem dochodzić podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na drodze sądowej, lub żądać zapłaty za prace wykonane, które to faktycznie nie były objęte przedmiotem umowy.

Nie można również zapomnieć o okoliczności, iż proces budowalny nierozerwalnie łączy się z karami umownymi, częstokroć nakładanymi przez zamawiających dla zasady lub z powodu źle pojętej dyscypliny finansów publicznych. W takiej sytuacji adwokaci i radcy prawni Kancelarii pomagają inżynierom kontraktów w dochodzeniu od zamawiających zapłaty kwot, stanowionych równowartość nienależnie nałożonych kar umownych. Trzeba również pamiętać o tym, że przy użyciu odpowiedniej argumentacji prawnej,  wysokość nałożonych kar umownych może zostać miarkowana przez sąd.