Do góry

Klienci biznesowi

Kancelaria

PRAWO FARMACEUTYCZNE I ŻYWNOŚCIOWE

Kancelaria prawna w Katowicach Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni oferuje kompleksowe wsparcie prawne dla podmiotów z szeroko rozumianej branży farmaceutycznej oraz branży spożywczej zarówno w zakresie kompleksowej bieżącej obsługi prawnej, jak również w poszczególnych sprawach wymagających znajomości dynamicznie zmieniających się regulacji prawnych dotyczących tych branż.

Adwokaci i radcy prawni naszej kancelarii prawnej podejmują się spraw z zakresu prawa farmaceutycznego, ale również związanych z produktami nie będącymi lekami (produkty spożywcze), dla których zastosowanie ma ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia – w tym opiniowaniem procedur dopuszczania do obrotu produktów spożywczych, opiniowanie informacji umieszczonych na opakowaniu produktu.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie oceny prawnej stosowanej/planowanej przez klienta reklamy i marketingu – prawnicy naszej kanclearii prawnej opiniują i weryfikują reklamy produktów, reklamy korporacyjne i akcje promocyjne z punktu widzenia zgodności z przepisami prawa. Wydajemy opinie prawne dotyczące etykietowania – analiza etykiet krajowych, analiza etykiet międzynarodowych.

Tworzymy wraz z klientami umowy handlowe dostosowane do konkretnego modelu biznesowego danej organizacji oraz specyfiki branży farmaceutycznej i spożywczej– m.in. umowa dystrybucyjna, umowa partnerska, umowa agencyjna.

Siedziba naszej kancelarii adwokackiej mieści się w sercu aglomeracji śląskiej – Katowicach – i to na obszarze województwa śląskiego skupia się nasza dzałalność, niemniej świadczymy usług prawne dla przedsiębiorstw na terenie niemalże całego kraju.

Wprowadzanie do obrotu suplementów diety

Nasza kancelaria prawna zapewnia wsparcie prawne dla klientów w toku skomplikowanej procedury wprowadzenia  suplementów diety na rynek krajowy, w tym suplementów z terytorium państw spoza Unii Europejskiej.

W Polsce za dopuszczenie do obrotu suplementu diety odpowiada Główny Inspektor Sanitarny oraz urzędy mu podległe. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia poddaje suplementy diety szczególnej procedurze, gdy wprowadzane są one do obrotu po raz pierwszy. Podmiot działający na rynku spożywczym, który wprowadza lub ma zamiar wprowadzić po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej suplement diety jest obowiązany poinformować o tym Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim jednak to nastąpi podmiot musi złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów we właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej. Adwokaci i radcy prawni naszej kancelarii prawnej wspierają klientów w toku procedury rejestracyjnej, na każdym jej etapie.

Przedsiębiorca może zacząć legalną sprzedaż produktów od razu po złożeniu zawiadomienia o zamiarze wprowadzenia produktu do obrotu do Głównego Inspektora Sanitarnego. Co jednak bardzo istotne fakt powiadomienia GIS czy nawet umieszczenie produktu w rejestrze, nie świadczy o braku zastrzeżeń w zakresie składu i oznakowania suplementu diety, ponieważ całkowitą odpowiedzialność za jakość zdrowotną produktu spożywczego wprowadzanego do obrotu (suplementu diety) oraz treści informacji umieszczonych na jego opakowaniu, lub prezentacji i reklamie ponosi przedsiębiorca wprowadzający suplement diety do obrotu. Dlatego tak ważna, już na etapie przygotowawczym jest pomoc adwokata i radcy prawnego w celu oceny zgodności z przepisami prawa. Przed wydaniem decyzji w zakresie dopuszczenia albo odmowy dopuszczenia do obrotu suplementu diety i wpisania go do stosownego rejestru Inspektor Sanitarny jest uprawniony, a nie zobowiązany do dokonania sprawdzenia wprowadzanego środka pod względem bezpieczeństwa jego spożycia. W takiej sytuacji organ zażąda przedstawienia opinii odpowiedniej jednostki badawczej. Jeśli w trakcie postępowania kontrolnego podejrzenia organów urzędowej kontroli co do zagrożenia danego środka spożywczego (suplementu diety) dla życia lub zdrowia człowieka zostaną potwierdzone, mogą zostać wprowadzone środki ograniczające jego obrót, w tym zakaz wprowadzania na rynek lub wycofanie z rynku.

W przypadku jednak, gdy suplement diety sprowadzany jest spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środek może zostać zbadany w związku z wymaganiami, jakie sprowadzany produkt musi spełniać, aby przejść odprawę celną. Do złożenia wniosku o dokonania odprawy celnej niezbędne jest bowiem poza dokumentami przewozowymi czy fakturą również zaświadczenie granicznego inspektora sanitarnego bowiem konieczna jest odprawa celna oraz zezwolenie na sprowadzenie produktu do Polski.

Reprezentacja przed sądami i organami

Zespół naszej kancelarii prawnej to adwokaci i radcy prawni posiadający doświadczenie w postępowaniach sądowych i postępowaniach prowadzonych przed organami administracyjnymi, w tym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami inspekcji i nadzoru farmaceutycznego, przed organami samorządu aptekarskiego, a także przed organami inspekcji sanitarnej.

Mamy świadomość, że nieprecyzyjność i niejasność regulacji prawnych dotyczących podmiotów z branży farmaceutycznej i branży spożywczej niejednokrotnie prowadzi do konieczności obrony przyjętej w modelu biznesowym klienta interpretacji przepisów w toku postępowań przed określonymi organami i sądami administracyjnymi.

Pomoc doświadczonego radcy prawnego w tych postępowaniach jest w obecnych czasach wręcz niezbędna i pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych.