Do góry

Klienci indywidualni

Kancelaria

PRAWO SPADKOWE

Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy adwokaci i radcy prawni reprezentuje Klientów w toku spraw spadkowych. Kancelaria zapewnia pomoc prawną w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, których przedmiotem jest przyjęcie spadku, odrzucenie spadku lub jego przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Adwokat i radca prawny przygotują wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, zapewnią reprezentację w toku sądowego postępowania o stwierdzenia nabycia spadku oraz na etapie postępowania odwoławczego od postanowień kończących postępowanie w sprawie spadkowej, jeśli nie jest ono satysfakcjonujące dla jednej ze stron postępowania. Częstym przypadkiem kiedy pomoc adwokata lub radcy prawnego wydaje się być niezbędna, jest sytuacja gdy uczestnik postępowania posiada testament, co do którego ma obawy, że będzie kwestionowany przez innych uczestników postępowania, uprawnionych do dziedziczenia z ustawy. Kancelaria świadczy pomoc prawną także w sprawach o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o przyjęciu spadku, ale także w sprawach o zmianę postanowienia spadkowego, w razie –  przykładowo – odnalezienia testamentu.

Adwokat i radca prawny reprezentują w sprawach o dział spadku, o skomplikowanych charakterze wynikającym niejednokrotnie z konieczności rozliczenia nakładów na przedmiotu wchodzące w skład masy spadkowej. Podział majątku spadkowego może nastąpić po wielu latach od śmierci spadkodawcy. Przeprowadzenie postępowania o dział spadku nie jest bowiem obowiązkowe. Z chwilą otwarcia spadku, spadkobiercy jedynie nabywają oznaczony ułamkiem udział w majątku spadkowym, a między nimi powstaje wspólność majątku spadkowego, stąd możliwe jest późniejszym okresie pojawienie się innych roszczeń ze strony uczestników postępowania, w szczególności roszczeń z tytułu poczynionych na spadek nakładów, roszczenia z tytułu spłaconych długów spadkowych, żądanie zaliczenia darowizn oraz zapisów windykacyjnych na schedę spadkową. Kancelaria wspiera naszych Klientów, zapewniają pomoc

Ponadto pomoc adwokata czy radcy prawnego może się okazać nieoceniona w sprawach o zachowek. W sprawach o zachowek bowiem osoba, której prawo do dziedziczenia zostało wyłączone lub ograniczone na skutek działań podjętych przez spadkodawcę za życia lub w wyniku sporządzonego testamentu, uprawniona jest do dochodzenia zachowku. Stroną takiego postępowania są spadkobiercy, którzy w wyniku dokonanych rozporządzeń otrzymali więcej aniżeli wynikałoby to z ustawowego porządku dziedziczenia. Sprawy spadkowe wymagają zaangażowania i przeanalizowania sytuacji Klienta w sposób kompleksowy.

Stwierdzenie nabycia spadku

Pomagamy w sprawach o stwierdzenie nabycia spad, zapewniając reprezentację w toku postępowania sądowego, świadczoną przez adwokata lub radcę prawnego naszej Kancelarii. Potrzeba reprezentacji zachodzi najczęściej, jeśli brak jest zgody wśród spadkobierców, pozwalającej spadkobiercom na sporządzenie u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Zgoda wymagana w tym przypadku jest dlatego, że przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia, u notariusza powinni się stawić wszyscy, z kręgu uprawnionych do dziedziczenia – na podstawie ustawy jak i na podstawie testamentu. Mimo więc pewnej wygody jaka towarzyszy, możliwości ustalenia i swoistego „potwierdzenia” zasad dziedziczenia u Notariusza, konieczność zainicjowania sprawy dotyczącej stwierdzenia nabycia spadku, może się okazać niezbędna.

W toku postępowania, wnioskodawca domagający się stwierdzenia nabycia spadku określa kto w jakiej części dziedziczy oraz co jest podstawą dziedziczenia. Spadkobiercy mogą być bowiem uprawnieni do spadku na podstawie ustawy lub testamentu. Praktyka pokazuje, że w tym drugim przypadku, w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, bardzo często dochodzi do kwestionowania autentyczności testamentu, lub też podważana jest zdolności testatora (spadkodawcy). Ma to niebagatelny wpływ na przebieg postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, znacząco je wydłużając. Dodatkowo należy wiedzieć, że w toku postępowania o stwierdzenie nabycia  spadku, sąd zasadniczo nie ustala składu spadku, ale zmierza do ustalenia porządku dziedziczenia.

Sąd stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę, na wniosek osoby mającej tym interes. Trzeba przy tym wiedzieć, że ustawa ustanawia domniemanie, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. Przeciwko domniemaniu wynikającemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie można powoływać się na domniemanie wynikające z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

W toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, najczęściej dochodzi do przyjęcia od spadkobiercy oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, lub też o przyjęciu tego spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Trzeba przy tym pamiętać, że oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Natomiast brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Do czynności w postępowaniu spadkowym, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Każdy adwokat i radca prawny naszej Kancelarii w Katowicach, ma doświadczenie i wiedzę jak co do trybu i zasad jakimi rządzi się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Można powiedzieć, że postępowanie takie stanowić powinno dla każdego prawnika, swoisty elementarz. Reprezentacja sądowa w sprawa o stwierdzenia nabycia spadku obejmuje Katowice, Chorzów, Bytom, Będzin, Sosnowiec, Tychy, Gliwice, Tarnowskie Góry i inne miasta województwa śląskiego.

Dział spadku

Kancelaria zapewnia wsparcie toku postępowań mających za przedmiot dział spadku. Dział spadku to ostatni etap z postępowań spadkowych, którego efektem finalnym jest niejako potwierdzenie i ustalenie, któremu ze spadkobierców przypadły poszczególne rzeczy wchodzące w skład spadku. Mówiąc rzeczy należy tutaj mieć na myśli zarówno nieruchomości jak i ruchomości. Warto wiedzieć, że przepisy prawa nie nakazują przeprowadzenia takiego postępowania oraz nie ma żadnego terminu liczonego od dnia otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) na złożenie stosownego wniosku do sądu. Natomiast zasadniczo przesłanką pozwalającą na przeprowadzenie postępowania o dział spadku jest uprzednie rozstrzygnięcie i zakończenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku lub posiadania przez spadkobierców aktu poświadczenia dziedziczenia, sporządzonego u notariusza.  Dział spadku może nastąpić w drodze umowy, w tym także zawartej w formie ugody w postępowaniu działowym, albo na mocy orzeczenia sądu.  Oczywiście w sytuacji gdy mamy do czynienia z jednym spadkobiercą, postępowanie o dział spadku nie może być przeprowadzone. Musza być po prostu, co najmniej dwie osoby pomiędzy, którymi spadek będzie dzielony. Gdy spadkobierca jest jeden nie ma czego dzielić.

Postępowanie działowe inicjowane jest zasadniczo w przypadku, gdy spadkobiercy nie są zgodni, komu i na jakich zasadach powinny przypaść poszczególne przedmioty majątkowe. Wtedy właśnie pomoc adwokata, lub radcy prawnego wydaje się być niezbędna. Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni z siedzibą w Katowicach, prowadzi z sukcesami sprawy o dział spadku, o złożonych stanach faktycznych i prawnych, wiążące się koniecznością ustalania wartości nakładów na nieruchomość czy inne rzeczy wchodzące w skład spadku, charakteru tych nakładów. Są to sprawy niejednokrotnie inicjowane wiele lat po śmierci spadkodawców.

Postępowanie o dział spadku potrafi niestety być postępowaniem bardzo długim, wymagającym szczególnej inicjatywy dowodowej strony oraz reprezentującego go pełnomocnika. Każdy adwokat lub radca prawny naszej Kancelarii prawnej jest do Państwa dyspozycji, w sprawach skomplikowanych, wymagających dużego zaangażowania oraz skrupulatności. Nasza Kancelaria zapewnia pełne i kompleksowe wsparcie w toku postępowania o dział spadku.

Sprawy o zachowek, Katowice.

Sprawy o zachowek to bardzo duży odsetek spraw spadkowych prowadzonych w Kancelarii.
Zapewniamy kompleksową reprezentację sądową, adwokata lub radcy prawnego w toku postępowań sądowych, przy reprezentacji zarówno powoda jak i pozwanego.

Osoby, które na skutek rozrządzenia dokonanego przez spadkodawcę na wypadek śmierci, lub też w skutek czynności podjętych jeszcze za życia, zostały pozbawione w całości lub części ustawowego prawa do spadku, uprawnione są do ochrony swoich praw. Podstawę tej ochrony stanowi instytucja zachowku. W sprawie o zachowek, spadkobiercy a konkretnie małżonek, dzieci i wnuki oraz rodzice spadkodawcy  którzy byliby powołani do spadku z ustawy, mogą domagać się połowy wartości przysługującego im udziału. Ci z nich natomiast, którzy są trwale niezdolni do pracy albo jeżeli dzieci lub wnukowie są małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym.

Ważnym jest aby mieć świadomość jak oblicza się wartość spadku, która to wartość będzie się bezpośrednio przekładać na wartość należnego zachowku.

Przede wszystkim chodzi tutaj o konieczność wzięcia pod uwagę i doliczenia do spadku wartości dokonanych przez spadkodawcę darowizn. Co do zasady, doliczeniu do spadku podlegają wszystkie darowizny. Doliczeniu do spadku nie podlegają drobne darowizny, zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte. W tym przypadku każdy stan faktyczny będzie wymagał indywidulanej oceny przy uwzględnieniu sytuacji majątkowej darczyńcy i obdarowanego oraz wartości przedmiotu darowizny. Doliczeniu do spadku nie podlegają także darowizny na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku, jeżeli zostały dokonane przed więcej niż 10 laty, licząc wstecz od otwarcia spadku. Innymi słowy doliczeniu do spadku podlegają darowizny na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku dokonane co najmniej przed dziesięcioma laty, licząc wstecz od otwarcia spadku.

Natomiast darowizny na rzecz spadkobierców (ustawowych lub testamentowych) lub na rzecz osób uprawnionych do zachowku podlegają doliczeniu niezależnie od tego, kiedy zostały dokonane.

Co więcej przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał zstępnych. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna została uczyniona na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego. Natomiast przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństw. Rolą reprezentującego stronę, adwokata lub radcy prawnego jest zwracać szczególną uwagę na kwestie dotyczące ww. zasad. Co więcej, niejednokrotnie koniecznym jest wzięcie pod uwagę i właściwe rozliczenie nakładów poczynionych na nieruchomość czy inne rzeczy wchodzące w skład spadku. Nie można bowiem zapominać, że przy obliczaniu wysokości roszczenia uprawnionego do zachowku podstawowe znaczenia ma stan spadku w chwili otwarcia spadku oraz cena z dnia orzekania o roszczeniu uprawnionego.

Właściwa analiza sprawy o zachowek, może doprowadzić do wniosku, że uprawniony do zachowku nie będzie mógł go otrzymać od spadkobiercy testamentowego. Spadkobierca będzie mógł wówczas żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku.

Prawo dochodzenia roszczeń przez uprawionego do zachowku przedawnia się z upływem 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu. Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni z siedzibą w Katowicach, wspiera w toku spraw o zachowek, udziela w tym zakresie porad prawnych oraz zapewnia zastępstwo procesowe w sprawach o zachowek. Mamy okazję prowadzić wiele spraw dotyczących ww. materii nie tylko na obszarze miasta Katowice, ale całego województwa śląskiego i województw ościennych.