Do góry

Klienci indywidualni

Kancelaria

PRAWO SPADKOWE

Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy adwokaci i radcy prawni reprezentuje Klientów w toku spraw spadkowych. Kancelaria zapewnia pomoc prawną w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, których przedmiotem jest przyjęcie spadku, odrzucenie spadku lub jego przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Adwokat i radca prawny przygotują wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, zapewnią reprezentację w toku sądowego postępowania o stwierdzenia nabycia spadku oraz na etapie postępowania odwoławczego od postanowień kończących postępowanie w sprawie spadkowej, jeśli nie jest ono satysfakcjonujące dla jednej ze stron postępowania. Częstym przypadkiem kiedy pomoc adwokata lub radcy prawnego wydaje się być niezbędna, jest sytuacja gdy uczestnik postępowania posiada testament, co do którego ma obawy, że będzie kwestionowany przez innych uczestników postępowania, uprawnionych do dziedziczenia z ustawy. Kancelaria świadczy pomoc prawną także w sprawach o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o przyjęciu spadku, ale także w sprawach o zmianę postanowienia spadkowego, w razie –  przykładowo – odnalezienia testamentu.

Adwokat i radca prawny reprezentują w sprawach o dział spadku, o skomplikowanych charakterze wynikającym niejednokrotnie z konieczności rozliczenia nakładów na przedmiotu wchodzące w skład masy spadkowej. Podział majątku spadkowego może nastąpić po wielu latach od śmierci spadkodawcy. Przeprowadzenie postępowania o dział spadku nie jest bowiem obowiązkowe. Z chwilą otwarcia spadku, spadkobiercy jedynie nabywają oznaczony ułamkiem udział w majątku spadkowym, a między nimi powstaje wspólność majątku spadkowego, stąd możliwe jest późniejszym okresie pojawienie się innych roszczeń ze strony uczestników postępowania, w szczególności roszczeń z tytułu poczynionych na spadek nakładów, roszczenia z tytułu spłaconych długów spadkowych, żądanie zaliczenia darowizn oraz zapisów windykacyjnych na schedę spadkową. Kancelaria wspiera naszych Klientów, zapewniają pomoc

Ponadto pomoc adwokata czy radcy prawnego może się okazać nieoceniona w sprawach o zachowek. W sprawach o zachowek bowiem osoba, której prawo do dziedziczenia zostało wyłączone lub ograniczone na skutek działań podjętych przez spadkodawcę za życia lub w wyniku sporządzonego testamentu, uprawniona jest do dochodzenia zachowku. Stroną takiego postępowania są spadkobiercy, którzy w wyniku dokonanych rozporządzeń otrzymali więcej aniżeli wynikałoby to z ustawowego porządku dziedziczenia. Sprawy spadkowe, sprawy o zachowek wymagają zaangażowania i przeanalizowania sytuacji Klienta w sposób kompleksowy.

Stwierdzenie nabycia spadku

Pomagamy w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, zapewniając reprezentację w toku postępowania sądowego, świadczoną przez adwokata lub radcę prawnego naszej Kancelarii prawnej w Katowicach. Potrzeba reprezentacji zachodzi najczęściej, jeśli brak jest zgody wśród spadkobierców, pozwalającej spadkobiercom na sporządzenie u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Zgoda wymagana w tym przypadku jest dlatego, że przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia, u notariusza powinni się stawić wszyscy, z kręgu uprawnionych do dziedziczenia – na podstawie ustawy jak i na podstawie testamentu. Mimo więc pewnej wygody jaka towarzyszy, możliwości ustalenia i swoistego „potwierdzenia” zasad dziedziczenia u Notariusza, konieczność zainicjowania sprawy dotyczącej stwierdzenia nabycia spadku, może się okazać niezbędna.

W toku postępowania, wnioskodawca domagający się stwierdzenia nabycia spadku określa kto w jakiej części dziedziczy oraz co jest podstawą dziedziczenia. Spadkobiercy mogą być bowiem uprawnieni do spadku na podstawie ustawy lub testamentu. Praktyka pokazuje, że w tym drugim przypadku, w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, bardzo często dochodzi do kwestionowania autentyczności testamentu, lub też podważana jest zdolności testatora (spadkodawcy). Ma to niebagatelny wpływ na przebieg postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, znacząco je wydłużając. Dodatkowo należy wiedzieć, że w toku postępowania o stwierdzenie nabycia  spadku, sąd zasadniczo nie ustala składu spadku, ale zmierza do ustalenia porządku dziedziczenia.

Sąd stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę, na wniosek osoby mającej tym interes. Trzeba przy tym wiedzieć, że ustawa ustanawia domniemanie, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. Przeciwko domniemaniu wynikającemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie można powoływać się na domniemanie wynikające z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

W toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, najczęściej dochodzi do przyjęcia od spadkobiercy oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, lub też o przyjęciu tego spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Trzeba przy tym pamiętać, że oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Natomiast brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Do czynności w postępowaniu spadkowym, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Każdy adwokat i radca prawny naszej Kancelarii w Katowicach, ma doświadczenie i wiedzę co do trybu i zasad jakimi rządzi się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Można powiedzieć, że postępowanie takie stanowić powinno dla każdego prawnika, swoisty elementarz. Reprezentacja sądowa w sprawa o stwierdzenia nabycia spadku obejmuje Katowice, Chorzów, Bytom, Będzin, Sosnowiec, Tychy, Gliwice, Tarnowskie Góry i inne miasta województwa śląskiego.

Dział spadku

Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy w Katowicach zapewnia wsparcie toku postępowań mających za przedmiot dział spadku. Dział spadku to ostatni etap z postępowań spadkowych, którego efektem finalnym jest niejako potwierdzenie i ustalenie, któremu ze spadkobierców przypadły poszczególne rzeczy wchodzące w skład spadku. Mówiąc rzeczy należy tutaj mieć na myśli zarówno nieruchomości jak i ruchomości. Warto wiedzieć, że przepisy prawa nie nakazują przeprowadzenia takiego postępowania oraz nie ma żadnego terminu liczonego od dnia otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) na złożenie stosownego wniosku do sądu. Natomiast zasadniczo przesłanką pozwalającą na przeprowadzenie postępowania o dział spadku jest uprzednie rozstrzygnięcie i zakończenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku lub posiadania przez spadkobierców aktu poświadczenia dziedziczenia, sporządzonego u notariusza.  Dział spadku może nastąpić w drodze umowy, w tym także zawartej w formie ugody w postępowaniu działowym, albo na mocy orzeczenia sądu.  Oczywiście w sytuacji gdy mamy do czynienia z jednym spadkobiercą, postępowanie o dział spadku nie może być przeprowadzone. Musza być po prostu, co najmniej dwie osoby pomiędzy, którymi spadek będzie dzielony. Gdy spadkobierca jest jeden nie ma czego dzielić.

Postępowanie działowe inicjowane jest zasadniczo w przypadku, gdy spadkobiercy nie są zgodni, komu i na jakich zasadach powinny przypaść poszczególne przedmioty majątkowe. Wtedy właśnie pomoc adwokata, lub radcy prawnego wydaje się być niezbędna. Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni z siedzibą w Katowicach, prowadzi z sukcesami sprawy o dział spadku, o złożonych stanach faktycznych i prawnych, wiążące się koniecznością ustalania wartości nakładów na nieruchomość czy inne rzeczy wchodzące w skład spadku, charakteru tych nakładów. Są to sprawy niejednokrotnie inicjowane wiele lat po śmierci spadkodawców.

Sprawa o dział spadku potrafi niestety być postępowaniem bardzo długim, wymagającym szczególnej inicjatywy dowodowej strony oraz reprezentującego go pełnomocnika. Każdy adwokat lub radca prawny naszej Kancelarii prawnej jest do Państwa dyspozycji, w sprawach skomplikowanych, wymagających dużego zaangażowania oraz skrupulatności. Nasza Kancelaria zapewnia pełne i kompleksowe wsparcie w toku postępowania o dział spadku.

Sprawy o zachowek, Katowice

Zachowek kancelaria prawna Katowice – adwokat

Sprawy o zachowek to bardzo duży odsetek spraw spadkowych prowadzonych w naszej Kancelarii Adwokackiej.
Zapewniamy kompleksową reprezentację sądową, adwokata lub radcy prawnego w toku postępowań sądowych, przy reprezentacji zarówno powoda jak i pozwanego.

Zachowek to instytucja, która ma stanowić swojego rodzaju zabezpieczenie niektórych członków rodziny spadkodawcy. W tym przypadku chodzi konkretnie o osoby najbliższe spadkodawcy, a mianowicie dzieci spadkodawcy, wnuki, prawnuki itd. oraz jego rodziców. W naszej Kancelarii prawnej często wyjaśniamy od podstaw znaczenie i sens tej instytucji, dlatego celem wprowadzenia warto zapoznać się z podstawowymi założeniami tej instytucji – przestawiamy je poniżej.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, osoby, które na skutek rozrządzenia dokonanego przez spadkodawcę na wypadek śmierci, lub też w skutek czynności podjętych jeszcze za życia, zostały pozbawione w całości lub części ustawowego prawa do spadku, uprawnione są do ochrony swoich praw. Podstawę tej ochrony stanowi właśnie zachowek (swoją drogą często mylony przez Klientów kancelarii i określany jako „zachówek”). W sprawie o zachowek, spadkobiercy a konkretnie małżonek, dzieci i wnuki oraz rodzice spadkodawcy  którzy byliby powołani do spadku z ustawy, mogą domagać się generalnie połowy wartości przysługującego im udziału.

Przykład:

Jeśli spadkodawca posiadał troje dzieci, wówczas (gdyby nie sporządził testamentu) po jego śmierci dzieciom przysługiwało by 1/3 udziału w spadku. Jeśli spadkodawca natomiast sporządził testament i cały swój majątek przeznaczył innej osobie, to w takiej sytuacji zachowek pozwala na domaganie się od spadkobiercy z testamentu wartości połowy tego co by każdemu z dzieci przysługiwało (czyli 1/3 /2 = 1/6). Warto pamiętać, że spadkobiercy, który chce skorzystać z zachowku przysługuje jedynie równowartość tego udziału (określona w pieniądzu) a nie połowa tego, co otrzymał spadkobierca (czyli na przykład nie będzie 1/6 domu).

Reasumując – tytułem zachowku możemy się domagać jedynie zapłaty określonej sumy pieniężnej.

W sprawie o zachowek uprzywilejowani są natomiast uprawnieni, którzy są trwale niezdolni do pracy (oceny niezdolności dokonuje sąd w procesie o zachowek), a także małoletnie dzieci i wnuki uprawnieni do zachowku. Wówczas bowiem przysługuje im dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Należy o tym bezwzględnie pamiętać, ponieważ może to mieć niebagatelne znaczenie przy ustalaniu wartości zachowku, a co za tym idzie wartości należnych uprawnionemu środków pieniężnych.  Obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek należy do długów spadkowych.

Tytułem podsumowania, można więc powiedzieć, że zachowek stanowi pewnego rodzaju ograniczenie swobody decydowania przez spadkodawcę. Może on bowiem przepisać np. w testamencie swój majątek komu chce, ale jeśli pominął On osoby najbliższe, to osoby te mają zapewnioną ochronę ich prawa przez przepisy prawa cywilnego. Choć wiele osób uważa instytucję zachowku za niesprawiedliwą (często np. spadkobierca testamentowy otrzymuje wartościowe składniki majątku, co oznacza konieczność późniejszego uiszczenia znacznej sumy pieniężnej tytułem zachowku), warto wiedzieć jakie są zasady jego obliczania i co może wpłynąć na zwiększenie lub zmniejszenie koniecznej zapłaty. Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni z siedzibą w Katowicach, wspiera w toku sprawy o zachowek, udziela w tym zakresie porad prawnych oraz zapewnia zastępstwo procesowe w sprawach o zachowek. Mamy okazję prowadzić wiele spraw dotyczących ww. materii nie tylko na obszarze miasta Katowice, ale całego województwa śląskiego i województw ościennych. Adwokat zachowek Katowice – zapewniamy pomoc w sprawach spadkowych.

Od kogo dochodzić zachowku

Adwokat Katowice – zachowek.

Jak już wyżej wspomnieliśmy zachowku mogą się domagać dzieci, wnuki, prawnuki itd. oraz małżonek i rodzice spadkodawcy. Klienci kancelarii adwokackiej pytają natomiast   często – od kogo dochodzić zachowku?

Zatem zachowku można dochodzić od spadkobiercy i najczęściej będzie to spadkobierca testamentowy, czyli ten na którego został majątek „przepisany”.

W dalszej kolejności odpowiedzialność z tytułu zachowku ponosi zapisobierca windykacyjny, a także osoba, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku (zasady doliczania darowizn do spadku przedstawiono poniżej).

Warto pamiętać, że wysokość zachowku jest niezależna od takich okoliczności, jak status materialny osoby od której dochodzi się zachowku jak i uprawnionego. Bez znaczenia jest także zakres przyczyniania się uprawnionego do powstania majątku spadkowego a także zakres zależności tej osoby od majątku spadkowego. Rzeczą prawnika prowadzącego sprawę jest właściwe wyjaśnienie instytucji zachowku oraz ustalenie kręgu zobowiązanych do zapłaty zachowku

Jak obliczyć zachowek

Żeby wiedzieć jak obliczyć zachowek, koniecznym jest w pierwszej kolejności ustalenie wartości spadku. Jak bowiem wyżej wskazaliśmy uprawniony do zachowku może dochodzić 1/2 lub 2/3 wartości majątku jaki by mu przysługiwał przy dziedziczeniu ustawowym. Aby przeprowadzić to działanie matematyczne, musimy ustalić wartość spadku, z którego będziemy liczyć powyższe ułamki. Ważnym jest więc, aby mieć świadomość jak oblicza się wartość spadku, która to wartość będzie się bezpośrednio przekładać na wartość należnego zachowku.

Przede wszystkim chodzi tutaj o konieczność wzięcia pod uwagę i doliczenia do spadku wartości dokonanych przez spadkodawcę darowizn oraz zapisów windykacyjnych. Od razu wyjaśnijmy, że zapis windykacyjny to dokument w formie aktu notarialnego, w którym spadkodawca przeznacza spadkobiercy określony przedmiot do niego należący.

Odnośnie zaś darowizn, to co do zasady, doliczeniu do spadku podlegają wszystkie darowizny za wyjątkiem tych rodzajów darowizn, które są wyraźnie wskazane w przepisach prawa.

Doliczeniu do spadku nie podlegają drobne darowizny, zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte. W tym przypadku każdy stan faktyczny będzie wymagał indywidualnej oceny przy uwzględnieniu sytuacji majątkowej darczyńcy i obdarowanego oraz wartości przedmiotu darowizny. Na pomoc naszej Kancelarii prawnej, klienci mogą liczyć już na tym etapie. Znaczenia nie ma także czas dokonania tej czynności.

Doliczeniu do spadku nie podlegają także darowizny, jeżeli zostały dokonane na więcej niż 10 lat, licząc wstecz od otwarcia spadku, czyli przed śmiercią spadkodawcy. W naszej kancelarii prawnej wyjaśniamy niejednokrotnie w tym zakresie, że niedoliczanie nie dotyczy tutaj wszystkich takich darowizn, a jedynie tych, które zostały dokonane na rzecz osób niebędących spadkobiercami lub uprawnionymi do zachowku. Zatem doliczane do substratu zachowku, bez względu na datę ich dokonania będą darowizny dokonane na rzecz spadkobierców i uprawnionych do zachowku.

Co więcej przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał zstępnych. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna została uczyniona na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego. Natomiast przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństw. Rolą reprezentującego stronę, adwokata lub radcy prawnego jest zwracać szczególną uwagę na kwestie dotyczące ww. zasad.

Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku także darowizn dokonanych przed zawarciem przez spadkodawcę małżeństwa. Nie chodzi tutaj oczywiście o zawarcie jakiegokolwiek małżeństwa, tylko o małżeństwo z konkretnym małżonkiem uprawnionym w danej sytuacji do zachowku. Innymi słowy chodzi o małżonka w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy).

Co więcej, niejednokrotnie koniecznym jest wzięcie pod uwagę i właściwe rozliczenie nakładów poczynionych na nieruchomość czy inne rzeczy wchodzące w skład spadku. Nie można bowiem zapominać, że przy obliczaniu wysokości roszczenia uprawnionego do zachowku podstawowe znaczenia ma stan spadku w chwili otwarcia spadku oraz cena z dnia orzekania o roszczeniu uprawnionego.

Właściwa analiza sprawy o zachowek, może doprowadzić do wniosku, że uprawniony do zachowku nie będzie mógł go otrzymać od spadkobiercy testamentowego. Spadkobierca będzie mógł wówczas żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Rzeczą Kancelarii adwokackiej jest właściwe przedstawienie tej tematyki, jej analiza oraz ocena czy zachowek będzie przysługiwał oraz w jakiej wysokości. Sprawy o zachowek to znaczny spora część spraw spadkowych prowadzonych przez naszą Kancelarię adwokacką w Katowicach. Zachęcamy do kontaktu, omówienia problemu. Zapewnimy należną dyskrecję oraz profesjonalizm wymagany od zawodowego pełnomocnika.

Prawo dochodzenia roszczeń przez uprawionego do zachowku przedawnia się z upływem 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu.

Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp.p. – zachowek kancelaria Katowice.  Na naszą pomoc możesz liczyć. Skontaktuj się z nami.