Do góry

Klienci indywidualni

Kancelaria

SPRAWY RODZINNE

W zakresie spraw rodzinnych prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych naszej kancelarii prawnej mieści się szerokie spektrum postępowań sądowych związanych z codziennym funkcjonowaniem wielu rodzin, regulacją relacji między rodzicami a dziećmi, relacji pomiędzy małżonkami, a także relacji pomiędzy osobami w podeszłym wieku, niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi a osobami sprawującymi nad nimi faktyczną pieczę.

Nasza kancelaria adwokacka w Katowicach to zespół, który tworzą adwokaci, radcy prawni i prawnicy posiadający doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego. Prawnicy kancelarii adwokackiej udzielają porad prawnych w Katowicach (w biurze kancelarii prawnej), asystują w czynnościach notarialnych jak również reprezentują klientów w postępowaniach sądowych.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Z takimi sytuacjami mamy do czynienie w przypadku dzieci, których rodzice pozostają małżeństwem,  gdy nie zachodzi konieczność przeprowadzenia sprawy o rozwód (sprawa o rozwód się nie toczy), jak również nie są małżeństwem i pozostawali w nieformalnym związku partnerskim (tzw. konkubinacie). Sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Co istotne niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Tym samym nawet w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzic ma prawo do kontaktu ze swoim dzieckiem.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (kontakty z dzieckiem przez Skype, Whatsapp, Messenger czy inne powszechnie dostępne komunikatory).

Adwokat i radca prawny naszej kancelarii prowadzący sprawę dotyczącą władzy rodzicielskiej i kontaktów w sposób klarowny wyjaśni prawa i obowiązki każdego z rodziców oraz relację pomiędzy władzą rodzicielską (jej ograniczeniem) a prawem do utrzymywania kontaktów z dzieckiem oraz obowiązkiem alimentacyjnym. Doświadczony adwokat naszej kancelarii prawnej w Katowicach zapewni również reprezentację w sądzie w toku rozprawy o uregulowanie kontaktów, o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej przed sądami w takich miastach jak Katowice, Tychy, Zabrze, Ruda Śląska, Chorzów, Mysłowice, Jaworzno, Gliwice a także innych miastach aglomeracji śląskiej. Nasz zespół prawników podejmuje się również prowadzenia spraw rodzinnych w innym miastach na terenie całego kraju.

Sprawy alimentacyjne

Adwokaci i radcy prawni naszej kancelarii posiadają duże doświadczenie prowadząc od lat sprawy o alimenty w sądach w Katowicach, w Tychach, w Zabrzu, w Rudzie Śląskiej, w Mysłowicach, w Jaworznie, w Chorzowie, w Bytomiu, w Gliwicach i innych miastach na Śląsku.

Najczęściej prowadzonymi sprawami alimentacyjnymi są sprawy inicjowane poprzez pozew wnoszony przez rodzica (matkę lub ojca) małoletniego dziecka przeciwko drugiemu z rodziców lub pozew składany przez pełnoletnie dziecko kontynuujące edukację przeciwko rodzicowi (rodzicom) – pozew o ustanowienie alimentów, pozew o podwyższenie alimentów. Zdarzają się także sprawy, w których to rodzic składa pozew przeciwko dziecku o obniżenie alimentów zasądzonych wcześniejszym wyrokiem.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Nasza Kancelaria adwokacka w Katowicach prowadzi również coraz częściej pojawiające się sprawy o alimenty w relacji: alimenty od dziecka na rodzica (na ojca, na matkę), alimenty od wnuka na dziadka/babkę. W sprawach o alimenty adwokat naszej kancelarii prawnej występuje zarówno po stronie powoda jak i pozwanego, dążąc do uzyskania najkorzystniejszego dla klienta wyroku alimentacyjnego.

Umowy małżeńskie

Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Adwokat i radca prawny naszej kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni w Katowicach zapewni pomoc prawną na etapie podejmowania decyzji o zawarciu umowy małżeńskiej – rozdzielności majątkowej lub rozszerzenia wspólności majątkowe na majątek odrębny jednego z małżonków. Decydując się na powierzenie swojej sprawy naszej kancelarii prawnej, klient może liczyć również na udział adwokata, radcy prawnego lub prawnika kancelarii w czynnościach notarialnych.

W przypadku konfliktu pomiędzy małżonkami (również w trakcie trwania sprawy o rozwód) adwokat i radca prawny naszej kancelarii prawnej reprezentuje klienta w postępowaniu o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd (przymusowy ustrój majątkowy). W takich przypadkach rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku sądu, który ją ustanawia. Wielokrotnie, gdy sąd rozstrzyga o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami żyjącymi od dłuższego czasu w separacji faktycznej, może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień złożenia pozwu o rozdzielność majątkową. Prawidłowe poprowadzeni sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną wymaga współpracy doświadczonego adwokata do spraw rodzinnych.

Radca prawny udziela klientom również porad prawnych w sprawach dotyczących skutków ubezwłasnowolnienia oraz ogłoszenia upadłości małżonka na ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.

Zaprzeczenie ojcostwa – uznanie ojcostwa

Obecny model rodziny i relacji partnerskich wpływa na coraz częstsze pojawianie się problemów prawnych związanych z uznaniem ojcostwa – zaprzeczeniem ojcostwa. Problem ten pojawia się w przypadku, gdy dziecko z nowego związku urodziło się w czasie trwania małżeństwa (również gdy dziecko urodziło się w czasie trwania sprawy o rozwód) albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia. W takich przypadkach zastosowanie ma domniemanie prawne, że ojcem dziecka jest formalny mąż/były maż matki dziecka, a nie ojciec biologiczny. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Domniemanie to nie ma także zastosowania, gdy dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa.

Stan wykreowany przez domniemanie jest niepożądany zarówno dla domniemanego ojca (nie będącego faktycznie ojcem biologicznym) jak i biologicznego ojca dziecka, chcącego widnieć w aktach stanu cywilnego – akcie urodzenia dziecka – jako jego ojciec.

Jako kancelaria radców prawnych i adwokatów prowadząca sprawy rodzinne, prowadzimy sprawy o zaprzeczenie ojcostwa, reprezentujemy klientów w sprawach sądowych, wyjaśniamy w jakich przypadkach ma miejsce domniemanie ojcostwa, jak wygląda krok po kroku procedura zaprzeczenia ojcostwa. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie postępowania, w tym administracyjnego przed urzędem stanu cywilnego – do momentu wykreślenia domniemanego ojca z aktu urodzenia dziecka.

Ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opiekuna prawnego, ustanowienie kuratora

Decydując się na współpracę z naszą katowicką kancelarią prawną klient może liczyć na wsparcie również w sprawach przed sądem rodzinnym i opiekuńczym. W sprawach rodzinnych i opiekuńczych zapewniamy klientom reprezentację adwokata lub radcy prawnego, którego cechuje nie tylko doświadczenie i znajomość prawa rodzinnego, ale również empatia i zrozumienie, często trudnych sytuacji rodzinnych, które doprowadziły do momentu, w którym złożony został do sądu wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby najbliższej – często niedołężnego, niesamodzielnego rodzica, brata czy siostry. Zdarza się, że sytuacja zdrowotna i prawna zmusza członków rodziny do podejmowania emocjonalnie trudnych decyzji o zainicjowaniu kroków prawnych zmierzających do ubezwłasnowolnienia chorego małżonka, który stał się niesamodzielny.

Adwokat w sprawie o ubezwłasnowolnienie udzieli porady prawnej, przygotuje wniosek spełniający wymogi formalne, aby postępowanie o ubezwłasnowolnienie osoby najbliższej toczyło się szybko i sprawnie. Adwokat reprezentuje klienta na rozprawie służąc wsparciem i walczy o jego interesy.

W sprawach o ubezwłasnowolnienie (zarówno ubezwłasnowolnienie całkowite jak i ubezwłasnowolnienie częściowe) właściwe do rozpoznania wniosku są wydziały rodzinne Sądów Okręgowych. Prawnicy naszej kancelarii adwokackiej prowadzą postępowania o ubezwłasnowolnienie głównie w Katowicach (przed Sądem Okręgowym w Katowicach) jak i w Gliwicach (przed Sądem Okręgowym w Gliwicach), podejmując się prowadzenia spraw również w innych sądach okręgowych na obszarze Polski.

W wyniku ubezwłasnowolnienia w sprawie przed Sądem Okręgowym zachodzi konieczność ustanowienia opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, celem zapewnienia opieki nad sprawami życiowymi i majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej. Adwokat reprezentuje klientów chcących pełnić funkcje opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo w toku postępowania sądowego przed właściwym sądem rejonowym.