Do góry

Klienci indywidualni

Kancelaria

PODZIAŁY MAJĄTKÓW

Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni świadczy pomoc prawną w zakresie procesów sądowych mających za przedmiot podziału majątku małżeńskiego, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego ustaniu. Podział majątku jest często zagadnieniem kłopotliwym, nastręczającym wielu trudności w ustaleniu po pierwsze tego, co wchodzi w skład majątku wspólnego, a po drugie, w jaki sposób dokonać podziału i ewentualnych rozliczeń. Doświadczenie pokazuje jednocześnie, że sprawy o podział majątku są postępowania długimi wymagającymi stałego zaangażowania oraz skrupulatności. Adwokaci oraz Radcy Prawni naszej Kancelarii w Katowicach, świadczą pomoc prawną zarówno w wypracowaniu zgodnych stanowisk małżonków w celu przeprowadzenia umownego podziału majątku małżonków, ale też gwarantują  reprezentację w postępowaniach sądowych w sytuacjach, gdy osiągnięcie kompromisu okaże się niemożliwe. Dążymy przy tym do uzyskania dla Klienta możliwie korzystnego rozstrzygnięcia tak, aby wszystkie poczynione przez Klienta nakłady na majątek wspólny zostały następnie należycie zrekompensowane odpowiednią kwotą wyrównania.  Niestety jednak, niejednokrotnie konieczność rozliczania i szczegółowej analizy wartości i rodzaju nakładów poczynionych na majątek wspólny lub majątek osobisty, rodzi konieczność długiego procedowania sądowego. Samo postępowanie wymaga nie tylko skrupulatności pełnomocnika, ale również Sądu, którego decyzja o ile nie jest satysfakcjonująca dla Klienta, podlegać może weryfikacji w toku postępowania apelacyjnego. Wydaje się więc, że pomoc profesjonalnego pełnomocnika, w szczególności adwokata lub radcy prawnego, będzie w tym przypadku konieczna. Warto pamiętać, że efektem postępowania o podział majątku wspólnego, może być albo przyznanie określonych składników majątkowych małżonkowi albo też przyznanie na jego rzecz określonej sumy pieniężnej od drugiego z małżonków, tytułem spłaty. Ma to o tyle istotne znaczenie, że po przeprowadzeniu niejednokrotnie długiego i wyczerpującego postępowania rozwodowego, odpowiednia spłata pieniężna zagwarantuje małżonkowi zabezpieczenie finansowe na kolejny etap życia.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Kancelaria reprezentuje małżonków w toku postępowań sądowych mających za przedmiot ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie trwania związku z małżeńskiego. Należy bowiem wiedzieć, że każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa. Tym co przemawiać będzie za ustanowieniem rozdzielności majątkowej w takim przypadku będą tak zwane ważne powody. Jednym z ważnych powodów może być tak zwana separacja faktyczna małżonków, która uniemożliwia im lub znacznie utrudnia współdziałanie w zarządzie ich majątkiem wspólnym. Separacja faktyczna to sytuacja gdy małżonkowie wprawdzie nie posiadają formalnie ustanowionej separacji, natomiast żyją i gospodaruję osobno. Separacja faktyczna musi trwać odpowiednio długo, a także rodzić swoistą trudność w gospodarowaniu majątkiem wspólnym, co oznaczać będzie konieczność ustanowienia rozdzielności majątkowej. Warto także wiedzieć, że instytucja rozdzielności majątkowej, w szczególności w razie prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonka, nie może zmierzać  do obejścia przepisów regulujących odpowiedzialność majątkiem wspólnym oraz do pokrzywdzenia wierzycieli jednego z małżonków. Ponadto „ważny powód” wystąpi także wówczas, gdy majątek wspólny przestaje służyć realizacji celów małżeństwa, co może wynikać z różnych przyczyn, np. trwonienia majątku przez jednego z małżonków. Ocena właściwych przesłanek pozwalających na orzeczenie rozdzielności majątkowej należeć powinna do adwokata lub radcy prawnego reprezentujące w sprawie. Nie chodzi bowiem o to aby za wszelką cenę skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, ale właściwie i mądrze doradzić, jeszcze na etapie poprzedzającym spór.

Co do zasady rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Adwokaci i Radcy prawni naszej Kancelarii prowadzą sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, analizując sytuację faktyczną małżonków,   doradzając przy wyborze odpowiedniego rozwiązania. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w sprawach o złożonych stanach faktycznych i prawnych.

Podział majątku wspólnego przed rozwodem.

Generalnie podziału majątku wspólnego dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania rozwodowego.  Nie oznacza to jednak, że podział majątku w trakcie trwania małżeństwa nie jest możliwy. Do przeprowadzenia takiego podziału majątku, konieczne jednak będzie uprzednie ustanowienie rozdzielności majątkowej.  Po ustanowieniu takiej rozdzielności majątkowej w drodze umowy lub po przeprowadzeniu postępowania o ustanowienie rozdzielności majątkowej, może dojść do podziału majątku wspólnego małżonków przed rozwodem –  jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. Sam podział majątku natomiast może w pierwszej kolejności nastąpić w drodze umowy między małżonkami, w której określą oni, jakie składniki podlegać będą podziałowi, a także określą wysokość ewentualnych spłat i dopłat. Jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, to dokonanie podziału bezwzględnie wymaga formy aktu notarialnego. Umowny podział może obejmować zarówno całość majątku wspólnego małżonków, jak i jedynie jego część.

W przypadku, gdy nie uda się osiągnąć porozumienia oraz zawrzeć stosownej umowy, drugim rozwiązaniem jest sądowy podział majątku, który już, co do zasady, obejmuje cały majątek wspólny małżonków i w tym zakresie Kancelaria świadczy pomoc prawną. Nasi Adwokaci i Radcy Prawni posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących podziału majątku. Dotyczy to zarówno podziału majątku w trakcie trwania związku małżeńskiego, ale także po jego zakończeniu. Podział majątku przed rozwodem tj. w trakcie trwania małżeństwa jest dokonywany według zasad stosowanych przy podziale majątku wspólnego dokonywanego już po ustaniu małżeństwa.

Podział majątku po ustaniu małżeństwa

Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni prowadzi sprawy o podział majątku. Reprezentacja w tym zakresie obejmuje pomoc w ustaleniu majątku wspólnego małżonków, doradztwo w zakresie możliwości i sposobów podziału tego majątku, a także oceny w zakresie możliwości ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Reprezentacja obejmuje kompleksowe zastępstwo adwokata i radcy prawnego w toku postępowania sądowego, aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

O czym należy pamiętać przy prowadzeniu sprawy o podział majątku wspólnego? Przede wszystkim koniecznym jest ustalenie w pierwszej kolejności składu majątku.

Do majątku wspólnego należą bowiem, w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie ZUS,

Majątek osobisty zaś (a więc ten niepodlegający podziałowi w  toku podziału majątku wspólnego) stanowią w szczególności:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 5. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 6. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

Warto pamiętać przy tym, że przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę.

Małżonkowie mają co do zasady równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Z możliwością ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym będziemy mieli do czynienia na przykład w sytuacji, gdy małżonek, przeciwko któremu skierowane jest żądanie, w sposób rażący i uporczywy nie przyczynia się do powiększania majątku wspólnego stosownie do swych sił i możliwości zarobkowych.

Ciężar dowodu co do wykazania przesłanek ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym spoczywa na uczestniku postępowania, który zgłosił taki wniosek, dlatego pomoc profesjonalnego pełnomocnika, adwokata lub radcy prawnego może się okazać w tym przypadku niezbędna. To od inicjatywy dowodowej strony w toku postępowania o podział majątku zależeć będzie ostateczne orzeczenie sądu.

W celu dokonania podziału, wskazuje się składniki majątku wspólnego i ich wartość, według stanu na dzień ustania wspólności, a także proponowany sposób podziału. Podział majątku może nastąpić poprzez:

 1. fizyczny podział rzeczy
 2. przyznanie jednemu z małżonków przedmiotu na własność- w takim wypadku drugi małżonek może domagać się spłaty celem wyrównania różnicy pomiędzy wartością przysługującego mu udziału w majątku wspólnym a wartością otrzymanych przedmiotów,
 3. sądową sprzedaż – w takim przypadku cena sprzedaży jest dzielona między małżonków proporcjonalnie do przysługujących im udziałów w majątku wspólnym.

Ponadto, każdy z małżonków:

 1. powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód,
 2. może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Warto jednak zwrócić uwagę, ze nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły tego majątku.

Sprawy o podział majątku – jeśli podział ten dokonywany jest po rozwodzie – stanowi  najczęściej finał sporów pomiędzy małżonkami związanych z ustaniem małżeństwa. Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni w Katowicach pomoże Państwu przebrnąć przez postępowania sądowe, którzy przedmiotem są nie tylko sprawy rozwodowe, ale także skomplikowane sprawy o podział majątku.