Do góry

Klienci indywidualni

Kancelaria

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

W ramach usług prawnych świadczonych przez prawników kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni w Katowicach oferujemy pomoc prawną w szeroko rozumianej tematyce nieruchomości – w sprawach mieszkaniowych, lokalowych, gruntowych.

Przepisy prawne dotyczące nieruchomości znajdują się w różnych aktach prawnych, a rolą adwokata jest poruszenia się w często zawiłych regulacjach.

Wspieramy klientów indywidualnych zarówno w sądowych sprawach procesowych jak i administracyjnych, szukając zawsze najbardziej korzystnych rozwiązań prawnych.

Prawnicy naszej kancelarii adwokackiej analizują umowy, których przedmiotem są nieruchomości: umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa deweloperska, umowa o roboty budowlane.

Nasza kancelaria adwokacka w Katowicach prowadzi sprawy, które swoim zakresem obejmują: zniesienie współwłasności nieruchomości, sprzedaż udziałów w nieruchomości, nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, sprawy dotyczące własności lokali, ochrony praw lokatorów, sprawy o zapłatę czynszu oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu,  scalanie i podział nieruchomości, rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomość, prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi – w tym spraw o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, ustanowienie hipoteki, przeprowadzenie transakcji sprzedaży nieruchomości rolnych, prowadzenie postępowań sądowych dotyczących sporów sąsiedzkich, w tym o ochronę posiadania, spraw o ochronę własności, ustanowienie służebności drogi koniecznej, procesy o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości lub korzystanie z nieruchomości ponad swój udział, prowadzenie postępowań o uzgodnienie treści księgi wieczystej, ustanowienie za wynagrodzeniem służebności przesyłu, dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego, roszczenia z tytułu wad fizycznych i prawnych nieruchomości, pomoc prawną związaną z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców, prowadzenie postępowań administracyjnych związanych w szczególności z wywłaszczeniem uzyskaniem pozwolenia na budowę, wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Zasiedzenie nieruchomości

Kancelaria adwokacka w Katowicach Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni specjalizuje się w sprawach z zakresu zasiedzenia nieruchomości oraz zasiedzenia służebności. Adwokaci i radcy prawni naszej kancelarii prawnej reprezentują klientów przed sądem w sprawach o zasiedzenie nieruchomości. Adwokat udzielający porady prawnej wyjaśni wszystkie wątpliwości prawne związane z problematyką zasiedzenia, odpowie na pytanie kiedy można zasiedzieć nieruchomość, po jakim czasie następuje zasiedzenie nieruchomości, kto może zasiedzieć nieruchomość, czym różni się zasiedzenie w dobrej wierze od zasiedzenia w złej wierze, czy można zasiedzieć służebność gruntową, w jaki sposób liczyć termin zasiedzenia.

Nabycie nieruchomości poprzez zasiedzenie możliwe jest przez posiadacza nieruchomości niebędącego jej właścicielem, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie) – w takim przypadku dochodzi do zasiedzenia nieruchomości po upływie 30 lat. Wprawdzie do zasiedzenia nieruchomości dochodzi z mocy prawa niemniej wymaga ono potwierdzenia orzeczeniem sądu, która ma charakter deklaratoryjny. W przypadku zlecenia sprawy o zasiedzenie naszej kancelarii prawnej adwokat lub radca prawny przygotuje wniosek o zasiedzenie i prowadzi klienta przez skomplikowane postępowanie sądowe, aż do momentu uzyskania orzeczenia sądowego i wpisania prawa własności do księgi wieczystej nieruchomości.

Ustanowienie służebności gruntowej – ustanowienie służebności drogi koniecznej

Nieruchomość gruntową można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

Porada prawna adwokata zaczyna się od wyjaśnienia istoty służebności gruntowej – służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej.

Zespół prawników kancelarii prawnej w Katowicach Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni od lat prowadzi z sukcesami sprawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej, sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia służebności drogi koniecznej, sprawy o zniesienie służebności za wynagrodzeniem, sprawy o zniesienie służebności bez wynagrodzenia, sprawy, których przedmiotem jest zmiana treści służebności gruntowej, sprawy o zasiedzenie służebności gruntowej, sprawy o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego za wynagrodzeniem.

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Do zniesienia współwłasności może dojść albo w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego przed notariuszem, albo na mocy orzeczenia sądu. Zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić przez podział nieruchomości lub przez przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem dokonania spłat pozostałych. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

Szczególnym rodzaje zniesienia współwłasności jest zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego. W takim przypadku jeżeli zniesienie współwłasności gospodarstwa przez podział między współwłaścicieli byłoby sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, sąd przyzna to gospodarstwo temu współwłaścicielowi, na którego wyrażą zgodę wszyscy współwłaściciele, a           w razie braku zgody wszystkich współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, który je prowadzi lub stale w nim pracuje, chyba że interes społeczno-gospodarczy przemawia za wyborem innego współwłaściciela.

Prawnicy kancelarii prawnej w Katowicach Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni świadczą pomoc prawną obejmującą kompleksowe doradztwo w toku zniesienia współwłasności nieruchomości, starając się znajdywać porozumienie pomiędzy stronami – współwłaścicielami nieruchomości. Zespół kancelarii prawnej wspiera w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do zniesienia współwłasności, asystuje w czynnościach notarialnych, koordynuje działania stron.

W przypadkach braku możliwości polubownego i zgodnego zniesienia współwłasności kancelaria zapewnia wsparcia doświadczonego adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w prawie nieruchomości w toku sprawy sądowej o zniesienie współwłasności nieruchomości.