Do góry

Klienci indywidualni

Kancelaria

POLISOLOKATY

Zespół adwokatów i radców prawnych Kancelarii posiada doświadczenie w sprawach dotyczących tzw. umów „polisolokat”, które jeszcze kilka lat temu zawierane były z konsumentami niemal masowo.

Dokonujemy ich prawnej analizy i przygotowujemy strategię postępowanie w przypadku woli dochodzenia zwrotu wpłaconych środków. Prawnych koncepcji dochodzenia zwrotu jak i podstaw prawnych takich roszczeń jest dość dużo.

Same umowy polisolokaty, pomimo ich pozornych zalet (wydawało się, że oferta łączy w sobie zarówno możliwości inwestowania, jak też i ubezpieczenia na życie), nie gwarantowały w istocie tego o czym konsumenta zapewniano. Generalnie ich efektem było uszczuplenie majątkowe a nie realna możliwość uzyskania obiecanych profitów. Nasza Kancelaria gwarantuje pomoc na etapie dochodzenia zwrotu opłat likwidacyjnych – nierzadko niemal równających się kwocie wpłaconych środków. W praktyce bowiem Klient, który chce zrezygnować z polisolokaty narażony jest na potrącenie opłaty likwidacyjnej pomimo tego, że w trakcie obowiązywania umowy nie następowała wypłata jakiegokolwiek odszkodowania.

Klienci poszukują możliwości odzyskania całości wpłacanych przez siebie kwot, korzystając przy tym także i z pomocy naszej Kancelarii. W ramach prowadzenia spraw związanych z polisolokatami, Kancelaria dokonuje szczegółowej analizy umowy zawartej między ubezpieczycielem a klientem i na tej podstawie ustala możliwości i prawne podstawy odzyskania środków. Należy pamiętać, że mimo pozornego podobieństwa, tak naprawdę każdy ubezpieczyciel w sposób nieco odmienny regulował treść zawieranych umów o polisolokaty i przewidywał innego rodzaju mechanizm potrącania wpłacanych kwot. Treść zawieranych umów ma z kolei decydujący wpływ na sposób formułowania roszczeń wobec ubezpieczyciela na dalszych etapach postępowania. Nasza kancelaria adwokacka w Katowicach, zapewni kompleksową pomoc w sprawach polisolokat.

Polisolokaty – opłaty likwidacyjne

Jedną z podstawowych opłat, stosowanych w umowach polisolokaty, jest tzw. „opłata likwidacyjna”, a więc opłata pobierana przez ubezpieczycieli na etapie rozwiązywania umowy o polisolokatę.

W umowach, regulaminach czy Ogólnych Warunkach Umowy wskazywano, że w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed okresem, na który została ona zawarta, ubezpieczyciel będzie pobierać pewien procent środków z kwoty przeznaczonej do wypłaty. Nagminnie zdarzało się jednak, że w przypadku rezygnacji z umowy w pierwszych 2 latach, ubezpieczyciel pobierał znaczną część wpłaconych środków – w przypadkach skrajnych – nawet 99% wpłaconych przez konsumenta kwot. Na skutek licznych kontroli wszczynanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ubezpieczyciele byli zobowiązywani do zawierania z klientami aneksów zmniejszających wysokość „opłat likwidacyjnych”.

W opinii Kancelarii, w oparciu o dokonywane analizy bieżącego orzecznictwa sądowego, potrącanie jakichkolwiek opłat likwidacyjnych przez ubezpieczycieli, nawet w niższej wysokości, należy uznać za bezpodstawne. Podstawą takich poglądów jest uznanie, że postanowienia ww. umów czy regulaminów kwalifikowane być powinny jako postanowienia umowy zawartej według wzorca, a których treść nie była ustalana z konsumentem indywidualnie. Ponadto takie postanowienia kształtują prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. Wysokość tych „opłat” była bowiem ustalana w sposób całkowicie dowolny i jednostronny, bez oparcia w jakichkolwiek możliwych do zweryfikowania kryteriach. Zobowiązanie do ponoszenia tych opłat nie było nadto związane z jakimkolwiek adekwatnym i dającym się uzasadnić świadczeniem po stronie ubezpieczyciela. Co więcej, stanowiło on nawet pewnego rodzaju karę nakładaną na konsumenta za rozwiązanie umowy terminem jest zakończenia.

Polisolokaty – potrącenia w związku ze spadkiem wartości jednostek funduszy

Kolejnym problemem, z którym do Kancelarii zwracają się klienci, którzy zawarli umowy „polisolokat”, jest wypłata przez ubezpieczyciela zaniżonej sumy w związku ze spadkiem wartości jednostek funduszy, w jakie inwestowane były wpłacane środki.

Naturalnym zjawiskiem są wahania wysokości kursów jednostek, przy czym w przypadku likwidacji polisolokaty, gdy wysokości kursów spadały, ubezpieczyciel również dokonywał wypłaty odpowiednio niższej wartości polisolokaty. Tym samym, gdy w trakcie dokonywania wpłat składek  zainwestowanych w jednostki funduszy, spadła wartość tych jednostek, to obniżeniu ulegała także wartość rachunku i tylko taka kwota – po obniżeniu – była wypłacana po rozwiązaniu umowy. Towarzyszyło temu oczywiście potrącenie opłat likwidacyjnych.

Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii, analizując zawierane umowy, dokonują oceny możliwości unieważnienia całej umowy polisolokaty. Zależy to w szczególności od poszczególnych postanowień umowy polisolokaty. Kwestia ta jest tym samym przedmiotem szczególnego zainteresowania naszej Kancelarii prawnej. W konsekwencji wynik tej analizy może prowadzić nawet to wniosku, że umowę polisolokaty należy traktować jako niezawartą. Pozwoli to  doprowadzić do sytuacji, w której ubezpieczyciel będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz klienta kwot dokładnie w takiej samej wysokości, jakie wcześniej sam otrzymał tytułem składek oraz różnorakich opłat administracyjnych.