Do góry

Klienci indywidualni

Kancelaria

PRAWO PRACY DLA PRACOWNIKA

Kancelaria Prawna Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni w Katowicach na bazie doświadczeń w obsłudze prawnej pracodawców (przedsiębiorców, spółek, jednostek samorządowych) w sprawach pracowniczych i sporach powstałych w relacji pracodawca – pracownik utworzyła specjalizację obejmującą zagadnienie związane z prawem pracy, jednak skierowaną wyłącznie do pracownika / byłego pracownika.

Adwokat – specjalista z prawa pracy, już na etapie porady prawnej pomaga klientom ustalić zakres praw pracownika oraz czy doszło do naruszeń praw pracowniczych. Radca prawny w sprawie pracowniczej nie zapewni wygranej, ale pomoże oszacować szansę i wesprzeć klienta w decyzji o skierowaniu pozwu do sądu pracy, odwołania lub wystosowaniu innego dokumenty prawnego. Zespół naszej katowickiej kancelarii rozumie jak istotne jest, aby klient – pracownik, będący „słabszą” stroną w stosunku pracy, był świadomy tego ile czasu może trwać sprawa o przywrócenie do pracy, sprawa o odszkodowanie za bezpodstawne wypowiedzenie umowy o pracę, sprawa o odszkodowanie za mobbing w pracy, sprawa o zapłatę zaległego wynagrodzenia, niewypłaconego ekwiwalentu, o zapłatę odprawy w związku ze zwolnienie grupowym.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Pracownik, którego umowa o pracę została wypowiedziana z naruszeniem przepisów prawa może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Uprawnienie to przysługuje pracownikowi w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Co istotne odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę pracownik może wnieść do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia jej wypowiedzenie.

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy, biorąc pod uwagę jakie żądanie zgłosi w pozwie pracownik –  orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Odszkodowanie za bezpodstawne wypowiedzenie umowy o pracę przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Co istotne wielu pracodawcom zależy, aby bezpodstawnie zwolniony pracownik do pracy nie wrócił. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe, w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje ponadto wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące.

W przypadku osób – pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas określony, których umowy o pracę zostały rozwiązane z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takich umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

Tematyka prawa pracy i sprawy sądowe o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę wymagają dużego doświadczenia procesowego radcy prawnego i adwokata, tak, aby uzyskać rozstrzygnięcie najkorzystniejsze dla klienta. Niejednokrotnie błędy popełnione przez klientów – pracowników, próbujących podejmować działania prawne na własną rękę, bez konsultacji z adwokatem, mogą być nieodwracalne – na przykład w przypadku, gdy niezachowany został termin na wniesienie odwołania lub pracownik zgłosił nieprawidłowe dla danej sytuacji faktycznej żądanie pozwu. Powierzając sprawę pracowniczą adwokatowi lub radcy prawnemu naszej kancelarii prawnej w Katowicach klient ma pewność, że jego sprawę poprowadzi  z najwyższą starannością doświadczony adwokat, doradzając przy tym najlepsze rozwiązania dla konkretnego przypadku klienta.

Opiniowanie i analiza umów o pracę

Świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa pracy dla pracowników prawnicy naszej kancelarii prawnej Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni w Katowicach doradzają w zakresie postanowień umownych w umowach o pracę. W wielu przypadkach umowy o pracę w swojej treści są zwięzłe i określają tylko podstawowe elementy, których ujęcia w umowie o pracę wymaga kodeks pracy. Niejednokrotnie jednak, zwłaszcza w przypadku umów o pracę dla menagerów, dyrektorów, kierowników finansowych, czy przedstawicieli handlowych umowy te bywają bardzo rozbudowane, zawierają postanowienia regulujące zagadnienia takie jak: zakaz konkurencji (również zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy), obowiązek zachowania poufności i tajemnicy przedsiębiorstwa, odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.

W obu przypadkach konsultacja treści umowy o pracę z prawnikiem i jej analiza przez biegle poruszającego się w przepisach prawa pracy radcę prawnego lub adwokata może uchronić przed nieporozumieniami w toku świadczenia pracy, lub nawet roszczeniami pieniężnymi pracodawcy po rozwiązaniu umowy o pracę.

Często obok umowy o pracę pracownik zawiera z pracodawcą odrębną umowę o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie lub umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, która może uniemożliwić podjęcie pracy po zakończeniu umowy w konkurencyjnej dla dotychczasowego pracodawcy firmie lub założenie własnej działalności gospodarczej w tożsamej/podobnej branży – umowa może przewidywać obowiązek zapłaty kary umownej przez pracownika w takich przypadkach.

Analizując umowę o pracę adwokat naszej kancelarii prawnej zweryfikuje nie tylko jej treść, ale również dokumenty dodatkowe obowiązujące u danego pracodawcy, a mające wpływ, na stosunek pracy takie jak regulamin pracy, regulamin wynagradzania i inne umowy powiązane ze stosunkiem pracy, których podpisania wymaga pracodawca.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za mobbing w pracy

W obecnych czasach pracownicy często pracują pod wyjątkową presją ze strony pracodawcy. Presja ta najczęściej może przejawiać się nadmiernymi oczekiwaniami pracodawcy dotyczącymi wyników finansowych, wyników sprzedażowych, produkcyjnych. Należy w tym przypadku wyraźnie odróżnić sytuację, w której pracodawca motywuje pracownika, oczekując efektów, które możliwe są do uzyskania, przy współpracy z pracodawcą, od sytuacji w której relacja pracodawca (przełożony) – pracownik (podwładny) zostaje jednak zaburzona i przybiera postać mobbingu.

Kodeks pracy jednoznacznie określa, że pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Niezależnie od roszczenia o zadośćuczynienie pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Zespół naszej kancelarii prawnej w Katowicach tworzą adwokaci i radcy prawni doświadczeni w procesach sądowych o zadośćuczynienie za mobbing, znający realia sporów pracowniczych i orzecznictwo sądów w zakresie odszkodowania za mobbing. Nasi adwokaci doradzają klientom już na etapie przedsądowym, niejednokrotnie kończąc spór ugodą pozasądową, uzyskując wysokie zadośćuczynienie. Często bowiem zdarza się, że dobrze przygotowane przez wykwalifikowanego adwokata przedsądowe wezwanie do zapłaty skłania pracodawcę do zawarcia porozumienia i uniknięcia konieczności konfrontacji przed sądem, z czym zwykle wiąże się przesłuchiwanie świadków – współpracowników strony kierującej pozew o zapłatę zadośćuczynienia.