Do góry

Klienci indywidualni

Kancelaria

SPRAWY O ROZWÓD

Kancelaria Adwokacka Katowice – rozwody Katowice

Sprawa o rozwód, kwestie powierzenia władzy rodzicielskiej matce lub ojcu, czy pozbawienia tej władzy, bój o wysokie alimenty, to dla zespołu naszej kancelarii prawnej w Katowicach nie tylko kolejna sprawa sądowa, ale przede wszystkim walka o człowieka. Wiemy, że często to nie tylko sprawa tycząca się bezpośrednio stron postępowania rozwodowego, o alimenty czy innej sprawy rodzinnej, ale także członków ich rodzin i niejednokrotnie ich dramat.

Adwokat i radca prawny naszej kancelarii prawnej musi każdą z tych spraw oceniać wyjątkowo i indywidualnie, nie tylko przez pryzmat obowiązujących norm prawnych, ale i ludzkich losów. Nasza kancelaria prawna prowadząc sprawy z zakresu prawa rodzinnego, zapewnia przy tym pełną dyskrecję Klientom.

Kancelaria Adwokacka Katowice - rozwody Katowice

Radca prawny i adwokat naszej kancelarii prawnej w sprawach rozwodowych reprezentuje klientów nie tylko lokalnie w Katowicach i na obszarze województwa śląskiego – Sąd Okręgowy w Katowicach, Sąd Okręgowy w Gliwicach, Sąd Okręgowy w Częstochowie, Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, które to sądy właściwe są do rozpoznawania spraw o rozwód, ale również na obszarze całego kraju. Zdarza się, że klient kancelarii powierzający adwokatowi sprawę rozwodową jeszcze przed złożeniem pozwu zmienia miejsce zamieszkania – w takim przypadku właściwym do rozpoznania sprawy rozwodowej będzie Sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Tym samym to, że klient/klientka obecnie mieszka w Katowicach nie oznacza, że sprawa rozwodowa odbędzie się również w Katowicach. Prawnicy kancelarii reprezentują klientów również w trudnych i skomplikowanych sprawach o rozwód, gdzie jedna ze stron zamieszkuje poza krajem, np. w Niemczech, Anglii, Stanach Zjednoczonych.

Rozwód z orzeczeniem winy czy rozwód bez orzekania o winie – różnice i korzyści

Adwokat i radca prawny decydując się na prowadzenie sprawy klienta o rozwód klientki/klienta zobowiązany jest ustalić z klientem informacje obowiązkowe, które musi zawierać pozew o rozwód. Jednym z nich jest ustalenie czy strona wnosząca pozew rozwodowy domaga się by sąd rozpoznając sprawę orzekł rozwód bez orzekania o winie, rozwód z winy drugiego współmałżonka, rozwód z winy obu stron.

Prawnicy, adwokaci i radcy prawni naszej kancelarii prawnej w Katowicach służą wsparciem i pomocą w ocenie zasadności i skutków wyboru w tym zakresie na późniejszą sytuację rodzinną i życiową klienta. Wyjaśniamy już na etapie, gdy udzielana jest porada prawna w sprawie o rozwód jakie konsekwencje niesie orzeczenie o winie lub o braku winy, w tym pod kątem ewentualnych roszczeń alimentacyjnych jednego z małżonków.

Rozwód a władza rodzicielska – ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem

W sprawach o rozwód jednym za najbardziej emocjonujących i istotnych dla stron elementów jest kwestia wpływu rozwodu na władzę rodzicielską. Adwokat naszej kancelarii prawnej reprezentując klienta w postępowaniu rozwodowym uświadamia istotę ograniczenia władzy rodzicielskiej, wyjaśnia skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców i przesłanki, które muszą być spełnione, pomoże zrozumieć jaki wpływ ma ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej na prawo rodzica do kontaktu z dzieckiem. Radca prawny prowadzący sprawę o rozwód udzieli kompleksowych wyjaśnień szanując jednocześnie decyzję klienta dotyczącą ostatecznego kierunku, który zechce obrać.

Rozwód a wspólne mieszkanie

Niejednokrotnie zdarza się, że w momencie złożenia pozwu rozwodowego, a także trwania całej sprawy o rozwód strony (małżonkowie) zamieszkują wspólny dom lub mieszkanie. W takim przypadku w wyroku rozwodowym sąd orzeknie o sposobie korzystania z tego mieszkania. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie (np. stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną), sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Adwokat naszej kancelarii prawnej Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni w Katowicach doradzi i przygotuje pozew o rozwód uwzględniający wniosek dotyczący wspólnego mieszkania.

Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednej ze stron, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Należy przy tym pamiętać, że sąd nie jest związany stanowiskiem strony w tym zakresie, a uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Ile trwa sprawa o rozwód

Adwokaci i radcy prawni reprezentujący klientów w sprawach o rozwód często spotykają się z pytaniem ile potrwa postępowanie rozwodowe. Precyzyjna odpowiedź na tak zadane pytanie niestety nie jest możliwa, natomiast prawnicy naszej kancelarii prawnej kierując się doświadczeniami w sprawach o rozwód prowadzonych w Katowicach oraz innych miastach na terenie polski, wyjaśniają klientom jakie okoliczności mogą mieć wpływ na czas trwania sprawy rozwodowej. Zdarza się, zwłaszcza w przypadku zgodnej woli stron i braku małoletnich dzieci, że sprawa rozwodowa kończy się po jednej rozprawie. Zgodna wola i porozumienie pomiędzy stronami jest w każdym przypadku elementem kluczowym, a w razie jej braku, najczęściej dochodzi do długotrwałego procesu.

Mediacje w sprawie o rozwód

Adwokat naszej kancelarii prawnej Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni w Katowiach prowadzący sprawę rozwodową informuje na każdym jej etapie o możliwości podjęcia mediacji. Również sąd rozpoznający sprawę o rozwód informuje o możliwości polubownego rozwiązania sporu, a także może skierować strony na mediację. Zawarcie ugody przed mediatorem może znacznie przyspieszyć postępowanie sądowe o rozwód. Co równie istotne koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd i zakończonej ugodą znosi się wzajemnie.