Do góry

Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Skutki w zakresie prawa pracy.

24.11.2013 | Prawo w pracy

Z sytuacjami przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę mamy do czynienia zarówno w razie sprzedaży/aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jak i w przypadku przejęcie i fuzji spółek. Ważne, aby poza skutkami ekonomicznymi takiego przedsięwzięcia przeanalizować również następstwa w zakresie stosunków pracowniczych.

Skutki sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

W wyżej wspomnianych sytuacjach nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Skutek ten następuje z mocy prawa, nie zachodzi zatem konieczność, aby nowy pracodawca zawierał nowe umowy o pracę z pracownikami przejmowanego zakładu, a postanowienia przewidujące wyłączenie tego mechanizmu są nieważne i nie wywołują sutków prawnych.

W sytuacji gdy u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca mają obowiązek poinformować pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu, lub jego zorganizowanej części, na nowego pracodawcę. Regulacja zawarta w art. 23[1]§3Kodeksu pracy przewiduje, aby informacja ta zawierała podanie przyczyny przejścia, skutków prawnych, ekonomicznych i socjalnych, a także o zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, a w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Przekazanie tych informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed terminem przejęcia przedsiębiorstwa. Przepis nie reguluje wprost, czy informacja ta ma być dokonana łącznie przez dotychczasowego i nowego pracodawcę, czy też przez każdego z nich odrębnie, jednakże obowiązek ten spoczywa na każdym z nich.

Sprzedaż przedsiębiorstwa a poinformowanie pracowników

Informacja ma być udzielona na piśmie, zatem każdy z pracowników musi być powiadomiony indywidualnie o tym, że nastąpiła sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Nie wystarczy tylko ogólne ogłoszenie, np. na tablicy ogłoszeń. W praktyce warto zadbać, aby informacja ta przesłana została do pracowników listami poleconymi lub, aby pracodawca uzyskał potwierdzenie zaznajomienia się z przedmiotową informacją poprzez złożenie przez pracownika podpisu na liście.

Pracownik powinien zostać prawidłowo powiadomiony o zamierzonych przekształceniach po stronie pracodawcy. W udzielonej pracownikom informacji o przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, dotychczasowy pracodawca powinien wskazać datę tego przejścia. Zmiana tej daty powoduje obowiązek ponowienia informacji wraz z pouczeniem o możliwości rozwiązania umowy przez pracownika (zob. wyr. SN z dnia 17 grudnia 2001 roku, Sygn. akt: I PKN 746/00).

Sprzedaż przedsiębiorstwa a rozwiązanie stosunku pracy

Co istotne w sytuacji opisanej w art. 23[1] Kodeksu pracy pracownicy, którzy nie zamierzają kontynuować zatrudnienia u nowego pracodawcy, po przejęciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, uzyskują prawo do rozwiązania stosunku pracy nawiązanego automatycznie z nowym pracodawcą bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem (nie wypowiedzeniem). Z uprawnienia tego pracownik jednak może skorzystać tylko w terminie 2 miesięcy od dnia przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Jednakże pracownikowi, który w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę skorzystał z możliwości rozwiązania stosunku pracy w powyższy sposób nie przysługuje ani wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, ani odszkodowanie (wyr. SN z dnia 2 sierpnia 2000 roku, Sygn. akt: I PKN 747/99).

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w tym trybie, choćby wcześniej wyraził zgodę na przejście do nowego pracodawcy (zob. wyr. SN z dnia 17 grudnia 2001 roku, Sygn. akt: I PKN 746/00).

Obowiązki nowego pracodawcy wobec pracowników

Należy pamiętać, iż nowy pracodawca ma obowiązek przejęcia wszystkich pracowników zatrudnionych przez poprzedniego pracodawcę. Powyższe dotyczy również pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy na innej podstawie niż umowa o pracę. Z reguły będą to pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania na kierowniczych stanowiskach w przejmowanym zakładzie pracy. W przypadku tych pracowników nawiązanie stosunku pracy nie nastąpi automatycznie przez nowego pracodawcę przejmującego przedsiębiorstwo, w którym byli zatrudnieni ci pracownicy. Takim pracownikom nowy pracodawca ma obowiązek zaproponować nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać co najmniej 7-dniowy termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu, względnie odmowie przyjęcia nowych warunków. Milczenie pracownika nie może być uznane za przyjęcie oferty zatrudnienia na nowych warunkach. Nieuzgodnienie nowych warunków pracy i płacy przez pracodawcę przejmującego zakład pracy od pracodawcy, u którego dotychczas byli zatrudnieni pracownicy świadczący pracę na innej podstawie aniżeli umowa o pra cę, powoduje, że dotychczasowy stosunek pracy z tymi pracownikami rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami, którzy nie wyrazili gotowości kontynuowania zatrudnienia u nowego pracodawcy, wywołuje – z mocy prawa – skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

W tym miejscu należy podkreślić, iż stosownie do art. 23[1]§2 Kodeksu pracy za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. Jednakże zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego w razie przejścia całości zakładu na nowego pracodawcę i likwidacji pracodawcy dotychczasowego za zobowiązania ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem, odpowiedzialny jest tylko nowy pracodawca (wyr. SN z dnia 23 listopada 2006 roku, Sygn. akt: II PK 57/06). Dotychczasowy pracodawca nie odpowiada za zobowiązania nowego pracodawcy powstałe po przejęciu zakładu pracy.

Kancelaria adwokacka Katowice Achtelik Siwka i Wspólnicy oferuje kompleksową pomoc z prawa pracy dla pracodawcy oraz pomoc prawną z zakresu prawa pracy dla pracownika. Zapraszamy do kontaktu.

Wróć
Czytaj też

Zasady ustalania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

18.01.2024
Osoby świadczące pracę w podmiotach leczniczych są szczególną kategorią pracowników, których wynagrodzenie wcale nie musi być ustalane zgodnie z powszechnie wszystkim znaną Ustawą z dnia 10 października 2022 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Do niektórych pracowników podmiotów leczniczych może…

Zmiany w prawie pracy work-life-balance

11.04.2023
Dnia 4 kwietnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany objęte dwiema unijnymi dyrektywami tzw. rozwiązania work-life-balance. Wprowadzają one zmiany prorodzicielskie…

Zmiany w prawie pracy i kontrola trzeźwości – przykład zapisu w regulaminie pracy.

07.03.2023
Zmiany w prawie pracy to szereg nowych regulacji. Obok pracy zdalnej, kontrola trzeźwości jest tym tematem, który chyba najbardziej interesuje pracodawców. Przygotowaliśmy przykład zapisów regulaminowych, który będzie pomocą przy tworzeniu regulacji wenątrzzakładowych. Kontrola trzeźwości po zmianach w prawie pracy -…