Do góry

Zmiany w prawie pracy i kontrola trzeźwości – przykład zapisu w regulaminie pracy.

07.03.2023 | Prawo w pracy

Zmiany w prawie pracy to szereg nowych regulacji. Obok pracy zdalnej, kontrola trzeźwości jest tym tematem, który chyba najbardziej interesuje pracodawców. Przygotowaliśmy przykład zapisów regulaminowych, który będzie pomocą przy tworzeniu regulacji wenątrzzakładowych.

Kontrola trzeźwości po zmianach w prawie pracy - czyli gorący temat.

Szumnie zapowiadane zmiany w prawie pracy w 2023 roku stały się faktem. Regulacje dotyczące kontroli trzeźwości obowiązują od dnia 21 lutego 2023 roku. Przepisy o pracy zdalnej wejdą w życie z dniem 7 kwietnia 2023 roku. Co niezmiernie ważne dla wielu pracodawców, przepisy wprowadziły możliwość kontroli trzeźwości pracowników.

Jak wskazywaliśmy wcześniej, zasady kontroli trzeźwości powinny być ujęte w aktach wewnątrzzakładowych. W zależności od wielkości pracodawcy powinien to być układ zbiorowy, regulamin pracy lub obwieszczenie. Duże zainteresowanie tematyką kontroli trzeźwości wśród pracowników skłoniło nas do przedstawienia przykładu zapisów regulaminu pracy o kontroli trzeźwości.

Trzeba oczywiście pamiętać, że poniższe zapisy mogą wymagać doprecyzowania, w zależności od rodzaju pracodawcy, profilu działalności itd.:

KONTROLA TRZEŻWOŚCI PRACOWNIKÓW.

§ 1

 1. W celu ochrony życia i zdrowia pracowników i innych osób przebywających na jego terenie oraz ochrony mienia, pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
 2. Kontrolą trzeźwości objęci są pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz inne osoby, którym pracodawca organizuje pracę na inne podstawie niż stosunek pracy.
 3. Kontrolą trzeźwości objęci są wszystkie grupy pracowników.
 4. Kontrola trzeźwości przeprowadzana jest z poszanowaniem godności i innych dóbr osobistych pracowników. 
 5. Kontrola trzeźwości obejmuje badanie na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu lub badanie krwi i polega na stwierdzeniu w organizmie braku obecności albo obecności alkoholu wskazującej na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości.

§ 2

 1. Kontrola trzeźwości jest przeprowadzana na polecenie pracodawcy,
 2. Pracodawca przeprowadza kontrolę trzeźwości za pomocą urządzenia dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu metodą utleniania elektrochemicznego
 3. Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w jego organizmie, wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy.
 4. Informację dotyczącą podstawy niedopuszczenia pracownika do pracy przekazuje się pracownikowi do wiadomości.
 5. Pracodawca lub pracownik mogą żądać przeprowadzenia kontroli trzeźwości przez uprawniony organ.
 6. Organ wskazany w ust 5 zleca przeprowadzenie pobrania i badania krwi przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, jeżeli:
 7. nie ma możliwości przeprowadzenia badania metodą, o której mowa w ust. 5;
 8. pracownik odmawia poddania się badaniu metodą, o której mowa w ust. 5;
 9. pracownik żąda przeprowadzenia badania krwi pomimo przeprowadzenia badania metodą,
  o której w ust. 5;
 10. stan pracownika uniemożliwia przeprowadzenie badania metodą, o której mowa w ust. 5.
 11. nie ma możliwości wskazania stężenia alkoholu z powodu przekroczenia zakresu pomiarowego urządzenia wykorzystywanego do pomiaru.
 12. W przypadku gdy wynik badania nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracownika, okres niedopuszczenia pracownika do pracy jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
 13. Z badań przeprowadzonych lub zleconych przez organ badań sporządza się protokół.
 14. Szczegółowe zasady przeprowadzania badań na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu oraz badań krwi zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.
 15. Ostateczne stwierdzenie obecności alkoholu organizmie pracownika, wskazującej na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości, jest podstawą do nałożenia na pracownika kary porządkowej, , a nawet do rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy z jego winy bez wypowiedzenia.

Jak już wyżej wskazałem, regulamin kontroli trzeźwości powinien być uzupełniony i dostosowany do warunków pracy obowiązujących u konkretnego pracodawcy, a także zawierać dodatkowe postanowienia w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych z przeprowadzonych badań. Powyższy regulamin ma więc tylko charakter przykładowy, a stworzenie konkretnych regulacji wymaga szczegółowej analizy.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą w zakresie prawa pracy – w tym dostosowaniem dokumentacji oraz praktyki postępowania do zmian w prawie pracy z 2023 roku, oczywiście zapraszamy do kontaktu.


Wróć

Autorzy

Tomasz Grot
adwokat

 • Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, w tym m.in. budowlanej, produkcyjnej oraz gastronomicznej;
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, w szczególności związanie z odpowiedzialnością kontraktową, deliktową i rękojmią;
 • Prowadzenie spraw rodzinnych – sprawy o rozwód, alimentacyjne i związane z opieką nad dziećmi;
 • Współprowadzi sprawy karne Klientów kancelarii.

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

 

Czytaj też

Zmiany w prawie pracy 2023 – czyli wykaz najistotniejszych zmian.

13.12.2022
Nadchodzą zmiany w prawie pracy. Stopniowo wprowadzane są od dawna sygnalizowane zmiany w prawie pracy. Do Senatu trafiła już przyjęta przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy i niektórych innych ustaw, wprowadzającą szereg istotnych zmian dla pracodawców i pracowników, jak kontrolę trzeźwości…

Pracownicze Plany Kapitałowe krok po kroku

22.04.2021
Podsumowanie całości regulacji dotyczących PPK - pisze Jacek Mąka radca prawny Ostatni dzwonek na wdrożenie PPK. Do dnia 23 kwietnia 2021 roku wszystkie podmioty zatrudniające (pracodawcy) objęte obowiązkiem wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) są zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie…

Wynagrodzenie prokurenta i pełnomocnika a ZUS

14.06.2021
Czy wynagrodzenie prokurenta lub pełnomocnika z tytułu powołania podlega ZUS Składki ZUS a wynagrodzenie prokurenta i pełnomocnika Czy od wynagrodzenia wypłacanego prokurentom i pełnomocnikom spółek należy naliczać składki na ubezpieczenie społeczne? Odpowiedź zależy oczywiście od podstawy wypłacania tego wynagrodzenia –…