Do góry

Wynagrodzenie prokurenta i pełnomocnika a ZUS

14.06.2021 | Prawo w pracy

Wynagrodzenie prokurenta z tytułu powołania a ZUS
Czy wynagrodzenie prokurenta lub pełnomocnika z tytułu powołania podlega ZUS

Składki ZUS a wynagrodzenie prokurenta i pełnomocnika

Czy od wynagrodzenia wypłacanego prokurentom i pełnomocnikom spółek należy naliczać składki na ubezpieczenie społeczne? Odpowiedź zależy oczywiście od podstawy wypłacania tego wynagrodzenia – czy będzie nią zawarta umowa o pracę, umowa zlecenia/kontrakt menadżerski, czy też powołanie.

W przypadku zawarcia umowy o pracę czy umowy zlecenia, sytuacja jest klarowna – od wynagrodzenia uzyskiwanego na tej podstawie, naliczane i odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne prokurenta oraz pełnomocnika, gdyż to właśnie umowy są podstawą wypłaty wynagrodzenia. Osoby będące pracownikami lub wykonujące prace na podstawie umowy zlecenia objęte są obowiązkowo ww. ubezpieczeniami.

Co jednak w przypadku, gdy podstawą wypłacanego wynagrodzenia prokurenta jest wyłącznie uchwała odpowiedniego organu spółki, powołująca do pełnienia określonej funkcji i przewidująca wynagrodzenie z tego tytułu? Uzyskiwane wynagrodzenie przez prokurenta z tytułu powołania nie podlega oskładkowaniu ZUS. Powołanie do pełnienia określonej funkcji, będące samoistną podstawą podejmowanych czynności, bez konieczności zawierania jakiejkolwiek umowy, nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym.

Wynagrodzenie pełnomocnika a ZUS – czy zasada jest taka sama jak w przypadku prokurenta otrzymującego wynagrodzenie z tytułu powołania?

Powyższy pogląd dotyczy tak wynagrodzenia należnego prokurentowi, jak i pełnomocnikowi nie będącemu jednocześnie prokurentem.

Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują zasadniczo powoływanie pełnomocnika wyłącznie do konkretnych czynności – np. zawarcia umowy między członkiem zarządu a spółką, lub reprezentowania spółki w organizacji, czy też w przypadku, gdy akcjonariusz lub komandytariusz miałby być reprezentantem spółki.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego, prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstw. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.Nie ma więc przeszkód, aby udzielić pełnomocnictwa o zakresie węższym, niż przewidziany dla ustanowienia prokury. W takim przypadku należy oczywiście wskazać dokładny zakres umocowania pełnomocnika (np. do zawierania konkretnych umów, organizacji wydarzenia itp.). Udzielając pełnomocnictwa, można też przyznać pełnomocnikowi wynagrodzenie z tego tytułu.

Jednocześnie, skoro prokura stanowi szczególną formę pełnomocnictwa, a wynagrodzenie z tego tytułu nie podlega oskładkowaniu, to analogiczny wniosek należy wysnuć w stosunku do wynagrodzenia otrzymywanego w przypadku udzielenia „zwykłego” pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa wynika z oświadczenia woli mocodawcy i nie wymaga, dla swojej ważności lub skuteczności, zawierania odrębnej umowy. Prokura stanowi z kolei szczególny rodzaj pełnomocnictwa. Samo udzielenie pełnomocnictwa/prokury nie rodzi też po stronie pełnomocnika obowiązku podejmowania określonych czynności, a stanowi upoważnienie do ich wykonywania. Wobec powyższego można uznać, że także i pełnienie przez pełnomocnika swojej funkcji w oparciu o powołanie, podobnie jak wynagrodzenie prokurenta z tytułu powołania, na podstawie uchwały właściwego organu (gdy funkcja ta nie wynika z obowiązków pracowniczych tej osoby), nie stanowi samoistnego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych. Innymi słowy wynagrodzenie prokurenta jak i wynagrodzenie pełnomocnika z tytułu powołania nie podlega ZUS. Powołanie stanowi każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego. Następstwem nawiązanego stosunku organizacyjnego może być, lecz nie musi, nawiązanie stosunku obligacyjnego np.: umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. W przypadku, gdy stosunek obligacyjny nie występuje, to brak jest również podstawy do objęcia takiego pełnomocnika ZUS.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące prawa pracy, obsługi prawnej firm, analizy i audytu przyjętych w jednostce zasad postępowania - zachęcamy do kontaktu. Kancelaria prawna Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni w Katowicach zapewnia wsparcie prawne w tym zakresie.


Wróć

Autorzy

Daria Legierska-Kowolik
adwokat

  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy oraz prawa cywilnego i zobowiązań
  • kompleksowe rozwiązania prawne z zakresu prawa pracy dla spółek handlowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego
  •  obsługa Klientów biznesowych Kancelarii z branży budowlanej
  •  sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

Czytaj też

Tarcza 4.0 – obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%

10.07.2020
Obniżenie etatu w związku z tarczą 4.0. Tarcza antykryzysowa 4.0 – obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%. Nowe uprawnienia pracodawców. W przepisach tarczy antykryzysowej, 4.0. wprowadzono przepis, zgodnie z którym pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub…

Delegowanie i podróże służbowe pracowników a zaświadczenie A1

09.10.2020
Analiza kwestii zaświadczenia A1 oraz delegowania pracowników i podróży służbowych. Swobodny przepływ osób jako filar UE. Jednym z filarów funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej jest swobodny przepływ osób. Powszechna jest migracja ludzi związana z wykonywaniem pracy w różnych państwach Unii Europejskiej. Sytuacja…

Czy zatrudnienie pracownika firmy konkurencyjnej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

03.03.2021
Przejęcie pracownika przez innego pracodawcę. Problem przejęcie pracownika przez innego pracodawcę. Obecna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna wpłynęła na zauważalne zwiększenie migracji pracowników zwłaszcza tych posiadających wysokie kwalifikacje i pożądane na rynku pracy kompetencje. Przyczynami zmiany zatrudnienia są zwykle lepsze warunki pracy, wyższe…