Do góry

Pomoc prawna przy przekształcaniu spółki komandytowej w spółkę z o.o. – krok po kroku

23.09.2022 | Prawo w biznesie

Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową


Spis treści:

 1. Spółka komandytowa, a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – różnice
 2. Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. to dobry pomysł – jakie powody za tym przemawiają?
 3. Przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – procedura
 4. Plan przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 5. Uchwała o przekształceniu spółki
 6. Wniosek i rejestracja spółki w krajowym rejestrze sądowym
 7. Koszty procesu przekształcenia

Spółka komandytowa, a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – różnice

Zarówno spółka komandytowa jak i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółki handlowe, których umowy należy zawrzeć w formie aktu notarialnego i które powstają z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Ta pierwsza jest jednak spółką osobową, a druga spółką kapitałową, co oznacza, że występują pomiędzy nimi znaczne różnice. Zacząć więc trzeba od tego jakie są różnice pomiędzy spółką komandytową a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka komandytowa:

 1. nie jest osobą prawną,
 2. ma na celu wyłącznie prowadzenie przedsiębiorstwa;
 3. musi działać pod firmą zawierającą nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy;
 4. musi składać się z co najmniej dwóch wspólników: co najmniej jednego komplementariusza i co najmniej jednego komandytariusza;
 5. nie posiada organów - spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie spraw spółki, jest to także zasadniczo zadanie komplementariuszy - komandytariusz nie ma bowiem prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
 6. nie posiada kapitału zakładowego, jej majątek wynika z wkładów wspólników. Wierzyciele spółki mogą prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna;
 7. jej wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki w ten sposób, że komplementariusz odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem a komandytariusz cały swoim majątkiem jednak z ograniczeniem do wysokości sumy komandytowej (gdy wkład komandytariusza jest równy lub większy od sumy komandytowej, to wówczas ponosi on tylko ryzyko z wniesionego do spółki wkładu);

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 1. jest osobą prawną;
 2. może być utworzona przez jedną albo więcej osób zasadniczo wkażdym celu prawnie dopuszczalnym – niekoniecznie musi być to w celu prowadzenia przedsiębiorstwa;
 3. może działać pod firmą obraną dowolnie – nie musi zawierać nazwisk wspólników;
 4. może być jednoosobowa, przy czym nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 5. posiada organy: zarząd reprezentujący spółkę, zgromadzenie wspólników oraz ewentualnie radę nadzorczą bądź komisję rewizyjną;
 6. posiada kapitał zakładowy wynoszący nie mniej niż 5 000 zł, który pokryty jest wkładami wspólników;
 7. odpowiada samodzielnie za swoje zobowiązania – nie odpowiadają za nie wspólnicy.
  W określonych przypadkach solidarnie ze spółką za jej długi odpowiadać mogą jednak członkowie zarządu. Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki także wówczas jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna;

Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. to dobry pomysł – jakie powody za tym przemawiają?

Zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jak i spółka komandytowa są odrębnymi podatnikami podatku dochodowego CIT (od zysku) w stosunku do samych wspólników, którzy zobowiązani są do zapłaty własnego podatku dochodowego PIT od:

 1. faktycznie uzyskanych przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki (w przypadku spółki komandytowej),
 2. wypłaconej dywidendy (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Komandytariusz w spółce komandytowej może skorzystać ze zwolnienia od podatku w wysokości 50% uzyskanego przychodu z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, nie więcej jednak niż 60.000 zł rocznie. Zaś po spełnieniu określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przesłanek wspólnik spółki z o.o. sam będący podatnikiem CIT może być zwolniony z opodatkowania dywidendy.

Zarówno spółka komandytowa jak i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością objęte więc są podwójnym opodatkowaniem (raz na poziomie spółki, drugi raz na poziomie wspólników). Zasada podwójnego opodatkowania obowiązuje również w jednoosobowej spółce z o. o., gdzie jedynym wspólnikiem jest osoba fizyczna.

Aktualnie obydwie spółki zobowiązane są prowadzić pełną księgowość i składać sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego. Każda z nich może skorzystać z tak ostatnio popularnej formy opodatkowania CIT estońskim, którego główną zaletą jest obowiązek zapłaty podatku dopiero wtedy kiedy wypłacone są zyski ze spółki.

Aby odpowiedzieć sobie czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością to dobry pomysł, powinniśmy przede wszystkim mieć na uwadze, że przemawia za tym przede wszystkim rodzaj odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz forma opodatkowania jej zysków i dochodów wspólników.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki.Tym co w ostatnim czasie zdecydowanie wpłynęło na podejmowanie przez wspólników spółek komandytowych decyzji o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to wyłączenie regulacjami Polskiego Ładu możliwości choćby częściowego odliczenia składki zdrowotnej dla wspólników spółki komandytowej od podatku.Natomiast w co najmniej dwuosobowej spółce z o.o w dywidendy ze spółki z o.o. nie wliczają się w podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

Nawiązując jeszcze do kwestii CIT estońskiego, należy pamiętać, że skorzystać z tej formy opodatkowania mogą wyłącznie spółki z o.o., których udziałowcami są osoby fizyczne. Tym samym, jeśli komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to „nowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia nie jest uprawniona do skorzystania z opodatkowania estońskim CIT.

Przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – procedura

Po podjęciu decyzji o przekształceniu spółki komandytowej, która zawsze powinna być poprzedzona wnikliwym zweryfikowaniem sytuacji finansowej i organizacyjnej spółki, można rozpocząć procedurę przekształcenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Należy wspomnieć, że o ile spółkę z o.o. założyć można poprzez system teleinformatyczny, to możliwość taka wykluczona jest w przypadku powstania tej spółki wskutek przekształcenia. Oznacza to, że niezbędna jest zawsze wizyta u notariusza.

Zgodnie z art. 556 Kodeksu spółek handlowych do przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:

 1. sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
 2. powzięcia uchwały o przekształceniu spółki;
 3. powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją;
 4. dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

Przy czym, zgodnie z art. 559 § 1 oraz art. 5848 Kodeksu spółek handlowych w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową odpada obowiązek poddania planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta – jest to element konieczny tylko przy przekształceniu w spółkę akcyjną oraz przy przekształceniu przedsiębiorcy jednoosobowego.

Plan przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa niestety nie może tak jak spółka jawna skorzystać z dobrodziejstwa uproszczonej procedury przekształcenia z art. 572 Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to między innymi, że musi dopełnić dwa zasadnicze obowiązki: sporządzić kompletny plan przekształcenia spółki
i zawiadomić wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, etapy:

 1. Wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki komandytowej (a więc zasadniczo komplementariusze niepozbawieni prawa prowadzenia spółki) muszą sporządzić plan przekształcenia w formie pisemnej, który zawiera ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia. Do planu tego dołącza się:

Wycena majątku spółki komandytowej ma niebagatelne znaczenie z tej przyczyny, że kapitał zakładowy spółki z o.o. pokrywany jest majątkiem spółki komandytowej, a nadwyżka przeniesiona zostaje na kapitał zapasowy spółki.

 1. Spółka zawiadamia wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników spółki komandytowej. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

Zawiadomienie powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia a także określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki komandytowej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, przy czym termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu. Do zawiadomienia, dołącza się także projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy spółki z o.o.

Uchwała o przekształceniu spółki

Po sporządzeniu planu przekształcenia oraz jego załączników, z którymi zapoznali się wspólnicy, można przystąpić do podjęcia uchwały o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dla podjęcia uchwały o przekształceniu spółki komandytowej wystarczające jest by oprócz wszystkich komplementariuszy za przekształceniem wypowiedzieli się także komandytariusze reprezentujący co najmniej dwie trzecie sumy sum komandytowych, chyba że umowa albo statut przewiduje warunki surowsze.

Uchwała, o której mowa jest umieszczana w protokole sporządzonym przez notariusza. Zazwyczaj w jednym akcie notarialnym ujmuje się zarówno samą uchwałę jak i umowę spółki z o.o.

Wniosek i rejestracja spółki w krajowym rejestrze sądowym

Samo podjęcie uchwały o przekształceniu nie oznacza jeszcze powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa stanie się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z chwilą wpisu spółki z o.o. do KRS. (tzw. dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę komandytową z ww. rejestru.

Zatem po podjęciu uchwały zarząd spółki z o.o. ma 7-dniowy termin do złożenia wniosku o rejestrację spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek taki składa się obecnie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Oprócz samej uchwały o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest załączenie do wniosku szeregu innych dokumentów, które zarząd zobowiązany jest sporządzić jak np. lista wspólników, lista osób uprawnionych do reprezentacji spółki czy oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego.

Należy pamiętać, że w przypadku gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu "dawniej", przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. W wyniku przekształcenia spółka z o.o. posiada także taki sam numer NIP oraz REGON.

Koszty procesu przekształcenia

Koszty jakie wiążą się z przekształceniem, z pominięciem kosztów organizacyjnych, to głównie koszty podatkowe, notarialne i sądowe oraz związane z pomocą prawną Kancelarii przy przekształceniu.

Jeśli chodzi o koszty podatkowe, na wstępie należy podkreślić, ustalenie wysokości kapitału zakładowego ma znaczenie dla wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Należy zawsze rozważać ją w odniesieniu do obliczonej wyceny majątku spółki komandytowej, która ulega przekształceniu.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest uważane za zmianę umowy spółki i podlega zasadniczo opodatkowaniu PCC w wysokości 0,5% od wysokości kapitału zakładowego pomniejszonego o wynagrodzenie notariusza oraz opłaty sądowe.

Nastąpi jednak zwolnienie od PCC do wysokości wcześniej opodatkowanych tym podatkiem wkładów do spółki komandytowej (nie może dojść do podwójnego opodatkowania tego samego wkładu). Jeśli w wyniku przekształcenia w spółkę z o.o. nie dojdzie do zwiększenia kapitału zakładowego powyżej wartości wkładów w spółce komandytowej, a wkłady te były już opodatkowane PCC, to wówczas nie wystąpi obowiązek zapłaty PCC.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. nie podlega opodatkowaniu VAT.

Jeśli chodzi o koszty notarialne przekształcenia to taksa notarialna zależna jest od wysokości kapitału zakładowego spółki z o.o. i powiększona jest o 23% podatku VAT.

W zakresie kosztów sądowych, należy wskazać, że wniosek o zarejestrowanie spółki z o.o. powstałej wskutek przekształcenia wiąże się z opłatą w łącznej wysokości 600 zł (500 zł opłaty za wpis spółki do KRS oraz 100 zł za obligatoryjne ogłoszenie z Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Jedną z naszych specjalizacji są przekształcenia spółek, np. przekształcenie spółki cywilnej w z o.o. Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką, jeśli jesteście Państwo zainteresowani kontaktem w podobnej kwestii.

Wróć

Autorzy

Marta Ostrowska-Wcisło
radca prawny

 • kompleksowa obsługa prawna jednostek sektora finansów publicznych
 • prawo pracy i prawo cywilne
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • prawo autorskie

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

 

Czytaj też

Jak przekształcić prywatny podmiot leczniczy w spółkę z o.o.?

26.02.2024
Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku podmiotami leczniczymi są m.in. przedsiębiorcy zasadniczo we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej. To znaczy, że z tzw. prywatnymi podmiotami leczniczymi mamy do czynienia w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych…

Wykreślenie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego

08.02.2024
Obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podlegają m.in. spółki, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie czy stowarzyszenia. W momencie w którym, z różnych przyczyn pojawia się dążenie do rozwiązania podmiotu uprzednio wpisanego do KRS-u, koniecznym jest podjęcie tematu wykreślenia tego podmiotu przez…

Przetwarzanie złota inwestycyjnego – aspekty podatkowe.

22.11.2023
Wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w branży jubilerskiej i złotniczej popularnym rodzajem czynności są transakcje związane z nabywaniem złota inwestycyjnego, a następnie jego przetwarzaniem (przerobem), np. połączeniem z innymi surowcami, przetopieniem, złomowaniem, dokonywaniem czynności prowadzących do zmiany masy, składu oraz…