Do góry

Koszty przekształcenia JDG w spółkę z o.o. Ile kosztuje przekształcenie w spółkę? Czy warto przekształcić firmę w spółkę?

25.10.2023 | Prawo w biznesie

koszty przekształcenia jdg w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) może być strategicznym krokiem dla przedsiębiorców dążących do rozwoju swojego biznesu. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej ma swoje zalety, do których należą pełna kontrola nad przedsiębiorstwem
i szybkość podejmowania decyzji. Niemniej istnieje wiele argumentów przemawiających za przekształceniem tej formy działalności w spółkę z o.o.

Spis treści.

 1. Dlaczego warto przekształcić działalność gospodarczą w spółkę?
 2. Wynagrodzenie księgowego za przygotowanie sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia w spółkę oraz ustalenie wartości majątku przedsiębiorstwa.
 3. Koszt sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy w sp. z o.o.
 4. Opłata sądowa od wniosku do sądu o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia oraz wynagrodzenie biegłego rewidenta.
 5. Koszt sporządzenia oświadczenia o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przyjęcie aktu założycielskiego.
 6. Opłata sądowa od wniosku o rejestrację spółki powstałej w wyniku przekształcenia w krajowym rejestrze sądowym.
 7. Wynagrodzenie kancelarii prawnej za przeprowadzenie przekształcenia firmy w spółkę z o.o.
 8. Podsumowanie

Dlaczego warto przekształcić działalność gospodarczą w spółkę?

Po pierwsze, przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę umożliwia zapewnienie sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Powstała w wyniku przekształcenia spółka co do zasady wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki jednoosobowego przedsiębiorcy – tak w zakresie zawartych umów z kontrahentami, umów dostawy, umów o pracę itp. Możliwe jest natomiast wprowadzenie do przedsiębiorstwa nowych wspólników (np. spośród członków rodziny mających kontynuować obraną ścieżkę rozwoju biznesu), a także członków zarządu, gdy przedsiębiorca podejmie decyzję, że nadszedł czas „przekazać pałeczkę”. Dotychczasowy właściciel firmy może pozostać wspólnikiem czy też objąć funkcję w radzie nadzorczej z głosem doradczym i w celach nadzorczych.

Po drugie, przekształcenie w spółkę z o.o. daje możliwość pozyskania wspólników. Wspólnicy mogą wnosić kapitał oraz wiedzę branżową, co zwiększa potencjał rozwoju firmy. To otwiera drzwi do większych inwestycji i bardziej ambitnych projektów, których jednoosobowa działalność gospodarcza często nie jest w stanie zrealizować. Przekształcenie w spółkę może być również krokiem w celu pozyskania inwestora i sprzedaży firmy (spółki), co w przypadku JDG jest zadaniem trudnym, a w niektórych przypadkach niemożliwym.

Po trzecie, spółka z o.o. zapewnia ograniczoną odpowiedzialność wspólników i pozwala na oddzielenie majątku firmowego od majątku prywatnego. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zobowiązania firmy, co niesie ze sobą ryzyko osobistej utraty majątku. Przekształcenie w spółkę z o.o. pozwala na zminimalizowanie tego ryzyka, gdyż wspólnicy nie odpowiadają swoim osobistym majątkiem za długi firmy.

Po czwarte, spółka z o.o. posiada bardziej rozbudowaną strukturę organizacyjną, co ułatwia zarządzanie firmą i delegowanie obowiązków. Może to przyspieszyć procesy decyzyjne i usprawnić codzienną działalność biznesową.

Po piąte, spółka z o.o. może rozliczać podatek dochodowy na zasadzie tzw. estońskiego CIT – czyli opłacać ryczałt od dochodów spółek (https://asiw.pl/estonski-cit/ ) . Metoda ta zakłada odejście od zasady, że opodatkowaniu podlega dochód osiągany w związku z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej. Zamiast tego podatek dochodowy jest płacony dopiero w momencie wypłaty zysku ze spółki na rzecz wspólników. Zatem w przypadku inwestowania wszystkich zysków spółki w jego rozwój, podatek dochodowy w ogóle się nie pojawi lub obowiązek jego zapłaty powstanie tylko od tej części zysków, które zostaną wypłacone wspólnikom.

To tylko kilka powodów, dla których warto przekształcić firmę w spółkę z o.o. Nie ulega wątpliwości, że jednoosobowa działalność gospodarcza może stanowić doskonały początek dla przedsiębiorcy, który rozpoczyna swoją drogę w biznesie. Jednak w miarę rozwoju firmy, jej potrzeby oraz cele ulec mogą zmianie, co czyni przekształcenie w spółkę z o.o. atrakcyjnym rozwiązaniem.

Ostatecznie, przekształcenie w spółkę z o.o. może okazać się kluczowym krokiem w dążeniu do sukcesu i zabezpieczenia długoterminowej przyszłości prowadzonego przedsiębiorstwa. Oczywiście, każdy przypadek wymaga odrębnej i indywidualnej analizy oraz oceny.

Procedurę przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością omawialiśmy już w innej publikacji, (https://asiw.pl/jak-przeksztalcic-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-w-spolke-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/). W artykule tym opisano szczegółowo, jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca decydujący się na przekształcenie w sp. z o.o., jakie są zasady takiego przekształcenia oraz jakie korzyści niesie przekształcenie JDG w sp. z o.o.

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej kosztom takiego przekształcenia. Odpowiemy na często zadawane pytanie o koszty przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Ile kosztuje przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.?

Wyjaśnić należy, że na łączne koszty przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (koszty przekształcenia JDG w sp. z o.o.) składa się kilka elementów. Zostaną one wyjaśnione poniżej, w kolejności chronologicznej w odniesieniu do etapów przekształcenia.

Wynagrodzenie księgowego za przygotowanie sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia w spółkę oraz ustalenie wartości majątku przedsiębiorstwa.

Informacją niezbędną w procedurze przekształcenia firmy w spółkę z o.o. jest dokonanie wyceny majątku przekształcanego przedsiębiorstwa, a także przygotowanie sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia. Nie jest możliwym wskazanie konkretniej kwoty takiego wynagrodzenia. Nie jest to bowiem opłata stała uwarunkowana przepisami, a raczej wynika z relacji biznesowych z biurem rachunkowym (najczęściej tym, które świadczy usługi na rzecz przyszłej spółki). Na wysokość tego wynagrodzenia niewątpliwie będzie mieć wpływ lokalizacja w jakiej usługi świadczy księgowa/księgowy jak i renoma danego biura. Oczywiście na wynagrodzenie to wpływa również rozmiar przekształcanego przedsiębiorcy, posiadane nieruchomości i ruchomości, wielkość majątku oraz rodzaj prowadzonej działalności (branża).

Koszt sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy w sp. z o.o.

Po ustaleniu majątku przekształcanego przedsiębiorcy i sporządzeniu wymaganych dokumentów finansowych, kolejnym krokiem jest przyjęcie planu przekształcenia. Przyjęcie planu przekształcenia dokonywane jest u notariusza w formie aktu notarialnego. Przy tej czynności maksymalna taksa notarialna w tym przypadku wynosi 246,00 zł (200,00 zł + VAT).

Opłata sądowa od wniosku do sądu o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia oraz wynagrodzenie biegłego rewidenta.

Przyjęty projekt planu przekształcenia musi zostać poddany badaniu przez biegłego rewidenta, którego wyznacza sąd rejestrowy. Przy czym, dopuszczalną praktyką (i stosowaną przez naszą kancelarię) jest wskazanie biegłego rewidenta przez samego przedsiębiorcę przekształcanego, po uprzednim zawarciu z nim umowy na typowo rynkowych zasadach. Opłata od wniosku o wyznaczenie biegłego sądowego jest stała i wynosi 300,00 złotych. W przypadku wnoszenia tego wniosku za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika (adwokata bądź radcy prawnego) należy dodatkowo zapłacić 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Co się tyczy wynagrodzenia biegłego rewidenta, to analogicznie jak w przypadku opisanym w pkt. 1, wynagrodzenie biegłego rewidenta jest co do zasady zależne od wielkości przedsiębiorstwa i jest to zazwyczaj koszt kilku tysięcy złotych.

Koszt sporządzenia oświadczenia o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
i przyjęcie aktu założycielskiego.

Kolejnym krokiem po uzyskaniu pozytywnej opinii z badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta jest ponowne udanie się do kancelarii notarialnej, tym razem już w celu sporządzenia oświadczenia o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przyjęcie aktu założycielskiego spółki. Koszt sporządzenia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie aktu notarialnego jest zależny od wynagrodzenia notariusza oraz wielkości kapitału zakładowego. Standardowo koszt wynagrodzenia notariusza za ten etap nie powinien przekroczyć 1500,00 złotych. Podczas drugiej wizyty Notariusz pobierze też podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Stawka PCC wynosi 0,5% wartości kapitału zakładowego przekształconej spółki z o.o.

Opłata sądowa od wniosku o rejestrację spółki powstałej w wyniku przekształcenia w krajowym rejestrze sądowym.

Po zakończonych czynnościach notarialnych, o których mowa powyżej, należy złożyć wniosek do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki o wpis spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Opłata stała od wniosku o rejestrację wynosi 600,00 złotych na co składa się: opłata 500,00 złotych od wniosku o rejestrację spółki i opłata 100,00 złotych za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku wnoszenia tego wniosku za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika (adwokata bądź radcy prawnego) należy dodatkowo zapłacić 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Wynagrodzenie kancelarii prawnej za przeprowadzenie przekształcenia firmy w spółkę
z o.o.

Ostatnim, lecz nie najmniej istotnym wydatkiem związanym z przekształceniem, który chcemy omówić jest koszt obsługi prawnej przekształcenia. Nie jest to wydatek niezbędny, niemniej w naszej ocenie rzucanie się na samodzielne przeprowadzenie tego procesu z pominięciem pomocy prawnej radcy prawnego czy adwokata jest obarczone wysokim ryzykiem, a praktyka prób przeprowadzania przekształcenia w spółkę ze wsparciem ograniczającym się do nawet najbardziej skrupulatnej księgowej może nieść negatywne konsekwencje dla firmy. Prawnik przeprowadzający proces przekształcenia odpowiada za:

- przygotowanie niezbędnej dokumentacji prawnej dla przekształcenia w sp. z o.o., w tym planu przekształcenia i projektu umowy spółki dostosowanego potrzeb klienta,

- składanie wniosków do KRS (krajowego rejestru sądowego),

- analizę przekazanych przez klienta umów długoterminowych, dotacyjnych itp. mogących mieć wpływ na skutki przekształcenia,

- doradztwo prawne, wyjaśnianie skutków prawnych, pomocne w podejmowaniu decyzji przez właściciela,

- koordynacja wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w proces przekształcenia JDG w spółkę.

Koszty wynagrodzenia kancelarii prawnej zależą od wielu zmiennych, takich jak struktura organizacyjna firmy, wielkość przedsiębiorstwa, liczba i rodzaj zawartych umów długoterminowych czy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Zmienne te mogą wpływać na czas zaangażowania prawników w proces przekształcenia - co przekłada się na wysokość wynagrodzenia.

Podsumowanie

Reasumując, wydatki ponoszone w czasie procedury przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o., oprócz kilku opłat stałych (opłaty sądowe i opłaty skarbowe od pełnomocnictwa), zależą w głównej mierze od rozmiaru prowadzonej działalności oraz ustalonego kapitału zakładowego nowopowstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Koszt całej procedury związanej z przekształceniem firmy w spółkę zamyka się standardowo w przedziale od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Jeżeli jesteś zainteresowany przekształceniem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. lub chcesz dowiedzieć się ile będzie wynosił koszt przekształcenia Twojej działalności gospodarczej w spółkę – zapraszamy do kontaktu 32 749 80 50, kontakt@asiw.pl.

Wróć

Autorzy

Adrian Achtelik
radca prawny

 • kompleksowa obsługa prawna Klientów biznesowych
 • spółki prawa handlowego, przekształcenia, przejęcia, połączenia spółek
 • analizy stanu prawnego nieruchomości, umów inwestycyjnych, umów sprzedaży, umów związanych z korzystaniem z nieruchomości a także umów o roboty budowlane
 • prowadzenie wybranych spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

Eliza Nowak
aplikant adwokacki

 • obsługa prawna firm
 • upadłości konsumenckie
 • reprezentacja i prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

 

Czytaj też

Odpowiedzialność zarządu w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o. w świetle nowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

23.05.2023
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową, która będąc osobą prawną, ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Charakterystyczne dla spółki z o.o. jest to, że odpowiedzialności za długi spółki nie ponoszą jej wspólnicy i co do zasady także i członkowie…

Pomoc prawna przy przekształcaniu spółki komandytowej w spółkę z o.o. – krok po kroku

23.09.2022
Spis treści: Spółka komandytowa, a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – różnice Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. to dobry pomysł – jakie powody za tym przemawiają? Przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – procedura Plan przekształcenia…

Estoński CIT – ryczałt od dochodów spółek

15.03.2022
Podsumowanie regulacji o tzw. estońskim CIT. Estoński CIT został uregulowany w rozdziale 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tzw. estoński CIT – czyli ryczałt od dochodów spółek – zakłada odejście od zasady,…