Do góry

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.

23.01.2023 | Prawo w biznesie

Przekształcenie w spółkę z o.o. krok po kroku.

Coraz częściej przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą decydują się na zmianę formy prawnej tej działalności. Również często wybór w takich sytuacjach trafia na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przyjrzyjmy się, jakie pobudki stoją za podjęciem takiej decyzji oraz jaka jest procedura przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

SPIS TREŚCI:

 1. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – krok po korku
 2. Przekształcenie w spółkę – etapy.
 3. Korzyści wynikające z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy warto przekształcić działalność gospodarczą w sp. z o.o.
 4. Zasada kontynuacji – spółka z o.o. po przekształceniu a umowy leasingu, umowy kredytowe, beneficjent dotacji, licencje i zezwolenia.
 5. Przekształcenie w spółkę ograniczoną odpowiedzialnością a nieruchomości przekształcanego przedsiębiorcy.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – krok po kroku

Zgodnie z art. 551 § 5 kodeksu spółek handlowych, przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tzw. przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (tzw. spółkę przekształconą).

Przekształcenie w spółkę – etapy

Plan przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego.  Plan przekształcenia powinien zawierać informację o wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu, który poprzedzał sporządzenie planu przekształcenia.

Przykład:

Jeżeli zamierzamy przyjąć plan przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w miesiącu marcu, to sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia powinno być sporządzone na wybrany dzień stycznia..

Załącznikami do planu przekształcenia są:

W projekcie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy należy wskazać między innymi takie informacje jak typ spółki, w jaką przedsiębiorca przekształcany zostanie przekształcony (w tym przypadku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), firmę spółki, siedzibę spółki, wysokość kapitału zakładowego, imię i nazwisko członka zarządu.

Koszt sporządzenia u notariusza planu przekształcenia nie są duże i wynoszą około 200,00 zł + VAT. Nie każda kancelaria notarialna ma jednak doświadczenie w procesach związanych z przekształceniami spółek.

Po sporządzeniu planu przekształcenia w formie aktu notarialnego, należy złożyć wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta celem poddania planu przekształcenia badaniu. Wyznaczony biegły rewident bada plan przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności oraz w celu ustalenia, czy wycena składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego jest prawidłowa.

Wniosek taki obecnie składany jest w pełni elektronicznie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (https://prs.ms.gov.pl/). Załącznikiem do ww. wniosku jest projekt planu przekształcenia wraz z wszelkimi jego elementami. Opłata za wniosek wynosi 300,00 zł. Wynagrodzenia biegłego rewidenta jest co do zasady zależne od wielkości przedsiębiorstwa i jest to zazwyczaj koszt kilku tysięcy złotych.

Właściwy miejscowo (ze względu na siedzibę przedsiębiorcy przekształcanego) Sąd Rejestrowy wyda postanowienie w przedmiocie wyznaczenia biegłego rewidenta, wyznaczając mu termin do zbadania planu przekształcenia firmy w sp. z o.o. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby we wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta wskazać już konkretnego biegłego rewidenta, przedstawiając przy tym oświadczenie od niego, że wyraża on zgodę na  sporządzenie opinii z badania planu przekształcenia. Takie rozwiązanie niewątpliwie przyspieszy proces przekształcenia w spółkę i jest regułą w projektach realizowanych przez naszą kancelarię prawną, co pozwala uniknąć niespodzianek (nigdy nie mamy pewności jakiego biegłego wyznaczy sąd), a cały plan działania uzgadniany jest przez prawników naszej kancelarii z biegłym rewidentem na samym początku procedury. Dzięki temu potrafimy z dużą dokładnością określić ile potrwa przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii biegłego rewidenta należy ponownie przeprowadzić czynności notarialne. Tym razem jednak celem sporządzenia oświadczenia o przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przyjęciu aktu założycielskiego spółki (uprzednio u notariusza przyjmowany był jedynie projekt), które to również muszą przybrać formę aktu notarialnego.

Koszt sporządzenia umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego jest zależny od wynagrodzenia notariusza oraz wielkości kapitału zakładowego. Dla przykładu, w przypadku spółki z o.o. w której kapitał zakładowy spółki wynosi 5000,00 złotych, koszt notarialny nie powinien przekroczyć 1000,00 złotych.

Podczas drugiej wizyty notariusz pobierze też podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Stawka PCC wynosi 0,5% wartości kapitału zakładowego przekształconej spółki z o.o.

Co istotne, przekształcenie firmy jednoosobowej w sp. z o.o. jest neutralne podatkowo, a to oznacza, że brak jest obowiązku zapłaty podatku dochodowego czy podatku VAT  w związku z przekształceniem przedsiębiorcy jednoosobowego.

Po podjęciu ww. czynności należy złożyć wniosek o rejestrację spółki powstałej w wyniku przekształcenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Złożenie do sądu wniosku o rejestrację spółki z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 500,00 zł oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym.

Należy mieć na uwadze, że Sąd Rejestrowy nie wykreśla z urzędu przedsiębiorcy przekształcanego

z CEIDG, w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego należy samodzielnie taki wniosek złożyć. Czy spółka powstała w wyniku przekształcenia zachowuje dotychczasowy NIP przedsiębiorcy przekształcanego? Nie. Nowoutworzonej spółce nadany zostanie nowy numer NIP oraz REGON. Odmiennie, niż w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę lub przekształcenia spółki prawa handlowego w inną spółkę.

Co również istotne, w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu "dawniej", przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia. Dla przykładu: X Sp. z o.o. (dawnej: Firma X Jan Kowalski).

Ważnym elementem pozostaje również złożenie wniosku do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie 7 dni od dnia przekształcenia (czyli wpisu spółki do rejestru). O tym jak podpisać wniosek do CRBR pisaliśmy w innym z naszych artykułów (https://asiw.pl/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych-jak-podpisac-zgloszenie-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym-kir-szafir/).

Korzyści wynikające z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy warto przekształcić działalność gospodarczą w sp. z o.o.

Niewątpliwie przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o. niesie ze sobą wiele korzyści.

Po pierwsze, prowadzenie biznesu właśnie w formie spółki z o.o. powoduje, że wspólnik spółki kapitałowej nie ponosi odpowiedzialności za działania spółki (jego odpowiedzialność z reguły ograniczona jest do wysokości wniesionego wkładu i ewentualnych świadczeń, jakie czyni na rzecz spółki). Wyjątkiem od tej sytuacji są jednak zobowiązania zaciągnięte przez przedsiębiorcę przed przekształceniem działalności. Za te zobowiązania wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką jeszcze przez 3 lata, licząc od dnia przekształcenia. Kwestia ewentualnej odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki pozostaje tematem na odrębną publikację. W tym miejscu jednak sygnalizujemy to zagadnienie.

Warto również wspomnieć o niezaprzeczalnie popularnej ostatnio formy opodatkowania, tj. ryczałtu od przychodów spółek, zwany potocznie CIT estoński (https://asiw.pl/estonski-cit/), z którego może skorzystać również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia.

Kolejno należy wskazać na możliwości ograniczenia lub zmniejszenia ciężarów wobec ZUS - składki zdrowotnej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wspólnika jednoosobowej spółki z o. o. wynosi 9% podstawy wymiaru. Podstawę wymiaru tej składki stanowi natomiast kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Powyższe oznacza, że składka ta ma charakter ryczałtowy i pomimo faktu, że wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. traktowany jest na gruncie obowiązujących przepisów jako przedsiębiorca, to jego sytuacja jest korzystniejsza, gdyż podstawą wymiaru nie jest rzeczywisty dochód, ale zryczałtowana kwota wynikająca z ogłoszenia Prezesa GUS.

Przekształcenie w sp. z o.o. daje także możliwość do wszechstronnego rozwoju działalności i pozyskania kapitału na przykład poprzez przyjęcie nowych wspólników - inwestorów. Zmiana formy prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z o.o. umożliwia również płynną sukcesję firmy – przekazania jej kolejnemu pokoleniu (poprzez stopniowe wprowadzanie „następców” w strukturę firmy). Niejednokrotnie przedsiębiorcy decydują się na przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę w celu późniejszej jej „sprzedaży”.

Zasada kontynuacji – spółka z o.o. po przekształceniu a umowy leasingu, umowy kredytowe, beneficjent dotacji, licencje i zezwolenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Powyższe oznacza zatem, że spółka powstała w wyniku przekształcenia jest niejako kontynuatorem przedsiębiorcy przekształcanego, a więc nie zachodzi co do zasady konieczność aneksowania umów zawartych w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej (oczywiście przed dokonaniem przekształcenia warto zapoznać się z postanowieniami umów, aby sprawdzić, czy inne rozwiązania w tej kwestii nie zostały wprowadzone).

Warto pamiętać, aby po przekształceniu zawiadomić kontrahentów o dokonanym przekształceniu i woli kontynuowania zawartych umów (celem uwiarygodnienia dokonanej czynności warto załączyć warto odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, bowiem w rubryce 6 KRS spółki precyzyjnie winno być wpisane, że podmiot powstał w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej).

Przekształcenie w spółkę ograniczoną odpowiedzialnością a nieruchomości przekształcanego przedsiębiorcy

Zasada sukcesji uniwersalnej budzi pewnie zastrzeżenia, jeśli chodzi o przeniesienie własności nieruchomości z jednoosobowego przedsiębiorcy na spółkę przekształconą, a źródłem tych zastrzeżeń jest orzecznictwo Sądów Okręgowych w Łodzi (Postanowienie SO w Łodzi z 13.06.2016 r., III Ca 620/16) i Sądu Okręgowego w Warszawie (Postanowienie SO w Warszawie z 14.08.2012 r., V Ca 2041/12). Obydwa Sądy stanęły bowiem na stanowisku, że w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową nie mamy do czynienia z klasycznym dla sukcesji i kontynuacji odniesieniem podmiotowym, gdyż podmiot, który uczestniczy w procesie przekształcenia dalej istnieje. Oznacza to, w myśl stanowiska przyjętego przez ww. Sądy, że przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarcze w skład, której wchodzą nieruchomości, nie oznacza przejścia na spółkę przekształconą własności nieruchomości, stanowiących majątek przedsiębiorstwa. Konsekwencją powyższego jest zatem konieczność w niektórych przypadkach dokonania odrębnej czynności przenoszącej własność nieruchomości. Nie stoi to jednak w żadnym wypadku na przeszkodzie w dokonaniu przekształcenia w spółkę z o.o.

Zapatrywanie wyrażone we wspomnianych orzeczeniach w naszej ocenie pozostaje w sprzeczności z przyjętą zasadą kontynuacji jednakże należy się z nim liczyć i zweryfikować praktykę danego wydziału ksiąg wieczystych na etapie planowania procedury.

Kancelaria prawna Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni w Katowicach od 10 lat świadczy na rzecz klientów kompleksowe usługi prawne, w tym związane z tworzeniem, łączeniem i przekształcaniem spółek prawa handlowego. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przekształceniem swojej działalności gospodarczej w spółkę zapraszamy do konsultacji z prawnikami naszej kancelarii https://asiw.pl/kontakt/

Wróć

Autorzy

Adrian Achtelik
radca prawny

 • kompleksowa obsługa prawna Klientów biznesowych
 • spółki prawa handlowego, przekształcenia, przejęcia, połączenia spółek
 • analizy stanu prawnego nieruchomości, umów inwestycyjnych, umów sprzedaży, umów związanych z korzystaniem z nieruchomości a także umów o roboty budowlane
 • prowadzenie wybranych spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

Eliza Nowak
aplikant adwokacki

 • obsługa prawna firm
 • upadłości konsumenckie
 • reprezentacja i prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

 

Czytaj też

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie uproszczonym.

13.04.2021
Opisujemy proces przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie uproszczonym. Trybu uproszczony przy przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. W wyniku nowelizacji ustawy kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie dnia 1 marca 2020 roku, procedura…

Pomoc prawna przy przekształcaniu spółki komandytowej w spółkę z o.o. – krok po kroku

23.09.2022
Spis treści: Spółka komandytowa, a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – różnice Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. to dobry pomysł – jakie powody za tym przemawiają? Przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – procedura Plan przekształcenia…

Estoński CIT – ryczałt od dochodów spółek

15.03.2022
Podsumowanie regulacji o tzw. estońskim CIT. Estoński CIT został uregulowany w rozdziale 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tzw. estoński CIT – czyli ryczałt od dochodów spółek – zakłada odejście od zasady,…