Do góry

Tarcza finansowa PFR 2.0 – nowe subwencje

19.01.2021 | Prawo w biznesie

Tarcza finansowa PFR 2.0.
Nowe subwencje dla mikro, małych i średnich firm.

Kolejne wsparcie dla mikro, małych i średnich firm w ramach tarczy finansowej PFR 2.0

Od 15 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mogą składać nowe wnioski o przyznanie pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0, której organizatorem jest Polski Fundusz Rozwoju (https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html). Pula środków przeznaczonych na pomoc przedsiębiorcom w kryzysie w związku z epidemią koronawirusa (COVID-19) wynosi ok. 13 mld zł.

Kto może otrzymać subwencję w ramach Tarczy finansowej 2.0?

O pomoc z PFR w ramach  tarczy finansowej 2.0 mogą ubiegać się:

Subwencja z PFR 2.0 - Mikrofirmy – przedsiębiorcy w rozumieniu Prawa przedsiębiorców, którzy:

 1. na dzień 31 grudnia 2019, a jeśli w tym dniu w ogóle nie zatrudniali pracowników, to na dzień 31 lipca 2020 roku zatrudniali co najmniej jednego i nie więcej niż 9 pracowników
  w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
  pracy oraz ich roczny obrót netto za 2019 rok lub suma bilansowa za 2019 roku nie przekroczyła 2 mln euro;
 2. w okresie od dnia 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do takiego okresu roku 2019 lub od dnia 1 października do 21 grudnia 2020 roku w porównaniu do takiego okresu roku 2019 roku odnotowali spadek przychodów o min. 30% w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek epidemii;

Subwencja z PFR 2.0 - Mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) – przedsiębiorcy w rozumieniu Prawa przedsiębiorców, którzy:

 1. na dzień 31 grudnia 2019, a jeśli w tym dniu w ogóle nie zatrudniali pracowników, to na dzień 31 lipca 2020 roku zatrudniali co najmniej 1 i nie więcej niż 249 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz ich roczny obrót netto za 2019 rok nie przekroczył 50 mln euro lub suma bilansowa za 2019 roku nie przekroczyła  43 mln euro oraz nie są Mikrofirmami;
 2. wykażą wysokość kosztów stałych za okres od dnia 1 listopada do 31 grudnia 2020 roku na podstawie dokumentów księgowych lub za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku w oparciu predykcję lub część istniejących już dokumentów księgowych;
 3. w okresie od dnia 1 listopada do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do takiego okresu roku 2019 lub od dnia 1 stycznia do 31 marca 2021 roku w porównaniu do takiego okresu roku 2019 roku (w oparciu o predykcję) odnotowali spadek przychodów o min. 30% w związku
  z zakłóceniami gospodarki na skutek epidemii.

Za pracownika należy uznawać osobę fizyczną zatrudnioną na umowę o pracę, z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych
i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego;

Subwencja z tarczy finansowej PFR 2.0 – dodatkowe warunki wspólne dla wszystkich rodzajów przedsiębiorców:

 1. prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień złożenia wniosku;
 2. brak zaległości podatkowych i składkowych na koniec 2019 roku, na koniec 2020 roku na dzień złożenia wniosku albo rozłożenie takich zaległości na raty lub złożenie wniosku do ZUS o brak płatności w ramach tarcz antykryzysowych;
 3. brak otwartej likwidacji, wniosku o wykreślenie z CEIDG, brak postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;
 4. rezydencja podatkowa na terenie EOG;

Subwencja z PFR w ramach tarczy finansowej 2.0 a przeważające PKD.

Uzyskanie pomocy w ramach tarczy finansowej PFR 2.0 uwarunkowane jest również od prowadzenie działalność na dzień 31 grudnia 2019, 1 listopada 2020 oraz na dzień złożenia wniosku w co najmniej jednym z wymienionych szczegółowo w regulaminie kodów PKD, przy czym nie musi to być działalność przeważająca (PKD przeważające) i kody PKD mogą być różne na każdą z powyższych dat.

Jakie PKD uprawnia do subwencji z PFR 2.0:

Nowe subwencje z PFR - wysokość wsparcia z tarczy finansowej PFR 2.0 i zasady zwrotu subwencji z nowej tarczy.

Mikrofirmy – subwencje z PFR 2.0MŚP – subwencje z PFR 2.0
Kwota subwencji z nowej tarczy finansowej uzależniona jest od: - liczby osób zatrudnionych na dzień 30 września 2020 roku w przeliczeniu na pełny etat – osobą zatrudnioną jest osoba zatrudniona na umowę
o pracę lub współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej, o ile na dzień ustalania stanu zatrudnienia była zgłoszona do ubezpieczenia społecznego; - wysokości spadku przychodów.
Kwota subwencji z PFR uzależniona jest od wysokości kosztów stałych za okres od dnia 1 listopada do 31 grudnia 2020 roku na podstawie dokumentów księgowych lub za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku w oparciu predykcję lub część istniejących już dokumentów księgowych, rozumianych jako strata brutto, wykazaną
w rachunku zysków lub strat lub innych dokumentach sprawozdawczych, z wyłączeniem kosztów aktualizacji wartości aktywów oraz przy uwzględnieniu przychodu z pomocy publicznej uzyskanej z innych źródeł (otrzymanej
i oczekiwanej).

Kwota subwencji w ramach tarczy finansowej 2.0 to iloczyn osób zatrudnionych i kwoty bazowej uzależnionej od wysokości spadku przychodów (spadek ≥ 30% subwencja na osobę zatrudnioną 18 tys. zł; spadek ≥ 60% subwencja na osobę 36 tys. zł. Maksymalna kwota subwencji to 324 tys. zł.

Kwota subwencji nie może przekraczać 70% kosztów stałych; 72 tys. zł lub 144 tys. zł na osobę zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 roku, w zależności czy przedsiębiorca otrzymał wsparcie w ramach tarczy finansowej 1.0; w każdym przypadku nie może przekroczyć 3,5 mln zł.

Subwencja z PFR 2.0 podlega w całości umorzeniu w przypadku utrzymania przez Mikrofirmę nieprzerwanej działalności do końca 2021 roku oraz średniorocznego zatrudnienia w roku. 2021 na co najmniej takim samym poziomie
w 2020 roku. W razie zmniejszenia średniorocznego zatrudnienia w 2021 roku Mikrofirma będzie zobowiązania do proporcjonalnego zwrotu subwencji. Subwencja podlega zwrotowi w całości w przypadku zaprzestania lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarcze, otwarcia likwidacji firmy, postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.Nowa subwencja podlega w całości umorzeniu
w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: - utrzymania nieprzerwanej działalności przedsiębiorcy do końca 2021 roku; - rozliczenia przez MŚP nadwyżki otrzymanego wsparcia w terminie po 31 października 2021 roku i do 31 stycznia 2022 roku (po weryfikacji rzeczywistych kosztów stałych); - koszty stałe i wysokość przychodów we wniosku zostały podane zgodnie
z rzeczywistym stanem
. Subwencja podlega zwrotowi w całości
w przypadku zaprzestania lub zawieszenia prowadzenia działalności, otwarcia likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego; niezłożenia do 31 stycznia 2022 roku oświadczenia w przedmiocie rozliczenia subwencji oraz gdy okaże się, że MŚP rozliczyło subwencję w sposób nieprawidłowy.

Jak złożyć wniosek o subwencje z tarczy finansowej PFR 2.0 – procedura.

Tak jak w przypadku tarczy finansowej 1.0 i w tym przypadku wnioski można wyłącznie składać na specjalnie przygotowanych platformach za pośrednictwem bankowości elektronicznej w 17 bankach. Wniosek może złożyć przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub osoba upoważniona, jako uprawniony do reprezentacji członek organu (np. członek zarządu spółki z o.o., spółki akcyjnej itp.) lub innego rodzaju przedstawiciel ujawniony w KRS (prokurent spółki) lub CEIDG (pełnomocnik przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą) albo na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa do czynności związanych z subwencją.

Co ważne, pełnomocnictwo powinno być przekazane do banku przed podpisaniem umowy według wzoru udostępnionego przez PFR i z elektronicznym podpisem kwalifikowanym, w formacie PDF. Jeśli przedsiębiorca nie posiada podpisu elektronicznego (to nie to samo co profil zaufany), to bank poprzez który składany jest wniosek o pomoc z tarczy finansowej 2.0 powinien wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentacji i wykazania umocowania osoby upoważnionej poprzez m.in. złożenie oświadczenia retrospektywnego potwierdzającego dokonane przez nią czynności. Po prawidłowym i kompletnym złożeniu wniosku o subwencję z PFR 2.0 zostaje wygenerowana umowa subwencji, którą należy podpisać za pomocą instrumentów bankowości elektronicznej. Podpisanie umowy subwencji nie jest jednak równoznaczne z jej przyznaniem. Decyzję o przyznaniu subwencji z w ramach nowej tarczy finansowej podejmuje PFR.

Odwołanie od decyzji PFR – pomoc prawna kancelarii prawnej ASIW w Katowicach.

Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni w Katowicach służy wsparciem przy analizie możliwości otrzymania pomocy z tarczy finansowej PFR 2.0 oraz przygotowywaniu potrzebnych danych i dokumentów w celu spełnienia wymogów formalnych. Zespół adwokatów i radców prawnych naszej kancelarii wspiera również klientów – przedsiębiorców w procesie odwoławczym od odmownych decyzji PFR lub decyzji niezgodnych z przedstawioną dokumentacją w celu uzyskania najwyższej subwencji. Zapraszamy do biura kancelarii w Katowicach lub kontaktu online.


Wróć

Autorzy

Tomasz Grot
adwokat

 • Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, w tym m.in. budowlanej, produkcyjnej oraz gastronomicznej;
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, w szczególności związanie z odpowiedzialnością kontraktową, deliktową i rękojmią;
 • Prowadzenie spraw rodzinnych – sprawy o rozwód, alimentacyjne i związane z opieką nad dziećmi;
 • Współprowadzi sprawy karne Klientów kancelarii.

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

 

Czytaj też

Katowicki Pakiet wsparcia przedsiębiorców 2.0

03.11.2020
Wsparcie przedsiębiorców w związku z COVID-19 Program wsparcia przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 przygotowany przez władze miasta Katowice. Tym razem temat związany z lokalnymi formami pomocy dla przedsiębiorców. Wsparcie dla przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami wynikającymi z podejmowanych przez władze…

Tarcza 4.0 – obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%

10.07.2020
Obniżenie etatu w związku z tarczą 4.0. Tarcza antykryzysowa 4.0 – obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%. Nowe uprawnienia pracodawców. W przepisach tarczy antykryzysowej, 4.0. wprowadzono przepis, zgodnie z którym pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub…

Tarcza finansowa – wsparcie finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z PFR

27.04.2020
W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi wsparcia jakie mogą otrzymać przedsiębiorcy w ramach ogłoszonej przez rząd tzw. ""tarczy finansowej"" mecenas Daria Legierska-Kowolik, z kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni z Katowic, przygotowała opracowanie wyjaśniające najistotniejsze założenia.  …