Do góry

Termin podpisania sprawozdania finansowego w spółce a koronawirus (COVID-19)

25.03.2020 | Prawo w biznesie

Termin podpisania sprawozdania finansowego w spółce a koronawirus (COVID-19)


 
Przepisy ustawy o rachunkowości nakładają na członków zarządu spółki obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Dla większości jednostek objętych obowiązkiem sporządzenia sprawozdania finansowego termin ten wypada na dzień 31 marca 2020 roku a to z uwagi na pokrycie roku bilansowego z rokiem kalendarzowy. Dodatkowo, w tym samym czasie zarząd zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z działalności reprezentowanej spółki. Niezależnie w przypadkach wskazanych w ustawie, sprawozdanie finansowe musi zostać poddane badaniu przez niezależną firmę audytorską.

 
Zazwyczaj ogół ww. czynności, w tym w szczególności zachowanie terminów w podejmowanych działaniach, skutkował wzmożoną intensywnością pracy przez podmioty działające na rynku krajowym. Natomiast w obliczu obecnie ogłoszonej pandemii koronawirusa (COVID-19) dotrzymanie ustawowych terminów wydaje się niewykonalne. Zarządy spółek w znacznie większym stopniu angażują się w bieżące funkcjonowanie prowadzonych podmiotów, w tym rozwiązywanie pojawiających się problemów z ciągłością prowadzonej działalności, aniżeli w wypełnianie obowiązków sprawozdawczych. Podobnie dostępna kadra pracowników została znacznie ograniczona lub też oddelegowana do pracy zdalnej. Nie należy również zapominać o ograniczeniach w poruszaniu się pomiędzy poszczególnymi krajami. Na podstawie art. art. 46 ust 4 pkt 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zamknięte zostały granice kraju dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Zmiana terminu podpisania sprawozdania w związku z koronawirusem w projekcie ustawy w ramach tarczy antykryzysowej.


Rozwiązanie powyższego problemu, pośrednio znalazło się w przygotowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
 
W art. 15zze projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w ramach tarczy antykryzysowej, wskazano, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (a który to stan został ogłoszony w dniu 20 marca 2020 roku) minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie o finansach publicznych a także w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
 

 
Zgodnie z założeniami, przepisy ustawy mają wejść w życie w dniu następującym pod dniu jego ogłoszenia. Z wypowiedzi medialnych wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina wynika, że ustawa może wejść w życie w ciągu najbliższych dni.  Niemniej nadal do rozwiązania zaistniałego problemu niezbędnym jest wydanie przez ministra finansów rozporządzenia, w którym wskazany zostanie nowy termin sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego oraz jego przekazania do Repozytorium Dokumentów Finansowych.
 
 
Innymi słowy tarcza antykryzysowa, biorąc pod uwagę udostępniony projekt ustawy, nie będzie regulowała w swojej treści przesunięcia terminu sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego spółki w związku z koronawirusem. Dopiero rozporządzenie wydane na podstawie w/w ustawy ustanowi nowe terminy sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego.
 

 

WAŻNE W KONTEKŚCIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I KORONAWIRUSA:

Z punktu widzenia obecnie obowiązujących regulacji prawnych, rozwiązanie powyższego problemu pozostaje kwestią bardzo istotną. Zgodnie z treścią art. 77 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 33 kodeksu karnego za niesporządzenie w terminie sprawozdania finansowego, w tym jego niepodpisanie grozi grzywna w przedziale od 100,00 złotych do 1.080.000,00 złotych lub też kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.
 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OD TEGO ROKU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Przy okazji zwrócić uwagę należy, że od tego roku, zgodnie z treścią art. 49 ust. 7 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Powyższe stanowi zmianę w dotychczasowym, mniej sformalizowanym sposobie sporządzania sprawozdania z działalności jednostki (sprawozdania zarządu), które to mogło być przygotowane w tradycyjnej papierowej formie.  
 


 
Autorzy:
1. radca prawny Adrian Achtelik
2. prawnik Daniel Piekarz

Wróć
Czytaj też

Wykreślenie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego

08.02.2024
Obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podlegają m.in. spółki, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie czy stowarzyszenia. W momencie w którym, z różnych przyczyn pojawia się dążenie do rozwiązania podmiotu uprzednio wpisanego do KRS-u, koniecznym jest podjęcie tematu wykreślenia tego podmiotu przez…

Przetwarzanie złota inwestycyjnego – aspekty podatkowe.

22.11.2023
Wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w branży jubilerskiej i złotniczej popularnym rodzajem czynności są transakcje związane z nabywaniem złota inwestycyjnego, a następnie jego przetwarzaniem (przerobem), np. połączeniem z innymi surowcami, przetopieniem, złomowaniem, dokonywaniem czynności prowadzących do zmiany masy, składu oraz…

Koszty przekształcenia JDG w spółkę z o.o. Ile kosztuje przekształcenie w spółkę? Czy warto przekształcić firmę w spółkę?

25.10.2023
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) może być strategicznym krokiem dla przedsiębiorców dążących do rozwoju swojego biznesu. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej ma swoje zalety, do których należą pełna kontrola nad przedsiębiorstwem i szybkość…