Do góry

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą – część I.

17.02.2016 | Prawo w pracy

Dziś przyjrzymy się tematyce rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem z powodu jego długotrwałej nieobecności w pracy, spowodowanej chorobą.

 

Kodeks pracy (art. 53 § 1 pkt 1 lit. b) dopuszcza możliwość rozwiązania stosunku pracy, gdy niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

 

Po pierwsze należy uznać, że czas pobierania wynagrodzenia chorobowego (z reguły pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego) wlicza się do czasu pobierania zasiłku. Zatem okres ten trwa łącznie 182 dni i nie powiększa się do o dodatkowe 33 dni w związku z pobieraniem wynagrodzenia chorobowego.

 

Kolejną istotną kwestią jest zachowanie ciągłości okresu zasiłkowego, ale nie zawsze oznacza to, że choroba musi trwać przez 182 dni bez przerwy. W sytuacji bowiem, gdy między okresami choroby następują przerwy, ale mamy do czynienia cały czas z tą samą chorobą, okres przerwy może trwać nawet do 60 dni, by ciągłość okresu zasiłkowego była zachowana. W przypadku natomiast, gdy niezdolność do pracy spowodowana jest inną chorobą, nie może być ani jednego dnia przerwy. Zatem jeśli przykładowo pierwsze zwolnienie lekarskie kończy się dnia 15 grudnia, to gdy kolejne zwolnienie związane jest z inną chorobą, to musi rozpoczynać się już dnia 16 grudnia – nawet 1-dniowa przerwa będzie powodować powstanie nowego okresu zasiłkowego, a tym samym wydłuży czas trwania choroby, po którym z pracownikiem można rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 Należy też zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy na przełomie roku kalendarzowego pracownikowi wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe, to w takiej sytuacji z dniem 1 stycznia kolejnego roku pracownik nabywa prawo do kolejnego, 33-dniowego wynagrodzenia chorobowego, i dopiero po jego zakończeniu wypłacany będzie mu zasiłek chorobowy przez ZUS. Jeśli natomiast pracownikowi na przełomie roku przysługuje już zasiłek chorobowy, to w nowym roku nadal ten zasiłek jest wypłacany.

 

W kolejnej części postaram się przybliżyć kwestie związane z dalszym postępowaniem pracodawcy względem pracownika po zakończeniu pobierania przez niego okresu zasiłkowego.

Wróć
Czytaj też

Zasady ustalania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

18.01.2024
Osoby świadczące pracę w podmiotach leczniczych są szczególną kategorią pracowników, których wynagrodzenie wcale nie musi być ustalane zgodnie z powszechnie wszystkim znaną Ustawą z dnia 10 października 2022 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Do niektórych pracowników podmiotów leczniczych może…

Zmiany w prawie pracy work-life-balance

11.04.2023
Dnia 4 kwietnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany objęte dwiema unijnymi dyrektywami tzw. rozwiązania work-life-balance. Wprowadzają one zmiany prorodzicielskie…

Zmiany w prawie pracy i kontrola trzeźwości – przykład zapisu w regulaminie pracy.

07.03.2023
Zmiany w prawie pracy to szereg nowych regulacji. Obok pracy zdalnej, kontrola trzeźwości jest tym tematem, który chyba najbardziej interesuje pracodawców. Przygotowaliśmy przykład zapisów regulaminowych, który będzie pomocą przy tworzeniu regulacji wenątrzzakładowych. Kontrola trzeźwości po zmianach w prawie pracy -…