Do góry

Ważna dla wynajmujących nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego.

20.04.2023 | Aktualności

Z dniem 28 kwietnia 2023 roku wchodzi w życie istotna dla firm i osób fizycznych zajmujących się wynajmem nieruchomości nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywać będzie na właścicielu lub zarządcy budynku lub części budynku lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, jeżeli ten budynek bądź jego część jest:

1) zbywany na podstawie umowy sprzedaży;

2) zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

3) wynajmowany.

Zatem świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) "na własny użytek", tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

W przypadku gdy sprzedaż/najem dotyczy budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, natomiast jeśli sprzedaż/najem dotyczy części budynku (lokalu), należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku.

Powyższego obowiązku nie da się uniknąć poprzez porozumienie się z nabywcą/najemcą, gdyż nabywca/najemca nie może zrzec się prawa do otrzymania świadectwa energetycznego.

Do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej uprawniona jest osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/centralny-rejestr-charakterystyki-energetycznej-budynkow

Sporządzone świadectwo energetyczne przekazuje się odpowiednio nabywcy albo najemcy – w przypadku sprzedaży oryginał, a w przypadku najmu kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej.

Co istotne, już w przypadku wystawienia ogłoszenia o chęci zbycia lub wynajmu, należy w tym ogłoszeniu podać informacje z posiadanego świadectwa energetycznego: wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2 zgodnie z art. 13 ustawy.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia.

Świadectwo energetyczne traci ważność przed upływem terminu, jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Świadectwa charakterystyki energetycznej obowiązują w Polsce już od kilku lat; dotyczą budynków wybudowanych po 2009 roku. Jeżeli posiadają Państwo świadectwo energetyczne wciąż aktualne, to nie ma potrzeby sporządzania nowego świadectwa, gdyż aktualnie posiadane zachowuje ważność przez okres, na jaki zostało sporządzone.

W znowelizowanej ustawie niewykonanie obowiązku przekazania oryginału/kopi świadectwa energetycznego budynku lub jego części nabywcy/najemcy zostało spenalizowane karą grzywny (w wysokości od 20 do 5000 złotych), zgodnie z art. 41 pkt 3 ustawy. Dotyczy to jednak umów (umów najmu , umów sprzedaży nieruchomości) zawieranych od 28 kwietnia 2023 roku. W aktualnym stanie prawnym żaden organ nie został powołany do weryfikowania przestrzegania tego przepisu, niemniej jednak, nabywca/najemca może zgłosić takie naruszenie jako wykroczenie odpowiednim organom ścigania.

Prawo nieruchomości jest jedną ze specjalizacji naszej kancelarii - sprawdź jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.

Wróć
Czytaj też

Zakończyliśmy proces połączenia spółek z sektora automotive

16.05.2024
Z dumą ogłaszamy pomyślne zakończenie procesu połączenia dwóch czołowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z sektora automotive, działających w ramach tej samej międzynarodowej grupy kapitałowej. Ta operacja pozwoliła na osiągnięcie znaczących synergii operacyjnych i organizacyjnych, zwiększając zdolność do dostarczania innowacyjnych rozwiązań…

Kancelaria ASiW objęła obsługę prawną Inżyniera Kontraktu na inwestycji rozbudowa drogi DK94 w Olkuszu

21.03.2024
Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp.p. w Katowicach z dumą ogłasza, że została wybrana jako oficjalny partner prawny Inżyniera Kontraktu przy inwestycji rozbudowy drogi krajowej DK94 na odcinku w Olkuszu. Nasz zespół prawników będzie świadczył kompleksowe…

​Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 % udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Przełomowa Uchwała SN!

22.02.2024
Absolutnie przełomowa uchwała Sądu Najwyższego! Sąd Najwyższy w dniu 21 lutego 2023 roku podjął uchwałę,  w myśl której wspólników, który jest jednym z dwóch wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada w tej spółce 99% udziałów – nie podlega…