Do góry

Wprowadzono maksymalne ceny prądu dla przedsiębiorców (MŚP)!

17.11.2022 | Aktualności

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej mogą ubiegać się o tańszy prąd. Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku została wprowadzona maksymalna cena za energię elektryczną w wysokości 785 zł/MWh (79 groszy/kWh). Gwarancja ceny będzie obowiązywać od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. Wprowadzone regulacje mają złagodzić konsekwencje wzrostu cen energii elektrycznej. Dla wielu firm będzie wiązało się do realnymi i odczuwalnymi oszczędnościami w skali roku.

Należy pamiętać, że podana cena to cena netto. Trzeba doliczyć do niej podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Warunkiem skorzystania z maksymalnej ceny prądu jest złożenie oświadczenia do swojego dostawcy energii do dnia 30 listopada 2022 roku. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym terminie spowoduje, że cenę maksymalną zakład energetyczny zastosuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Oświadczenie o maksymalnej cenie energii zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i można je pobrać ze Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

Warto jednak zaznaczyć, że stosowny wzór oświadczenia przygotowali już wszyscy więksi dostawcy energii, w tym Tauron, Enea i PGE.

Oświadczenie składa się z pięciu części.

W części 1 zamieszczamy dane przedsiębiorcy (MŚP), który składa oświadczenie. W części 2 i 3 zamieszczamy dane kontaktowe odbiorcy lub jego pełnomocnika. Obligatoryjnym jest wskazanie numeru dowodu osobistego.

Część 4 ma formę tabeli, w której zamieszczamy dane dotyczące punktów poboru energii elektrycznej. Numer punktu poboru (PPE) znajdziemy w internetowym serwisie obsługi klienta (jeżeli nasz dostawca udostępnia taką możliwość) lub też widnieje on na każdej fakturze. Następnie należy wskazać oznaczenie kategorii odbiorcy uprawnionego, zgodnie z informacją zamieszczoną w punkcie 5 oświadczenia, np. dla mikroprzedsiębiorców, małych albo średnich przedsiębiorców jest to cyfra „1”. Odbiorca jest również zobligowany do zamieszczenia informacji o dacie zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej.

Kolumna numer 4 w tabeli jest najbardziej problematyczna. Ustawodawca zobowiązuje do wskazania prognozowanego zużycia energii elektrycznej (dane mają służyć określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej). Wobec braku określenia ram czasowych, dla których należy oszacować zużycie energii większość interpretacji skłania się ku temu, aby podać prognozowane zużycie energii na okres, w którym będzie przysługiwała gwarancja maksymalnej ceny czyli od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. W obliczeniach najlepiej posiłkować się zużyciem energii za rok poprzedni. W ostatnich dwóch kolumnach wskazać należy jaki procent zadeklarowanego zużycia energii będzie zużyty na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej oraz jaka część jest nieobjęta gwarancją ceny maksymalnej. Jeżeli całość energii zużywana jest na potrzeby podstawowej działalności należy wpisać 100 %, a dla pozostałej kolumny 0%. Ważne, aby obie kolumny sumowały się do 100 %.

Pamiętać należy, że całą procedurę trzeba powtórzyć dla każdego punktu poboru.

Część 5 to już wspomniane wcześniej oświadczenie o typie odbiorcy uprawnionego - w omawianym przypadku firmy należącej do sektora MŚP.

Podpisany wniosek należy złożyć u swojego sprzedawcy energii. Można to zrobić osobiście, drogą pocztową (należy przesłać oświadczenie na wskazany przez danego dostawcę adres). Warto zaznaczyć, że sprzedawcy umożliwili złożenie wniosku również drogą elektroniczną. W tym celu uzupełnić należy wniosek w formie elektronicznej i przesłać go na wskazany adres mailowy. Ważne, aby dokument w formacie PDF został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Nie można przesłać podpisanego oświadczenia w formie skanu lub zdjęcia.

Warto pamiętać, że w tym przypadku firma - odbiorca uprawniony składa oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP w rozumieniu krajowej ustawy Prawo przedsiębiorców, nie zaś w rozumieniu przepisów unijnych, nakazujących uwzględnianie obrotu oraz personelu podmiotów powiązanych i partnerskich (problematyką ustalenia statusu MŚP w kotekście pomocy publicznej zajmowaliśmy się w artykule na blogu naszej kancelarii prawnej).

Wróć
Czytaj też

Zyski z lat ubiegłych a przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

22.02.2023
Zapraszamy do zapoznania się dwoma artykułami ekspertów naszej kancelarii prawnej opublikowanymi na blogu Prawo w Biznesie. W publikacjach opisana została szczegółowo procedura związana z przekształceniem firmy w spółkę z o.o. (prowadzonej uprzednio w formie jednoosobowej działalności gospodarczej) z uwzględnieniem problemów…

Zmiany w prawie pracy nadchodzą dużymi krokami – co nowego w 2023 roku?

13.01.2023
Nadchodzący rok stanowił będzie duże wyzwanie dla przedsiębiorców nie tylko z uwagi na trwający kryzys energetyczny, sytuację związaną z wysoką inflacją oraz wysokimi stopami procentowymi, które to okoliczności przekładają się na szereg branż. W roku 2023 wprowadzone zostaną zapowiadane od…

Kolejne dwa przekształcenia w sp. z o.o. zakończone w grudniu – firmy z branży HVAC, OZE i transportowej!

30.12.2022
Rok 2022 kończymy sfinalizowaniem kolejnych dwóch projektów związanych z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Dwie rożne branże – transportowa (transport krajowy i międzynarodowy), a z drugiej strony branża OZE i HVAC. Dwa różne województwa – małopolskie i…