Do góry

Prawo
w pracy

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą – część I.

17.02.2016
Dziś przyjrzymy się tematyce rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem z powodu jego długotrwałej nieobecności w pracy, spowodowanej chorobą.   Kodeks pracy (art. 53 § 1 pkt 1 lit. b) dopuszcza możliwość rozwiązania stosunku pracy, gdy niezdolność pracownika do pracy…

Zmiany w prawie pracy 2016 – co nowego w Kodeksie pracy.

28.01.2016
W dniu 22 lutego 2016 roku wejdzie w życie ustawa z 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca szereg zmian w zakresie przepisów prawa pracy. Jest to istotny fakt nie tylko dla…

Zagraniczna delegacja pracownika a ubezpieczenie – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

27.12.2015
Pracodawca, oddelegowując pracownika na określony czas do świadczenia pracy poza terytorium kraju, nie ma obowiązku ubezpieczenia pracownika dodatkowo na czas zagranicznej podróży służbowej, tym niemniej jest to jednak zalecane. Z pomocą niewątpliwie może tutaj przyjść system EKUZ, a więc Europejska…

Obowiązek odprowadzania składek do ZUS przez wspólnika spółki z o. o.

27.10.2015
Prowadzenie działalności w formie jednoosobowej spółki z o. o. nie zwalnia z obowiązku odprowadzania składek ZUS przez wspólnika spółki, gdyż posiadanie statusu jednoosobowego wspólnika takiej spółki stanowi tytuł dla odprowadzania składek w świetle ustawy z o systemie ubezpieczeń społecznych z…

Obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania.

22.09.2014
Kilka miesięcy temu omawialiśmy zagadnienia związane z regulaminami pracy oraz zasadami ich wprowadzania. Uzupełniając problematykę regulaminów jako źródła prawa pracy dziś chciałbym opisać w analogiczny sposób kwestie dotyczące regulaminów wynagradzania. Zgodnie z art. 77² Kodeksu pracy obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania ciąży na…

Pracodawca odpowiada za szkodę wyrządzoną przez pracownika.

14.07.2014
" zęstym zagadnieniem, z którym zdarza się zmierzyć przedsiębiorcom jest kwestia odpowiedzialności materialnej za szkodę wyrządzoną przez pracownika. Tematyka ta została uregulowana w Kodeksie pracy, jednakże niejednokrotnie nastręcza problemy w praktyce. Co do zasady z art. 120 § 1 Kodeksu…