Do góry

Kiedy pracodawca ma obowiązek wprowadzić regulamin pracy?

29.07.2013 | Prawo w pracy

Co to jest regulamin pracy? Kiedy należy go ustanowić? Co powinien zawierać? Jaki jest tryb jego wprowadzania? To częste pytania zadawane przez przedsiębiorców, dlatego w dzisiejszym wpisie postanowiliśmy na nie odpowiedzieć.

Regulamin pracy wg Kodeksu pracy

Art. 9 § 1 Kodeksu pracy definiuje prawo pracy jako przepisy kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Do prawa pracy zalicza się ponadto układy zbiorowe pracy i inne oparte na ustawie porozumienia zbiorowe oraz regulaminy i statuty określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Stosownie do art. 104 § 2 Kodeksu pracy obowiązek tworzenia regulaminu pracy dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników ( pracowników w rozumieniu kodeksu pracy zatem bez uwzględniania osób pozostających w stosunku zlecenia czy świadczących usługi na podstawie umów o dzieło) oraz pracodawcy, którego w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy nie obowiązują przepisy układu zbiorowego pracy.

Kto ustala regulamin pracy?

Regulamin pracy co do zasady ustala pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. W razie nie uzgodnienia treści regulaminu w porozumieniu z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy pracodawca ustala samodzielnie. Procedura ta została określona wprost w art. 104[2] Kodeksu pracy i nie może ulegać modyfikacji.

Regulaminy pracy z założenia mają stanowić konkretyzację praw i obowiązków pracowników i pracodawcy uwzględniając przy tym potrzeby konkretnego zakładu pracy. Ustawodawca pozostawił tu pewną swobodę na zawarcie dodatkowych obowiązków lub praw pracowników i pracodawcy, nieprzewidzianych w kodeksie pracy i innych ustawach, tak, aby uwzględniały one specyfikę określonego zakładu, przy czym pamiętać należy, że regulamin pracy nie może zawierać postanowień mniej korzystnych niż przewidziane w Kodeksie pracy czy układzie zbiorowym pracy (jeśli taki obowiązuje u danego pracodawcy).

Co określa regulamin pracy?

Regulamin pracy powinien określać w szczególności:

Wskazać jednocześnie należy, iż przepisy nie zabraniają ustalić regulamin pracy pracodawcy, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Również w takim przypadku wprowadzony przez pracodawcę regulamin będzie miał moc obowiązującą.

Podsumowanie.

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. W konsekwencji pracodawca po ustaleniu i ewentualnym uzgodnieniu treści regulaminu powinien w następnej kolejności umożliwić wszystkim pracownikom zapoznanie się z nim. W praktyce często praktykowanym rozwiązaniem jest wywieszanie treści regulaminu w miejscu ogólnie dostępnym dla pracowników, np. tablicy ogłoszeń.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że warunkiem rozpoczęcia biegu 2-tygodniowego terminu nie jest bezwarunkowe zapoznanie się z regulaminem wszystkich pracowników. Pracodawca powinien poinformować pracowników o sporządzeniu regulaminu pracy i umożliwić im zapoznanie się z jego treścią. Natomiast to, czy pracownicy skorzystają z tej możliwości, zależy już tylko od nich. Jednakże w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi zarzutami pracowników wskazane byłoby uzyskanie pisemnego potwierdzenia pracownika o fakcie zaznajomienia się z regulaminem (np. na sporządzonej liście).

Prawo pracy to jedna z naszych specjalności o której można przeczytać więcej tutaj: Prawo pracownika Katowice. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania bądź wątpliwości, nasi adwokaci i radcy prawni służą pomocą prawną. Zapraszamy do kontaktu - ASIW Kancelaria adwokacka Katowice.

Wróć
Czytaj też

Procedura Zwolnień Grupowych – Krok po Kroku

10.06.2024
W ostatnim czasie doniesienia medialne donoszą o zwolnieniach grupowych w polskich zakładach pracy. Jak wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego z końca marca bieżącego roku 159 firm zadeklarowało zwolnienie grupowe 17 tys. pracowników. Pracodawcy decydujący się na ten krok muszą pamiętać o…

Zasady ustalania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

18.01.2024
Osoby świadczące pracę w podmiotach leczniczych są szczególną kategorią pracowników, których wynagrodzenie wcale nie musi być ustalane zgodnie z powszechnie wszystkim znaną Ustawą z dnia 10 października 2022 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Do niektórych pracowników podmiotów leczniczych może…

Zmiany w prawie pracy work-life-balance

11.04.2023
Dnia 4 kwietnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany objęte dwiema unijnymi dyrektywami tzw. rozwiązania work-life-balance. Wprowadzają one zmiany prorodzicielskie…