Do góry

Centralny Rejestr Umów – przesunięcie wprowadzenia do 2024 roku

22.06.2022 | Aktualności

Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych przewidziany ustawą z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks Karny i niektórych innych ustaw, zgodnie z pierwotnymi przepisami, miał wejść w życie w dniu 1 lipca 2022 roku. Jednakże, termin ten został przesunięty z 1 lipca bieżącego roku - na 1 stycznia 2024 roku. Z aktualnie dostępnych informacji, wynika, że w Centralnym Rejestrze Umów mają być zamieszczane informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 5.000,00 zł bez podatku od towarów i usług (pierwotnie zakładano, że kwota ta będzie wynosić 500,00 zł). Rejestr umów ma obejmować:

1) numer umowy – o ile taki nadano;

2) datę i miejsce zawarcia umowy;

3) okres obowiązywania umowy;

4) oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;

5) określenie przedmiotu umowy;

6) wartość przedmiotu umowy;

7) informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.

W rejestrze umów sektora finansów publicznych zamieszczać się będzie informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą stron umowy, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu. W rejestrze umów nie będzie się zamieszczać informacji o umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  Za wprowadzenie danych do rejestru umów odpowiadać mają kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (wprowadzać dane mogą zatem pracownicy, kierownik jednostki będzie obowiązany do nadzoru). Informacje w Centralnym Rejestrze Umów mają być zamieszczane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Ustawodawca za zaniechanie obowiązku wprowadził odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Na obecny moment powyższe informacje są jedynie w sprawie planowanego utworzenia rejestru umów, brak jest aktualnie stworzonej platformy, która ten rejestr będzie obsługiwać. Nie doprecyzowano w dalszym ciągu, jakie konkretnie umowy mają być zgłaszane, niewątpliwie, przed datą wejścia w życie rejestru umów sektora finansów publicznych, pojawi się w tym zakresie więcej informacji.

Wróć
Czytaj też

Skuteczne odwołanie w sprawie zatrzymanego podatku VAT

13.11.2023
Dobra wiadomość dla naszego Klienta, któremu Urząd Skarbowy na kilkanaście miesięcy wstrzymał zwrot ponad 600 tysięcy złotych podatku VAT. Wskutek kolejnego już odwołania w toku postępowania podatkowego, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uwzględnił odwołanie Kancelarii i umorzył postępowanie, uznając je za…

Przekształcenie szpitala w spółkę z o.o.
W dwa miesiące!

06.11.2023
Właśnie zakończyliśmy proces przekształcenia szpitala w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Szpital NEFROLUX, bo o nim mowa funkcjonował jako spółka jawna. To wielospecjalistyczna jednostka z pracowniami diagnostycznymi, z poradniami specjalistycznymi, z oddziałami szpitalnymi oraz z ośrodkiem rehabilitacji i fizjoterapii, a także…

Kompleksowa obsługa prawna Generalnego Wykonawcy inwestycji infrastrukturalnej o wartości przekraczającej 17 mln złotych

05.09.2023
Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni obsługuje Generalnego Wykonawcę inwestycji drogowej na terenie województwa śląskiego o wartości przekraczającej 17 mln złotych, obejmującej przebudowę dróg o łącznej długości 3316 metrów.Radca prawny Adrian Achtelik – partner zarządzający kancelarii doradzał Generalnemu Wykonawcy…