Do góry

Centralny Rejestr Umów – przesunięcie wprowadzenia do 2024 roku

22.06.2022 | Aktualności

Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych przewidziany ustawą z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks Karny i niektórych innych ustaw, zgodnie z pierwotnymi przepisami, miał wejść w życie w dniu 1 lipca 2022 roku. Jednakże, termin ten został przesunięty z 1 lipca bieżącego roku - na 1 stycznia 2024 roku. Z aktualnie dostępnych informacji, wynika, że w Centralnym Rejestrze Umów mają być zamieszczane informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 5.000,00 zł bez podatku od towarów i usług (pierwotnie zakładano, że kwota ta będzie wynosić 500,00 zł). Rejestr umów ma obejmować:

1) numer umowy – o ile taki nadano;

2) datę i miejsce zawarcia umowy;

3) okres obowiązywania umowy;

4) oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;

5) określenie przedmiotu umowy;

6) wartość przedmiotu umowy;

7) informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.

W rejestrze umów sektora finansów publicznych zamieszczać się będzie informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą stron umowy, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu. W rejestrze umów nie będzie się zamieszczać informacji o umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  Za wprowadzenie danych do rejestru umów odpowiadać mają kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (wprowadzać dane mogą zatem pracownicy, kierownik jednostki będzie obowiązany do nadzoru). Informacje w Centralnym Rejestrze Umów mają być zamieszczane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Ustawodawca za zaniechanie obowiązku wprowadził odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Na obecny moment powyższe informacje są jedynie w sprawie planowanego utworzenia rejestru umów, brak jest aktualnie stworzonej platformy, która ten rejestr będzie obsługiwać. Nie doprecyzowano w dalszym ciągu, jakie konkretnie umowy mają być zgłaszane, niewątpliwie, przed datą wejścia w życie rejestru umów sektora finansów publicznych, pojawi się w tym zakresie więcej informacji.

Wróć
Czytaj też

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uwzględnia skargę na postanowienie o zatrzymaniu VAT naszego Klienta.

11.07.2022
Nasi Klienci, których reprezentujemy w kontrolach podatkowych, wykazują się bardzo dużą determinacją w starciu z aparatem urzędniczym. W przypadku jednego z reprezentowanych przez nas Klientów, w toku pierwszego roku działalności organ podatkowy wstrzymał zwrot ponad 600 tysięcy złotych podatku VAT…

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych

24.06.2022
Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu z dnia 20 czerwca 2022 r. skierowanym do ministra finansów Magdaleny Rzeczkowskiej, nr V.511.659.2022.EG, wskazał na potrzebę pilnej regulacji w zakresie zmian w przepisach Ordynacji podatkowej, które stanowią o przerwaniu biegu terminu zobowiązania podatkowego, wskutek wszczęcia…

Wsparcie Worldwide Logistics Group w rozpoczęciu działalności w Polsce.

19.04.2022
Mamy przyjemność poinformować, że doradzaliśmy amerykańskiej spółce z branży logistycznej Worldwide Logistics Group w wejściu na rynek Polski, zapewniając kompleksowe wsparcie prawne w całym procesie. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca będzie się rozwijać w dalszym ciągu, a spółka dokona szybkiej…