Do góry

Centralny Rejestr Umów – przesunięcie wprowadzenia do 2024 roku

22.06.2022 | Aktualności

Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych przewidziany ustawą z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks Karny i niektórych innych ustaw, zgodnie z pierwotnymi przepisami, miał wejść w życie w dniu 1 lipca 2022 roku. Jednakże, termin ten został przesunięty z 1 lipca bieżącego roku - na 1 stycznia 2024 roku. Z aktualnie dostępnych informacji, wynika, że w Centralnym Rejestrze Umów mają być zamieszczane informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 5.000,00 zł bez podatku od towarów i usług (pierwotnie zakładano, że kwota ta będzie wynosić 500,00 zł). Rejestr umów ma obejmować:

1) numer umowy – o ile taki nadano;

2) datę i miejsce zawarcia umowy;

3) okres obowiązywania umowy;

4) oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;

5) określenie przedmiotu umowy;

6) wartość przedmiotu umowy;

7) informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.

W rejestrze umów sektora finansów publicznych zamieszczać się będzie informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą stron umowy, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu. W rejestrze umów nie będzie się zamieszczać informacji o umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  Za wprowadzenie danych do rejestru umów odpowiadać mają kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (wprowadzać dane mogą zatem pracownicy, kierownik jednostki będzie obowiązany do nadzoru). Informacje w Centralnym Rejestrze Umów mają być zamieszczane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Ustawodawca za zaniechanie obowiązku wprowadził odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Na obecny moment powyższe informacje są jedynie w sprawie planowanego utworzenia rejestru umów, brak jest aktualnie stworzonej platformy, która ten rejestr będzie obsługiwać. Nie doprecyzowano w dalszym ciągu, jakie konkretnie umowy mają być zgłaszane, niewątpliwie, przed datą wejścia w życie rejestru umów sektora finansów publicznych, pojawi się w tym zakresie więcej informacji.

Wróć
Czytaj też

Zmiany w prawie pracy nadchodzą dużymi krokami – co nowego w 2023 roku?

13.01.2023
Nadchodzący rok stanowił będzie duże wyzwanie dla przedsiębiorców nie tylko z uwagi na trwający kryzys energetyczny, sytuację związaną z wysoką inflacją oraz wysokimi stopami procentowymi, które to okoliczności przekładają się na szereg branż. W roku 2023 wprowadzone zostaną zapowiadane od…

Kolejne dwa przekształcenia w sp. z o.o. zakończone w grudniu – firmy z branży HVAC, OZE i transportowej!

30.12.2022
Rok 2022 kończymy sfinalizowaniem kolejnych dwóch projektów związanych z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Dwie rożne branże – transportowa (transport krajowy i międzynarodowy), a z drugiej strony branża OZE i HVAC. Dwa różne województwa – małopolskie i…

Prawnicy naszej kancelarii prawnej w komentarzu dla DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ

01.12.2022
We wtorkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej prawnicy naszej kancealrii adwokat Maciej Siwka oraz radca prawny Jacek Mąka podzielili się swoimi refleksjami na temat pobierania przez banki opłat z tytułu nadpłaty i skrócenia okresu obowiązywania umowy kredytu hipotecznego. To bardzo ważny problem, dostrzeżony…