Do góry

Zatrudnianie pracowników tymczasowych

06.04.2021 | Prawo w pracy

Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Zasady, tryb oraz limity przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Pracownicy tymczasowi.

Dla przedsiębiorców, w szczególności tych, których działalność polega na produkcji, z którą wiążą się wahania popytu na produkty, a tym samym zapotrzebowania na pracę, dogodnym rozwiązaniem może okazać się korzystanie z pracowników tymczasowych, co pozwala na elastyczne regulowanie ilości pracowników i ograniczenie kosztów z tym związanych. Taka forma upraszcza korzystanie z pracy cudzoziemców oraz może być alternatywą dla tzw. outsourcingu pracowniczego.

Poniżej przedstawiam najważniejsze założenia tego rozwiązania.

Praca tymczasowa - podstawowe zagadnienia.

Praca tymczasowa łączy w sobie współdziałanie trzech podmiotów, czyli agencję pracy tymczasowej, pracodawcę użytkownika oraz pracownika tymczasowego.

Ważne jest, by przy organizowaniu pracowników tymczasowych korzystać z usług agencji pracy tymczasowej, czyli podmiotów wpisanych do rejestru agencji zatrudnienia.  Zapewnianie pracowników przez podmioty niewpisane do takiego rejestru może być kwestionowane przez inspekcję pracy. Co naraża pracodawcę na wysuwanie roszczeń o ustalenie istnienia stosunku pracy miedzy nim
a pracownikiem. Podmiot, który korzysta z pracowników zapewnionych przez agencję, czyli pracodawca użytkownik wiąże się umową jedynie z agencją, a nie z pracownikami, co nie oznacza jednak, że nie ma względem nich żadnych obowiązków, o czym niżej.

Pracownik tymczasowy jest zatrudniony przez agencję  wyłączenie w celu wykonywania na rzecz
i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika
pracy:

Co istotne, agencja do pracy tymczasowej może kierowaćnie tylko pracowników tymczasowych (osoby zatrudnione na umowie o pracę), ale również inne osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej. W związku z tym, iż to agencja zatrudnienia zawiera umowy z pracownikami, to na niej ciążą obowiązki związane z dopełnieniem formalności, zawarciem odpowiedniej umowy, czy zapłatą wynagrodzenia.

W dobie dużej migracji pracowników fizycznych zza wschodniej granicy, jest to ułatwienie dla pracodawcy użytkownika, który nie musi troszczyć się o formalności związane z zatrudnianiem cudzoziemców.

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy użytkownika, zatrudniającego pracowników tymczasowych.

Mimo iż bezpośrednim pracodawcą pracownika tymczasowego jest agencja zatrudnienia, to na pracodawcy użytkowniku także ciążą pewne obowiązki, m.in.:

W przypadku osób skierowanych do pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie występują m.in. ograniczenia wymiaru czasu pracy wynikające z kodeksu pracy, choć wymiar czasu pracy powinien być uzgodniony z agencją. Nie stosuje się regulacji o urlopach wypoczynkowych, nie obciążają pracodawcy obowiązki wymienione w pkt 3, 5 i 6.

Pracodawca użytkownik może zrezygnować z pracy pracowników tymczasowych nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres, przez który praca tymczasowa miała być wykonywana. Rezygnacja powinna nastąpić jednak z odpowiednim wyprzedzeniem, w szczególności uwzględniającym okresy wypowiedzenia wiążące agencje zatrudnienia (3 dni lub 1 tydzień).

Pracodawca użytkownik korzysta z uprawnień przewidzianych prawem pracy do organizacji pracy. W razie wyrządzenia szkody pracodawcy przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu pracy, pracodawcy przysługuje od agencji zatrudnienia odszkodowanie na zasadach i w wysokości przewidzianej dla pracownika zgodnie z zasadami odpowiedzialności materialnej pracowników.

Limity zatrudnienia przy pracy tymczasowej.

Praca tymczasowa charakteryzuje się tym, że jest ona ograniczona limitami czasowymi, tzn. że dany pracownik tymczasowy (także osoba skierowana do pracy na podstawi umowy cywilnoprawnej) nie może wykonywać pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez więcej niż określony ustawą czas.

Maksymalny czas pracy tego samego pracownika tymczasowego na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika to łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 miesięcy. Po osiągnięciu tego limitu, ten sam pracownik może wykonywać pracę tymczasową u tego samego pracodawcy nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy.

Powyższe limity w stosunku do pracowników tymczasowych, obowiązują również, gdy:

Maksymalny okres pracy tego samego pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy może zostać wydłużony do 36 miesięcy, w przypadku skierowania do wykonywania zadań nieobecnego pracownika zatrudnionego bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika. 

To agencja zatrudnienia ustala, na podstawie dokumentów przedłożonych przez pracownika, okresy jego zatrudnienia.

Po zakończeniu pracy tymczasowej, albo o osiągnięciu jej limitów pracodawca użytkownik może bezpośrednio zatrudnić na umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej takiego pracownika. Postanowienia umowy z agencją tymczasową zakazujące takiego zatrudnienia są nieważne.

Pracodawca, który nie stosuje się do powyższych obowiązków lub nie wypełnia uzgodnień z agencją zatrudnienia albo nie stosuje się do limitów zatrudnienia, podlega karze grzywny od 1.000 do 30.000 zł.

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy trochę Państwu temat pracy tymczasowej. Jeśli chcecie Państwo wiedzieć więcej – zapraszamy jak zawsze do kontaktu.


Wróć

Autorzy

Tomasz Grot
adwokat

  • Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, w tym m.in. budowlanej, produkcyjnej oraz gastronomicznej;
  • Prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, w szczególności związanie z odpowiedzialnością kontraktową, deliktową i rękojmią;
  • Prowadzenie spraw rodzinnych – sprawy o rozwód, alimentacyjne i związane z opieką nad dziećmi;
  • Współprowadzi sprawy karne Klientów kancelarii.

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

 

Czytaj też

Tarcza 4.0 – obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%

10.07.2020
Obniżenie etatu w związku z tarczą 4.0. Tarcza antykryzysowa 4.0 – obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%. Nowe uprawnienia pracodawców. W przepisach tarczy antykryzysowej, 4.0. wprowadzono przepis, zgodnie z którym pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub…

Delegowanie i podróże służbowe pracowników a zaświadczenie A1

09.10.2020
Analiza kwestii zaświadczenia A1 oraz delegowania pracowników i podróży służbowych. Swobodny przepływ osób jako filar UE. Jednym z filarów funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej jest swobodny przepływ osób. Powszechna jest migracja ludzi związana z wykonywaniem pracy w różnych państwach Unii Europejskiej. Sytuacja…

Czy pracownik sklepu może pracować w niedzielę niehandlową?

22.10.2019
Właśnie takie pytanie postawił mi jeden z klientów kancelarii, właściciel sklepów - franczyzobiorca ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych.   ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELE. Powszechnie wiadomym jest, że ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre…