Do góry

Zagraniczna delegacja pracownika a ubezpieczenie – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

27.12.2015 | Prawo w pracy

Pracodawca, oddelegowując pracownika na określony czas do świadczenia pracy poza terytorium kraju, nie ma obowiązku ubezpieczenia pracownika dodatkowo na czas zagranicznej podróży służbowej, tym niemniej jest to jednak zalecane. Z pomocą niewątpliwie może tutaj przyjść system EKUZ, a więc Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, uprawniająca do świadczeń zdrowotnych na terenie Państw UE. O wydanie karty EKUZ dla pracowników może wystąpić zarówno sam pracownik, jaki pracodawca, składając zbiorczy wniosek o wydanie kart dla wszystkich pracowników, z tym że powinien wtedy posiadać upoważnienie od każdego pracownika do złożenia wniosku i wydania karty. EKUZ uprawnia tylko do świadczeń niezbędnych, a więc takich, których udzielenie jest konieczne do tego, by pracownik mógł świadczyć pracę za granicą bez konieczności powrotu do kraju. Uzyskanie tej karty nie jest jednak obowiązkiem pracodawcy, ale jest to rekomendowane, zwłaszcza w sytuacji, gdy pracodawca nie decyduje się na zakup odrębnego ubezpieczenia dla pracownika.

Odnosząc się do sposobu funkcjonowania świadczeń zdrowotnych np. na terytorium Niemiec wypada zauważyć, że ma tam miejsce rozdzielenia świadczeń „chorobowych” i „wypadkowych” - świadczenia związane z wypadkiem np. komunikacyjnym nie są udzielane na podstawie karty EKUZ, ale potrzebne jest złożenie dodatkowego wniosku i uzyskanie dokumentu poświadczającego prawo do świadczeń wypadkowych. Aby go uzyskać powinny być spełnione następujące warunki:

Ponadto, zgodnie z ustawodawstwem właśnie m.in. niemieckim pacjent zobowiązany jest do ponoszenia części kosztów udzielanych mu rzeczowych świadczeń zdrowotnych, jako jego partycypacja w kosztach leczenia, które to koszty nie są refundowane przez NFZ i tym samym za pośrednictwem karty EKUZ. Te koszty kształtują się przykładowo w następujący sposób:

W sytuacji, gdy pracownik poniesie koszty leczenia w podmiocie prywatnym to mogą one zostać zwrócone przez polski NFZ ale wyłącznie w cenach obowiązujących w Polsce i po spełnieniu warunków określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (na niektóre świadczenia trzeba uzyskać uprzednią zgodę).

W przypadku, gdy pracownik ani nie posiada dodatkowego ubezpieczenia, ani też nie posiada karty EKUZ, bądź też karta EKUZ nie umożliwia refundacji wszystkich świadczeń, to pracodawca obowiązany jest do pokrycia niezbędnych (tylko i wyłącznie) kosztów leczenia pracownika. Wydatki te powinny ponadto być udokumentowane. Wynika to wprost z przepisów rozporządzenia Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej - które należy stosować odpowiednio do pracodawców z sektora prywatnego w sytuacji, gdy wewnętrzne uregulowania obowiązujące u pracodawcy nie określają tej materii (wynika to z art. 775Kodeksu pracy) – chociaż zgodnie z orzeczeniami sądów przepisy rozporządzenia stosuje się także w przypadku, gdy przepisy wewnątrzzakładowe regulują sytuację pracowników w sposób mniej korzystny (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r., II PZP 1/14, wyrok Sąd Apelacyjnego w Gdańsku, z dnia 16 września 2014 r. sygn. akt III APa 19/14). Zgodnie z § 19 w.w rozporządzenia:

„1. W przypadku choroby powstałej podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą.

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje ze środków pracodawcy, z wyjątkiem świadczeń gwarantowanych udzielonych zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.3)).

3. Nie podlegają zwrotowi koszty zakupu leków, których nabycie za granicą nie było konieczne, koszty zabiegów chirurgii plastycznej i kosmetycznych oraz koszty nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych lub okularów.

4. W razie zgonu pracownika za granicą, pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju.”

 

Reasumując, mimo że ubezpieczanie pracownika kierowanego na zagraniczną delegację nie jest konieczne, to jednak nawet samo zapewnienie mu Europejskiej Karty Ubezpieczenia (EKUZ) może często okazać się niewystarczające, i tym samym narażać pracodawcę na konieczność poniesienia szeregu dodatkowych, nierzadko wysokich, kosztów.

Wróć
Czytaj też

Zmiany w prawie pracy 2023 – czyli wykaz najistotniejszych zmian.

13.12.2022
Nadchodzą zmiany w prawie pracy. Stopniowo wprowadzane są od dawna sygnalizowane zmiany w prawie pracy. Do Senatu trafiła już przyjęta przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy i niektórych innych ustaw, wprowadzającą szereg istotnych zmian dla pracodawców i pracowników, jak kontrolę trzeźwości…

Czy pracodawca może pytać o szczepienie na COVID-19?

13.12.2021
Uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli pracowników i szczepienia na COVID-19. Czy pracodawca skontroluje pracownika, że zaszczepił się na COVID-19? Temat szczepień wzbudza obecnie wiele kontrowersji i jest przedmiotem dyskusji w środowisku prawniczym. Pojawiły się wątpliwości na temat tego, czy pracodawca…

Wynagrodzenie prokurenta i pełnomocnika a ZUS

14.06.2021
Czy wynagrodzenie prokurenta lub pełnomocnika z tytułu powołania podlega ZUS Składki ZUS a wynagrodzenie prokurenta i pełnomocnika Czy od wynagrodzenia wypłacanego prokurentom i pełnomocnikom spółek należy naliczać składki na ubezpieczenie społeczne? Odpowiedź zależy oczywiście od podstawy wypłacania tego wynagrodzenia –…