Do góry

Za członka zarządu pełniącego swą funkcję na podstawie powołania, spółka nie zapłaci składek.

30.03.2014 | Prawo w pracy

Członek zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powoływany jest, co do zasady uchwałą wspólników. Wówczas łączy go ze spółką specyficzny stosunek prawny, zupełnie jednak odmienny niż stosunek pracy. Samo powołanie na członka zarządu oczywiście nie powoduje nawiązania stosunku pracy, niemniej nie wyklucza się zawarcia pomiędzy tym członkiem zarządu, a spółką umowy o pracę lub np. kontraktu menedżerskiego – także, niejako obok powołania.

Jak ustalić wynagrodzenie członka zarządu?

Wynagrodzenie i zasady wypłacania wynagrodzenia członkowi zarządu określają wspólnicy. Mogą to zrobić w uchwale powołującej daną osobę na członka zarządu, lub też zrobić to w osobnej uchwale, w terminie późniejszym. Dla jasności tylko dodać trzeba, że uchwała taka nie wymaga specjalnej formy i w przypadku spółek o nieskomplikowanej strukturze własnościowej (kilku wspólników i ich pełna zgodność) może być podjęta właściwie na kolanie.

Podatki i ZUSy, czyli to czego nie lubimy.

Sprawowanie obowiązków członka zarządu na podstawie umowy zawartej pomiędzy członkiem zarządu, a spółką potraktowane zostanie przez fiskusa jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, w rozumieniu art. 13 pkt 9 w zw. z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym dochody członka zarządu zawsze będą opodatkowane na zasadach ogólnych (zaliczka 20% w ciągu roku podatkowego, odprowadzona przez spółkę do 20-go dnia miesiąca następnego po wypłacie i rozliczenie roczne według skali progresywnej), bez możliwości opodatkowania ich podatkiem liniowym i stawką podatkową 19%.

Moim zdaniem, gdy oprócz czynności zarządczych członek zarządu wykonywał będzie na rzecz spółki inne usługi i np. w ramach prowadzonej przez niego działalności będą to usługi doradcze, mogą być one kwalifikowanie jako przychody z działalności gospodarczej, co da możliwość opodatkowania tej części przychodu na zasadach podatku liniowego i rozliczania kosztów uzyskania przychodu na zasadach ogólnych.

Warto również zwrócić uwagę, że jeśli członek wykonuje swoją funkcję bez wynagrodzenia spółka ryzykuje, że organ podatkowy oszacuje wartość otrzymywanego przez nią nieodpłatnego świadczenia, co rodzić będzie obowiązek podatkowy.

Odnośnie składek na ubezpieczenie społeczne, to w przypadku powołania spółka, jako płatnik nie będzie musiała opłacać za takiego członka zarządu składek ZUS, ponieważ brak jest tutaj tytułu do ich uiszczania, o którym mowa w art. 6-12 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

Oczywiście brak składek to brak korzyści jakie wynikają dla członka zarządu z ich opłacania (brak ubezpieczeń emerytalnych, zdrowotnych i chorobowych), dlatego często wybieraną formą rozliczania się z członkiem zarządu jest sposób – nazwałbym go – „mieszanym”. Jako przykład można więc wskazać rozwiązanie, gdy spółka wypłaca członkowi zarząu określone wynagrodzenie na podstawie stosunku powołania, a niejako „obok” zatrudnia tego członka zarządu na podstawie umowy o pracę. Wówczas opłaca składki za takiego członka zarządu -  pracownika, tylko z tego tytułu.

Wróć
Czytaj też

Czy pracodawca może pytać o szczepienie na COVID-19?

13.12.2021
Uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli pracowników i szczepienia na COVID-19. Czy pracodawca skontroluje pracownika, że zaszczepił się na COVID-19? Temat szczepień wzbudza obecnie wiele kontrowersji i jest przedmiotem dyskusji w środowisku prawniczym. Pojawiły się wątpliwości na temat tego, czy pracodawca…

Wynagrodzenie prokurenta i pełnomocnika a ZUS

14.06.2021
Czy wynagrodzenie prokurenta lub pełnomocnika z tytułu powołania podlega ZUS Składki ZUS a wynagrodzenie prokurenta i pełnomocnika Czy od wynagrodzenia wypłacanego prokurentom i pełnomocnikom spółek należy naliczać składki na ubezpieczenie społeczne? Odpowiedź zależy oczywiście od podstawy wypłacania tego wynagrodzenia –…

Pracownicze Plany Kapitałowe krok po kroku

22.04.2021
Podsumowanie całości regulacji dotyczących PPK - pisze Jacek Mąka radca prawny Ostatni dzwonek na wdrożenie PPK. Do dnia 23 kwietnia 2021 roku wszystkie podmioty zatrudniające (pracodawcy) objęte obowiązkiem wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) są zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie…