Do góry

Umowy zlecenie po zmianach. Stawka minimalna – obowiązek ewidencyjny.

24.03.2017 | Prawo w pracy

Mówi się głośno o zmianach w prawie pracy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. W istocie zmiany te w znacznej mierze dotyczyły regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym, tj. zasad wynagradzania osób pracujących na podstawie umowy zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego i nast.) bądź umowy o świadczenie usług (art. 750 Kodeksu cywilnego).

Powyższe zmiany, chociaż dotyczą bezpośrednio umów o charakterze cywilnoprawnym, uregulowanych kompleksowo właśnie w Kodeksie cywilnym, zostały wprowadzone ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagradzaniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

Co istotne, opisane poniżej regulacje dotyczą wyłącznie umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcą a osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej i osobami prowadzącymi wprawdzie działalność gospodarczą, lecz niezatrudniającymi pracowników (tzw. samozatrudnienie).

Przechodząc do meritum - od stycznia, zleceniodawcy obowiązani są zapłacić zleceniobiorcom minimum 13 zł brutto za każdą godzinę wykonywania zlecenia. Z powyższego obowiązku wynika także inny, ściśle z nim skorelowany - obowiązek ewidencjonowania czasu wykonywania zlecenia.

 

Dokumentowanie czasu pracy przy umowie zlecenie.

Ustawodawca nie rozstrzygnął w żaden sposób w jaki sposób strony umowy zlecenia bądź umowy o świadczenie usług mają ewidencjonować czas wykonywania zlecenia, pozostawiając tę kwestię swobodnej regulacji stron. Oznacza to, że zleceniobiorca może w dowolny sposób (zaaprobowany przez zleceniodawcę) wykazać liczbę przepracowanych w ramach umowy godzin i na tej podstawie przeprowadzić wzajemne rozliczenia.

Przykładowo więc, dopuszczalne jest rozliczanie się stron w oparciu o przedłożoną zleceniodawcy przez zleceniobiorcę kartę ewidencji pracy, bądź też na podstawie złożonego zleceniodawcy oświadczenia o liczbie przepracowanych danego miesiąca godzin. Sposób prowadzenia ewidencji czasu wykonywania zlecenia, powinien być jednak precyzyjnie określony w każdej umowie, celem uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień i kwestionow

 

Metody określania wynagrodzenia w umowie.

Z powyższego nie wynika bynajmniej, by strony umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług), musiały przyjąć w umowie godzinowy sposób rozliczeń. Wynagrodzenie może być określone w dowolny sposób, także poprzez wskazanie przysługującego zleceniobiorcy ryczałtowej kwoty wynagrodzenia za wykonany przedmiot zlecenia (np. za prowadzenie księgowości, czy też pozycjonowanie strony internetowej). W przypadku jednak, gdy okaże się, że określone wynagrodzenie w danym miesiącu nie zapewnia zleceniobiorcy otrzymania minimalnego godzinnego wynagrodzenia w wysokości 13 zł, zleceniodawca obowiązany jest dopłacić zleceniobiorcy różnicę kwoty określonej w umowie i kwoty wynikającej z pomnożenia liczby godzin wykonywania zlecenia przez minimalną stawkę 13 zł.

 

Obowiązek rozliczania umowy zlecenie w okresach miesięcznych.

Kolejną istotną zmianą obowiązującą od początku bieżącego roku, jest obowiązek rozliczania się przez strony umowy zlecenia przynajmniej raz w miesiącu (gdy umowa jest zawarta na okres dłuższy niż miesiąc). Regulacja ta stanowi wyłom od obecnie obowiązującej zasady określonej w art. 744 Kodeksu cywilnego zgodnie z którą, jeśli strony nie postanowiły inaczej, wynagrodzenie należy się zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu zlecenia.

Co ważne, zleceniobiorca nie może zrzec się wynagrodzenia wynikającego z obowiązującej go stawki minimalnej.

 

Wyłączenia stosowania minimalnej stawki godzinowej w umowach zlecenie.

Ustawodawca przewidział w art. 8d ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, szereg wyłączeń spod omawianych regulacji. Zleceniodawca nie będzie więc musiał płacić wynagrodzenia w kwocie 13 zł brutto za godzinę w przypadku, gdy strony w umowieokreśliły wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, a o miejscy i czasie wykonywania zlecenia (świadczenia usług), decyduje wyłącznie zleceniobiorca(art. 8d ust. 1 pkt 1)

Spod powyższych regulacji zostały także wyłączone usługi o charakterze opiekuńczo – wychowawczym. W skład ww. wchodzą między innymi usługi polegające na:

•sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek;

•pełnieniu funkcji rodziny zastępczej;

•prowadzeniu rodzinnego domu dziecka;

•w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego;

•opiece domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu.

 

Kary za niestosowanie minimalnej stawki godzinowej w umowach zlecenie.

Wraz z wprowadzeniem powyższych zmian, ustawodawca poszerzył kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. Przyznał jej bowiem kompetencje do kontrolowania przestrzegania przez zleceniodawców wyżej wymienionych postanowień. Wyposażył ją także w niezbędne narzędzia do egzekwowania prawa i karania przedsiębiorców. PIP może więc przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów o minimalnej stawce godzinowej, a także wydawać zleceniodawcom polecenia w przedmiocie wypłaty przysługującego zleceniobiorcom wynagrodzenia wynikającego z opisanych wyżej regulacji. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła ukarać przedsiębiorcę grzywną w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł, w zależności od charakteru naruszeń.

 

Autorzy:

Radca Prawny Adrian Achtelik

Aplikant Adwokacki Adam Gebauer

Wróć
Czytaj też

Procedura Zwolnień Grupowych – Krok po Kroku

10.06.2024
W ostatnim czasie doniesienia medialne donoszą o zwolnieniach grupowych w polskich zakładach pracy. Jak wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego z końca marca bieżącego roku 159 firm zadeklarowało zwolnienie grupowe 17 tys. pracowników. Pracodawcy decydujący się na ten krok muszą pamiętać o…

Zasady ustalania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

18.01.2024
Osoby świadczące pracę w podmiotach leczniczych są szczególną kategorią pracowników, których wynagrodzenie wcale nie musi być ustalane zgodnie z powszechnie wszystkim znaną Ustawą z dnia 10 października 2022 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Do niektórych pracowników podmiotów leczniczych może…

Zmiany w prawie pracy work-life-balance

11.04.2023
Dnia 4 kwietnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany objęte dwiema unijnymi dyrektywami tzw. rozwiązania work-life-balance. Wprowadzają one zmiany prorodzicielskie…