Do góry

Tarcza antykryzysowa 5.0 – Pomoc dla branż szczególnie dotkniętych.

19.10.2020 | Prawo w biznesie

Tarczy antykryzysowa 5.0 - tarcza branżowa
Analiza świadczeń i instrumentów ochronnych ustanowionych w ramach tarczy antykryzysowej 5.0

Kolejne instrumenty ochronne przyznane branżom szczególnym.

Od 15 października 2020 roku rząd uruchomił kolejny wariant pomocowy dla przedsiębiorców w ramach przeciwdziałania skutkom gospodarczym epidemii wirusa SARS-CoV-2. Pomoc ta udzielana jest w ramach tzw. świadczenia postojowego, dodatkowego świadczenia postojowego oraz zwolnienia ze składek ZUS.

Tarcza antykryzysowa 5.0 - świadczenie postojowe.

Uprawnieni do świadczenia postojowego.

Ze świadczenia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których rodzaj przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD 79.11.A. (działalność agentów turystycznych) oraz 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).

W pierwszym przypadku, oprócz ogólnych warunków dotyczących obywatelstwa i wystąpienia przestoju, przedsiębiorca musiał prowadzić działalność przed 1 kwietnia 2020 roku oraz nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Nie stosuje się natomiast warunków co do zawieszenia działalności i spadku przychodów.

W drugim przypadku, warunkiem otrzymania świadczenia jest oprócz obywatelstwa i wystąpienia przestoju, także zawieszenie działalności po 31 sierpnia 2019 roku oraz sezonowy charakter tej działalności  i wykonywanie jej w 2019 roku przez maksymalnie 9 miesięcy. Tutaj również nie stosuje się warunków dotyczących spadku przychodów.

Świadczenie postojowe wypłacane jest maksymalnie 3 razy w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie 2.080 zł.

Jak skorzystać ze świadczenia postojowego.

W celu otrzymania świadczenia postojowego w ramach tarczy antykryzysowej 5.0 należy złożyć wniosek wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. By otrzymać kolejne świadczenia wystarczy złożyć na formularzu oświadczenie o tym, że sytuacja materialna nie uległa zmianie. Odmowa wypłaty świadczenia następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do sądu.

Tarcza antykryzysowa 5.0 - dodatkowe świadczenie postojowe.

Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia dodatkowego.

Z tego świadczenia może skorzystać przedsiębiorca, który prowadzi przeważającą działalność oznaczoną jednym z następujących kodów PKD:

oraz który skorzystał wcześniej z podstawowego świadczenia postojowego, a jego przychód z w/w działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu osiągniętego w analogicznym miesiącu 2019 roku.

Wysokość świadczenia dodatkowego.

Pomoc przyznana w ramach tego świadczenia będzie równa wysokości świadczenia otrzymanego wcześniej, tj. 80% albo 50% minimalnego wynagrodzenia, odpowiednio 2.080 zł lub 1.300 zł i może zostać wypłacona maksymalnie 3 razy.

Jak skorzystać ze świadczenia dodatkowego wypłacanego w ramach tarczy antykryzysowej 5.0

W celu otrzymania świadczenia należy złożyć wniosek wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. By otrzymać kolejne świadczenia wystarczy złożyć wniosek o kontynuację świadczenia oraz oświadczenie o tym, że sytuacja materialna nie uległa zmianie. Odmowa wypłaty świadczenia następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do sądu.

Tarcza antykryzysowa 5.0 - zwolnienie ze składek ZUS.

Komu przysługuje zwolnienie.

Ze zwolnienia ze składek ZUS, w ramach tarczy antykryzysowej 5.0 może skorzystać przedsiębiorca prowadzący w przeważającym stopniu działalność oznaczoną PKD:

jeżeli był zgłoszony jako płatnik do 30 czerwca 2020 roku oraz jego przychód uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest  wniosek był niższy o co najmniej 75% w stosunku do analogicznego miesiąca w 2019 roku.

Okres zwolnienia ze składek ZUS w ramach tarczy.

Zwolnienie przysługuje ze składek należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku. Już opłacone składki za miesiące podlegające zwolnieniu podlegają zwrotowi na zasadach opisanych w ustawie systemowej tj. zostaną zaliczone na poczet zaległości, składek bieżących lub przyszłych albo zwrócone, jeśli płatnik o to zawnioskuje.

Jak skorzystać ze zwolnienia.

W celu uzyskania zwolnienia należy złożyć wniosek wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS do dnia 30 listopada 2020 roku. W przypadku decyzji odmownej przysługuje wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy, a następnie odwołanie do sądu.


Wróć

Autorzy

Tomasz Grot
adwokat

  • Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, w tym m.in. budowlanej, produkcyjnej oraz gastronomicznej;
  • Prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, w szczególności związanie z odpowiedzialnością kontraktową, deliktową i rękojmią;
  • Prowadzenie spraw rodzinnych – sprawy o rozwód, alimentacyjne i związane z opieką nad dziećmi;
  • Współprowadzi sprawy karne Klientów kancelarii.

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

 

Czytaj też

Tarcza 4.0 – obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%

10.07.2020
Obniżenie etatu w związku z tarczą 4.0. Tarcza antykryzysowa 4.0 – obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%. Nowe uprawnienia pracodawców. W przepisach tarczy antykryzysowej, 4.0. wprowadzono przepis, zgodnie z którym pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub…

Tarcza 3.0 – gwóźdź do trumny firm pożyczkowych

19.05.2020
Pakiet przepisów antylichwiarskich w tarczy antykryzysowej 3.0. Jaki wpływ będzie mieć regulacja tarczy antykryzysowej 3.0 na działalność firm pożyczkowych ? Ustawodawca stopniowo wiąże ręce firmom pożyczkowym, w tym przedsiębiorcom prowadzącym lombardy i działalność pożyczkową na uczciwych zasadach. Po obcięciu o…

Tarcza finansowa PFR dla dużych firm

27.07.2020
O tarczy finansowej PFR dla dużych firm. Tarcza finansowa PFR (Polskiego Funduszu Rozwoju) dla dużych firm - kto może skorzystać? O tarczy finansowej dla mikro małych i średnich firm, pisaliśmy już na naszym blogu tutaj. Teraz czas na to, żeby…