Do góry

Tarcza finansowa PFR dla dużych firm

27.07.2020 | Prawo w biznesie

Tarcza finansowa PFR dla dużych firm.
O tarczy finansowej PFR dla dużych firm.

Tarcza finansowa PFR (Polskiego Funduszu Rozwoju) dla dużych firm - kto może skorzystać?

O tarczy finansowej dla mikro małych i średnich firm, pisaliśmy już na naszym blogu tutaj. Teraz czas na to, żeby przedstawić założenia i zasady uzyskiwania dofinansowania z PFR w tamach tarczy finansowej dla dużych firm.

Beneficjentem tej pomocy może być przedsiębiorca spełniający kryteria dużego przedsiębiorcy. Dużym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa przedsiębiorców, który m.in.:

Przy ustalaniu statusu dużego przedsiębiorcy należy wziąć pod uwagę także dodatkowe warunki regulaminu i rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (rozporządzenie pomocowe). Chodzi tutaj przede wszystkim o dane przedsiębiorstw powiązanych/partnerskich. Przedsiębiorstwa powiązane to m.in. takie, gdzie jedno ma większość praw głosu w drugim w roli udziałowca. Dotyczy to także przedsiębiorstw, które pozostają w takim związku za pośrednictwem co najmniej jednego przedsiębiorstwa. Wówczas do danych dotyczących liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się całość danych przedsiębiorstwa powiązanego. Dane te ustala się na podstawie ksiąg rachunkowych i innych danych przedsiębiorstw.

Dodatkowe warunki dla przedsiębiorcy który chce skorzystać z tarczy finansowej PFR dla dużych firm.

Dodatkowe warunki, które musi spełniać Duży Przedsiębiorca to:

Dodatkowo należy spełniać szereg dodatkowych wymagań w zależności od formy wsparcia, tj. rodzaju Finansowania Programowego, o czym szczegółowo niżej.

Tarcza finansowa PFR  dla dużych firm - przesłanka negatywnych skutków kryzysu.

By móc ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach tarczy finansowej PFR dla dużych firm należy spełnić jeden z poniższych warunków:

Instrumenty wsparcia w ramach tarczy finansowej PFR dla dużych przedsiębiorstw.

Finansowanie Programowe w ramach tarczy finansowej PFR jest przyznawane firmą w jednej z czterech form finansowania, które mają charakter zwrotny lub częściowo bezzwrotny. Przedsiębiorca może skorzystać z więcej niż jednej formy finansowania. Termin uruchomienia środków to najpóźniej 31 grudnia 2020 roku.

Rodzaje finansowania PFR

Szczegółowe informacje na temat spłat, oprocentowania warunków, ograniczeń itd. przedstawione są w tabelach stanowiących załączniki do Regulaminu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia.

Finansowanie Płynnościowe.

Jest to pożyczka udzielana w celu utrzymania płynności finansowej w oparciu o wystandaryzowaną dokumentację, której wzór zostanie przekazany w trakcie procedowania wniosku. Jest o nią najłatwiej, ponieważ nie trzeba wykazać spełnienia szczególnych warunków, jak np. szkody w przypadku Finansowania Preferencyjnego (pkt II), ale jest całkowicie zwrotna.

Maksymalna kwota:

1 mld zł – przy czym kwota nie może przekroczyć najwyższej z wartości szczegółowo wymienionych
w załączniku nr 1 do Regulaminu, tj. 2-krotnościrocznych rocznych kosztów wynagrodzeń za 2019 rok
w oparciu o dokumenty finansowe spółki lub 25% łącznego obrotu w 2019 roku na podstawie dokumentów finansowych.  Wypłacana w transzach lub jednorazowo.

Cel:

Przeznaczona na kapitał obrotowy, w szczególności zobowiązania handlowe, wynagrodzenia pracowników, należności publicznoprawne.

Spłata:

Do 4 lat od momentu udzielenia. Jednorazowo, jeśli okres spłaty przypada nie później niż w dniu 30 czerwca 2021 roku. W innym przypadku spłata w równych kwartalnych ratach począwszy od 30 czerwca 2021 roku lub innych ustalonych przez PFR. Dobrowolna i bezkosztowa wcześniejsza spłata.

Oprocentowanie:

Roczne od 1,25 do 2,75 % w poszczególnych latach, w zależności od okresu spłaty.

Warunek:

Zawarcie umowy międzywierzycielskiej między Przedsiębiorcą a jego wierzycielem zapewniającym finansowanie zewnętrzne wskazanym przez PFR (wzór udostępniony przez PFR).

Zabezpieczenie:

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Ograniczenia:

M.in. zakaz wypłaty dywidendy poza uzgodnieniami, zwyczajowymi transakcjami w toku normalnym z limitem.

Finansowanie Preferencyjne.

Jeśli chodzi o finansowanie preferencyjne w ramach tarczy finansowej PFR dla dużych przedsiębiorców to instrumentem takim jest pożyczka preferencyjna. Jest to pożyczka umarzalna do wysokości 75% jej nominalnej kwoty, udzielana  w oparciu o wystandaryzowaną dokumentację, której wzór zostanie przekazany w trakcie procedowania wniosku. Wydaje się najbardziej lukratywną pomocą, ponieważ może być w części bezzwrotna, o ile oczywiście zostanie wykazana szkoda w związku z epidemią. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, nie jest to rekompensata strat wywołanych ogólnym pogorszeniem sytuacji gospodarczej i recesją, ale strat wywołanych konkretnymi decyzjami sanitarnymi skierowanymi do przedsiębiorcy lub jego kontrahentów.

Maksymalna kwota:

Nie wyższa niż szacowana szkoda wywołana COVID-19 – przy czym kwota pożyczki (wypłacanej w transzach lub jednorazowo) nie może przekroczyć najwyższej z podanych kwot:

Podstawą obliczenia kwoty przyznanej pożyczki jest wycena Szacowanej Szkody COVID, której dokonuje PFR samodzielnie na podstawie danych przekazanych przez Przedsiębiorcę, w oparciu
o formułę straty na poziomie EBITDA poniesionej i oszacowanej w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2020 roku.

Poziom EBITDA (z ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) oznacza wynik finansowy (zysk lub stratę) przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją, tj. oparty na powtarzalnych i podstawowych przychodach, bez uwzględniania odpisów amortyzacyjnych (w Polsce deprecjację utożsamia się z amortyzacją).

Wskazany okres ulegnie jednak skróceniu w przypadku wcześniejszego odwołania stanu epidemii oraz nie będzie dłuższy od okresu, w którym ma miejsce co najmniej jedna spośród wymienionych poniżej przyczyn będących podstawową wystąpienia szkody COVID:

Ponadto przy obliczeniu Szacunkowej Szkody PFR będzie uwzględniać faktycznie osiągniętą stratę na poziomie EBITDA w okresie Referencyjnym, w celu wyeliminowania zawyżenia szkody. Okres Referencyjny to 6 miesięcy przed 1 marca 2020 roku lub okres 6 miesięcy pomiędzy 1 marca a 31 sierpnia 2020 roku (w przypadku działalności sezonowej).

Do wysokości szkody nie będą wliczane koszty finansowane w ramach pomocy w walce ze skutkami epidemii tj. np. dofinansowanie z FGŚP.

Mimo że PFR oblicza szkodę samodzielnie to przedsiębiorca jest zobowiązany do współpracy i składania wyjaśnień i informacji w celu oszacowania szkody. PFR ma prawo do uznaniowego określenia wysokości szkody lub braku jej wystąpienia.

Cel:

Przeznaczona na kapitał obrotowy, w szczególności zobowiązania handlowe, wynagrodzenia pracowników, należności publicznoprawne.

Umorzenie i spłata:

Następnie zostanie obliczona przez PFR Faktyczna Szkoda ex-post, zgodnie z szczegółowo opisanymi kryteriami na podstawie rzeczywistych danych finansowych w oparciu o w/w formułę straty na poziomie EBITDA z uwzględnieniem rzeczywistych wyników z Okresu Referencyjnego.

Faktyczna Szkoda będzie obliczana za Okres Faktycznej Szkody, który oblicza się analogicznie do Okresu Szacowanej Szkody.

Najpóźniej do 30 września 2021 roku zostanie obliczona kwota umorzenia. Wysokość umorzenia nie może przekroczyć niższej z dwóch następujących kwot:

- 75% kwoty pożyczki;

- 75% Faktycznej Szkody;

Ostateczna decyzja dotycząca wysokości umorzenia należy do PFR i nie podlega procedurze odwoławczej.

Spłata pożyczki w części nieumorzonej następuje w okresie do 4 lat od momentu jej udzielenia. Jednorazowo, jeśli okres spłaty przypada nie później niż w dniu 30 czerwca 2021 roku. W innym przypadku spłata w równych kwartalnych ratach począwszy od 30 czerwca 2021 roku lub innych ustalonych przez PFR. Dobrowolna i bezkosztowa wcześniejsza spłata.

Oprocentowanie:

Roczne od 1,25 do 2,75 % w poszczególnych latach, w zależności od okresu spłaty.

Warunek:

Zabezpieczenie:

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Ograniczenia:

M.in. zakaz wypłaty dywidendy poza uzgodnieniami, zwyczajowymi transakcjami w toku normalnym
z limitem.

Pomocowe Finansowanie Kapitałowe.

Pomocowe Finansowanie Kapitałowe w ramach tarczy finansowej PFR dla dużych firm, polega na obejmowaniu przez PFR m.in. nowych udziałów lub akcji Przedsiębiorcy poprzez podwyższenie kapitału zakładowego bezpośrednio lub pośrednio przez PFR albo poprzez pożyczki zamienne i obligacje zamienne, na podstawie przygotowanej dokumentacji transakcyjnej. Jest to najbardziej skomplikowany sposób finansowania, a ponadto obwarowany warunkami ze sfery społecznej (stopy bezrobocia). Skierowany głównie do spółek akcyjnych.

Maksymalna kwota:

Do 1 mld zł – pozwalająca przywrócić stabilną strukturę finansowania z dnia 31 grudnia 2019 roku
w oparciu o skalkulowane prognozy finansowe. Nie może przekroczyć minimum niezbędnego do funkcjonowania Przedsiębiorcy.

Cel:

Przywrócenie stabilnej struktury finansowania zachwianej przez COVID-19, zapewnienie środków obrotowych, w szczególności na zobowiązania handlowe, wynagrodzenia pracowników, należności publicznoprawne.

Warunki cenowe:

Cena za instrumenty finansowe ustalana jest na podstawie średniej ceny w przypadku spółek publicznych lub na podstawie wyceny doradcy finansowego. Szczegółowe określenie oprocentowania pożyczek
i obligacji zamiennych z uwzględnieniem wskaźnika WIBOR zostało wskazane w załączniku.

Zabezpieczenie:

Prawo zastawu na udziałach, prawo pociągnięcia do sprzedaży, kara umowna.

Warunki i zobowiązania:

Szereg dodatkowych warunków wskazujących na konieczność dokapitalizowania oraz niewystarczalność innych form pomocy oraz brak możliwości pozyskania finansowania z zewnątrz, a także wykazanie że utrata stabilności finansowej może pociągnąć poważne skutki społeczne tj. w tym wzrost stopy bezrobocia w danym regionie. (§ 3 okt 6 Regulaminu). Otrzymując pomoc Przedsiębiorca zobowiązuje się do ograniczenia wynagrodzeń zarządu, raportowania PFR przeznaczania środków, niewypłacania dywidendy i in. Wprowadza się katalog spraw wymagających zgody PFR w zakresie zmian umowy spółki, otwarcia postępowań likwidacyjnego lub innego podobnego itp.

Ścieżka wyjścia:

Wyjście PFR ze spółki regulowane jest indywidualnie w dokumentacji transakcyjnej, jednak PFR może
w dowolnym momencie sprzedać swój udział kapitałowy po cenie rynkowej nabywcom innym niż Przedsiębiorca.

Rynkowe Finansowanie Kapitałowe.

Rynkowe Finansowanie Kapitałowe w ramach tarczy finansowej PFR dla dużych firm odbywa się na podobnych zasadach jak Pomocowe Finansowanie Kapitałowe jednak z tą różnicą, że warunkiem udzielenia takiego wsparcia jest obejmowanie lub nabywanie instrumentów kapitałowych przez PFR na zasadzie pari passu z nowymi inwestorami tzn. na jednakowych i równych zasadach lub po spełnieniu Testu Prywatnego Inwestora (weryfikacji czy porównywalny inwestor prywatny w warunkach rynkowych byłby skłonny dokonać takiej inwestycji jak PFR).

Procedura wnioskowania o dofinansowanie w ramach tarczy finansowej PFR dla dużych firm.

Aplikację składa się za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.pfrsa.pl. Link do formularza: https://pfrsa.pl/tarcza250. Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie przez osobę uprawnioną do reprezentacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego (nie chodzi o Profil Zaufany).

Należy przygotować także materiały o wpływie COVID-19 na działalność spółki oraz dane finansowe.

Wnioski nie są rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, dlatego kosztem szybkości zgłoszenia wniosku należy zadbać o jego właściwe przygotowanie. PFR stworzy ranking wniosków firm, biorąc pod uwagę wielkość firmy, znaczenie na rynku, jej kondycję itp.

Nie ma możliwości odwołania od decyzji PFR, w tym od decyzji dotyczących przyznania lub odmowy przyznania pomocy, jej wysokości, kwoty umorzenia. Niektóre kryteria mają charakter uznaniowy. Brak przyznania środków we wnioskowanej kwocie lub ich wypłata w innym niż oczekiwany terminie nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do PFR po stronie przedsiębiorcy. PFR nie odpowiada za szkodę przedsiębiorcy powstałą w związku z podjęciem określonych decyzji w ramach programu finansowania dla dużych firm.

Dziękujemy za przeczytanie naszego wpisu. Pracujemy nad tym aby zachować najwyższy merytoryczny poziom naszych publikacji. Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp.p. w Katowicach wspiera firmy przy korzystaniu z wszelkich środków pomocowych związanych z epidemią koronawirusa. Czynimy to w ramach obsługi prawnej jak i pojedynczego doradztwa prawnego. Jesteśmy do Państwa dyspozycji jeśli oczekujecie rzetelnej i fachowej pomocy w tym zakresie. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga.


Wróć

Autorzy

Maciej Siwka
adwokat
doradca restrukturyzacyjny

  • bieżąca obsługa Klientów biznesowych Kancelarii
  • reprezentacja w toku kontroli podatkowych i celno-skarbowych
  • doradztwo w zakresie procesów upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw
  • optymalizacja prawna i podatkowa przedsiębiorstw
  • szkolenia i audyty z zakresu ochrony danych osobowych

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

Tomasz Grot
adwokat

  • Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, w tym m.in. budowlanej, produkcyjnej oraz gastronomicznej;
  • Prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, w szczególności związanie z odpowiedzialnością kontraktową, deliktową i rękojmią;
  • Prowadzenie spraw rodzinnych – sprawy o rozwód, alimentacyjne i związane z opieką nad dziećmi;
  • Współprowadzi sprawy karne Klientów kancelarii.

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

 

Czytaj też

Tarcza finansowa – wsparcie finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z PFR

27.04.2020
W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi wsparcia jakie mogą otrzymać przedsiębiorcy w ramach ogłoszonej przez rząd tzw. ""tarczy finansowej"" mecenas Daria Legierska-Kowolik, z kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni z Katowic, przygotowała opracowanie wyjaśniające najistotniejsze założenia.  …

Tarcza 4.0 – założenia projektu ustawy

17.06.2020
Kilka słów o założeniach projektu ustawy o tarczy antykryzysowej 4.0 Tarcza antykryzysowa 4.0. - proces legislacyjny i najważniejsze założenia ustawy. W Senacie trwają obecnie prace w komisjach nad projektem kolejnej ustawy mającej na celu przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym COVID-19. Głosowania…

Tarcza 4.0 – obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%

10.07.2020
Obniżenie etatu w związku z tarczą 4.0. Tarcza antykryzysowa 4.0 – obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%. Nowe uprawnienia pracodawców. W przepisach tarczy antykryzysowej, 4.0. wprowadzono przepis, zgodnie z którym pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub…