Do góry

Tarcza 4.0 – założenia projektu ustawy

17.06.2020 | Prawo w biznesie

Tarcza 4.0. i założenia projektu.
Kilka słów o założeniach projektu ustawy o tarczy antykryzysowej 4.0

Tarcza antykryzysowa 4.0. - proces legislacyjny i najważniejsze założenia ustawy.

W Senacie trwają obecnie prace w komisjach nad projektem kolejnej ustawy mającej na celu przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym COVID-19. Głosowania nad ustawą w komisjach senackich planowo ma odbyć się 16 czerwca 2020 roku. Najważniejsze założenia ustawy przedstawiam poniżej.

Tarcza antykryzysowa 4.0 - dopłaty do kredytów obrotowych dla przedsiębiorców.

Ustawa wprowadza dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych przedsiębiorcom na podstawie umów zawartych do 31 grudnia 2020 roku, ale nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie ustawy, chyba że umowy zawarte wcześniej zostaną dostosowane do ustawy. O udzielenie kredytu z dopłatą będzie mógł się starać przedsiębiorca, który łącznie spełnił następujące warunki:

Wniosek o udzielenie kredytu składać będzie się do banku udzielającego kredytu, załączając dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunków, w szczególności utraty płynności finansowej.

Wysokość dopłat wynosi część odsetek odpowiadającą dla mikroprzedsiębiorcy 2 punktom procentowym, a dla innego przedsiębiorcy 1 punkt procentowy. Jeżeli oprocentowanie jest niższe niż powyższe wartości, dopłata obejmuje całość odsetek. Dopłaty do kredytów stanowią pomoc publiczną

Tarcza antykryzysowa 4.0 - obniżenie wymiaru czasu pracy.

Projekt Tarczy 4.0 daje pracodawcy możliwość:

Pracodawca musi jednak spełnić warunek spadku przychodów w następstwie COVID-19 i w konsekwencji istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, przez który rozumie się zwiększenie o min. 5 %  ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek ubezpieczeniowych finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wybranego przez przedsiębiorcę od dnia 1 marca 2020 roku do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z uprawnienia, o którym mowa wyżej, w porównaniu do takiego ilorazu
z miesiąca poprzedzającego (miesiąca bazowego).

Powyższe nie ma zastosowania w razie, gdy iloraz wynosi mniej niż 0,3. Ponadto obniżenie wymiaru czasu pracy lub przestój można stosować w okresie do 6 miesięcy od miesiąca, w którym iloraz uległ zmniejszeniu do poziomu mniejszego niż 105 % ilorazu miesiąca bazowego, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

To obniżenie wymiaru zatrudnienia lub objęcie przestojem nie podlega dofinansowaniu, choć może podlegać jeżeli są spełnione warunki do jego przyznania. Warunki ustala się w porozumieniu, a do tego stosuje się przepisy dotyczące porozumienia w zakresie dofinansowania z FGŚP.

Tarcza 4.0 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem.

Pracodawcy, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych będą mogli zwrócić się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym ani obniżonym wymiarem czasu pracy. Dofinansowanie ma wynosić maksymalnie połowę wynagrodzenia, nie więcej niż 40 % przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS za poprzedni kwartał na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach. Dofinansowanie nie będzie przysługiwać do wynagrodzeń pracowników uzyskujących wynagrodzenie wyższe niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Tarcza antykryzysowa 4.0 - praca zdalna.

Zgodnie z założeniami ustawy, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej pod warunkiem, że pracownik ma dysponuje odpowiednimi umiejętnościami, możliwościami technicznymi
i lokalowymi. Pracodawca powinien jednak zapewnić sprzęt oraz materiały do pracy oraz obsługę logistyczną. Ze swojego sprzętu pracownik może korzystać, jeżeli zapewniona jest właściwa ochrona informacji poufnych i innych prawnie chronionych. Pracodawca w każdym czasie może cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca może polecić prowadzenie ewidencji wykonywanych czynności.

Tarcza 4.0 - zaległy urlop bez uzgodnienia z pracownikiem.

Pracodawca, w okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, będzie mógł udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 30 dni w terminie przez siebie wskazanym bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów.

Tarcza 4.0 - ograniczenie odpraw.

Ustawa zakłada, że w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy
u pracodawcy wystąpił spadek obrotów wymagany do otrzymania dofinansowania z FGŚP lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia wypłacanego pracownikowi (także zleceniobiorcy lub innemu usługodawcy) w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, nie może przekroczyć 10-krotnści wynagrodzenia minimalnego.

Tarcza 4.0 - zawieszenie świadczeń i obowiązków.

W okresie i na warunkach wskazanych wyżej, pracodawca będzie mógł zawiesić tworzenie
i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywanie odpisu podstawowego oraz wypłatę świadczeń urlopowych, o których mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zawieszeniu ulegają także postanowienia układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania dotyczących funduszu świadczeń socjalnych.

Tarcza 4.0 antykryzysowa - uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Tarcza 4.0 wprowadza możliwość prowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu, o którym mowa
w prawie restrukturyzacyjnym, z zastosowaniem przepisów upraszczających prowadzenie tego postępowania. Obwieszczenie o otwarciu postępowania z zastosowaniem tych zmian może nastąpić do 30 czerwca 2021 roku. Warto dodać, że tematyka postępowania restrukturyzacyjnego stanowi jedną z głównych specjalizacji naszej Kancelarii adwokackiej.

Tarcza 4.0 - kontrola przedsiębiorcy na odległość.

Projekt ustawy zakłada możliwość prowadzenia kontroli za zgodą przedsiębiorcy na odległość tj. przy wykorzystaniu drogi listownej albo drogą elektroniczną, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej działalności.

Tarcza 4.0 - świadczenie postojowe – rozszerzenie podmiotów.

Ustawa tzw. tarcza antykryzysowa 4.0., przewiduje rozszerzenie kręgu osób, które mogą ubiegać się o świadczenie postojowe. Świadczenie będzie to mógł otrzymać przedsiębiorca niepodlegający ubezpieczeniu społecznemu
z innego tytułu, chyba że podlegał ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 roku.

Tarcza 4.0 - zawieszenie spłaty kredytu konsumenckiego.

Kredytobiorcy, który po 13 marca 2020 roku utracił pracę lub inne główne źródło dochodu, na jego wniosek, kredytodawca zawiesi wykonanie umowy o kredyt konsumencki oraz o kredyt hipoteczny oraz umowy o kredyt jeżeli kredytobiorcą jest konsument na okres wskazany we wniosku, nie dłużej niż na
3 miesiące.

Tarcz antykryzysowa 4.0 - zmiany w Kodeksie karny i postępowaniu karnym.

Ustawa wprowadza szereg zmian w prawie karnym, także takich, co do których dostrzec związek
z epidemią. Zmiany dotyczą m.in. orzekania kary łącznej poprzez rezygnację z zasady pełnej absorpcji. Wprowadza się również do Kodeksu karnego przestępstwo kradzieży szczególnie zuchwałej zagrożonej karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat. W postępowaniu karnym wprowadza się możliwość uczestniczenia w rozprawach lub posiedzeniach oskarżonego lub podejrzanego przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Obrońca może brać udział w posiedzeniu sądu w innym miejscu niż oskarżony. Wówczas sąd może, ale nie musi zarządzić przerwę w celu umożliwienia kontaktu oskarżonego z obrońcą.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani analizą czy pomocą prawną naszej Kancelarii adwokackiej w Katowicach, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Wróć

Autorzy

Tomasz Grot
adwokat

  • Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, w tym m.in. budowlanej, produkcyjnej oraz gastronomicznej;
  • Prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, w szczególności związanie z odpowiedzialnością kontraktową, deliktową i rękojmią;
  • Prowadzenie spraw rodzinnych – sprawy o rozwód, alimentacyjne i związane z opieką nad dziećmi;
  • Współprowadzi sprawy karne Klientów kancelarii.

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

 

Czytaj też

Jak przekształcić prywatny podmiot leczniczy w spółkę z o.o.?

26.02.2024
Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku podmiotami leczniczymi są m.in. przedsiębiorcy zasadniczo we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej. To znaczy, że z tzw. prywatnymi podmiotami leczniczymi mamy do czynienia w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych…

Wykreślenie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego

08.02.2024
Obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podlegają m.in. spółki, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie czy stowarzyszenia. W momencie w którym, z różnych przyczyn pojawia się dążenie do rozwiązania podmiotu uprzednio wpisanego do KRS-u, koniecznym jest podjęcie tematu wykreślenia tego podmiotu przez…

Przetwarzanie złota inwestycyjnego – aspekty podatkowe.

22.11.2023
Wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w branży jubilerskiej i złotniczej popularnym rodzajem czynności są transakcje związane z nabywaniem złota inwestycyjnego, a następnie jego przetwarzaniem (przerobem), np. połączeniem z innymi surowcami, przetopieniem, złomowaniem, dokonywaniem czynności prowadzących do zmiany masy, składu oraz…