Do góry

Specustawa w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy – jakie świadczenia przysługują i jak je uzyskać.

22.03.2022 | Prawo w rodzinie

Achtelik Siwka i Wspólnicy w Katowicach o świadczeniach dla uchodźców z Ukrainy.

Specustawa wprowadza instrumenty pomocowe dla uchodźców z Ukrainy.

Od pierwszych chwil agresji Rosji na Ukrainę Polacy masowo rzucili się do pomocy przybywającym zza naszej wschodniej granicy uchodźcom. Ciężar organizacyjny spoczął na samorządach, organizacjach pozarządowych oraz wolontariuszach. Oprócz pomocy związanej z gromadzeniem darów, głównym jej aspektem jest kwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy oraz organizowanie im pracy w Polsce. W ostatnich dniach pojawiła się także inicjatywa rządu i ustawodawcy w postaci specustawy, będąca wsparciem dla ludzi dobrego serca, o której dwóch najważniejszych założeniach poniżej.

Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy.

W przypadku zakwaterowania i zapewnienia wyżywienia obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP, osobie zapewniającej taką pomoc należy się świadczenie pieniężne.

Kto może otrzymać świadczenie z tytułu zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy?

Świadczenie może otrzymać każdy podmiot zapewniający wyżywienie i zakwaterowanie – czyli także przedsiębiorca, spółka kapitałowa lub osobowa.  Nie ma obowiązku wykazywania prawa do lokalu.

Jaka wysokość świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy przysługuje?

Świadczenie zostało ustalone na kwotę 40 zł za osobę na dzień i ma być wypłacane z dołu, po rozpoznaniu wniosku. Decyzją wojewody kwota ta może zostać podwyższona w szczególności, gdy podmiotem świadczącym pomoc będzie przedsiębiorca, osoba prawna, jednostka organizacyjna (skierowane jest to w szczególności do hoteli itp. jednak brak jest szczegółowych wytycznych co do podwyższenia tego świadczenia).

Otrzymane świadczenie będzie zwolnione z podatku dochodowego.

Na jaki okres można otrzymać świadczenie z tytułu zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy?

Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia nie dłużej niż na 60 dni. Okres ten będzie mógł być przedłużony w drodze rozporządzenia lub
w indywidualnych i szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą wojewody.

Jak złożyć wniosek o świadczenie z tytułu zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy?

Obsługa wniosków należy do gmin. Z krótkiej praktyki widać, że są to zwykle ośrodki pomocy społecznej, jak np. terenowe jednostki MOPSu w Katowicach czy Krakowie. Docelowo możliwe, że pojawi się także możliwość składania wniosku elektronicznie.

Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca, a świadczenie wypłacane z dołu. Gminy mogą uzależnić wypłatę od weryfikacji warunków mieszkaniowych i wyżywienia, co biorąc pod uwagę aktualne zaangażowanie urzędników wydaje się iluzoryczne.

Wniosek zawiera:

  1. dane podmiotu udzielającego pomocy;
  2. liczbę osób przyjętych i adres miejsca ich pobytu;
  3. oświadczenia wnioskodawcy co do prawdziwości danych;
  4. kartę osoby przyjmowanej (zawierającą jej dane i okres udzielenia pomocy.

Jak specustawa zmienia kwestie zatrudniania uchodźców z Ukrainy.

Pracodawcy mogą legalnie zatrudniać obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny zgodnie z art. 2 ust. 1 specustawy lub którzy przebywają legalnie na terytorium RP, poprzestając tylko na powiadomieniu drogą elektroniczną (praca.gov.pl) właściwego Powiatowego Urzędu Pracy
w terminie 14 dni od dnia powierzenia pracy

W tym celu musi pobrać od obywatela Ukrainy i przekazać do PUPu podstawowe dane pracodawcy, dane osobowe pracownika (w tym dane o dokumentach tożsamości), dane o stanowisku pracy i umowie oraz miejscu wykonywania pracy.

Obywatel Ukrainy, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na wniosek, z uwagi na uznanie jego pobytu za legalny na podstawie art. .2 ust. 1 specustawy, jest uprawniony do wykonywania pracy bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Podsumowanie:

Specustawa wprowadza także szereg innych ułatwień i świadczeń, które są skierowane bezpośrednio do uchodźców z Ukrainy. Wśród nich można wspomnieć o uproszczonej procedurze legalizacji pobytu na terytorium RP, pomocy materialnej w postaci jednorazowych świadczeń, świadczeń rodzinnych, świadczeń opieki społecznej, opieki medycznej i psychologicznej.

Kancelaria Prawna Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni w ramach specjalizacji dedykowanym klientom indywidualnym (https://asiw.pl/klienci-indywidualni/) oferuje wsparcie prawne również w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców i szerokorozumianych spraw administracyjnych.

Wróć

Autorzy

Tomasz Grot
adwokat

  • Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, w tym m.in. budowlanej, produkcyjnej oraz gastronomicznej;
  • Prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, w szczególności związanie z odpowiedzialnością kontraktową, deliktową i rękojmią;
  • Prowadzenie spraw rodzinnych – sprawy o rozwód, alimentacyjne i związane z opieką nad dziećmi;
  • Współprowadzi sprawy karne Klientów kancelarii.

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

 

Czytaj też

Egzekucja alimentów za granicą – w Unii Europejskiej.

24.08.2020
Zasady i tryb egzekucji alimentów za granicą i w Unii Europejskiej - Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy. Egzekucja alimentów na terenie państw członkowskich unii europejskiej. Mający miejsce w ostatnich dekadach wzrost poziomu emigracji ekonomicznej w ramach Unii Europejskiej, wiąże się…

Polisolokaty – odzyskanie wpłaconych środków cz. II.

10.08.2020
Unieważnienie umowy polisolokaty - czy jest możliwe? Nabici w polisokaty –  dotychczasowe stanowisko sądów. Tak jak obiecaliśmy – czas na drugą część wpisu o odzyskaniu wpłaconych środków w ramach polisolokat. Kontynuując wcześniejsze analizy związane z możliwością uzyskiwania zwrotu środków (składek)…

Polisolokaty – odzyskanie wpłaconych środków cz. I.

16.07.2020
Jak odzyskać środki zgromadzone na polisolokacie. Nabici w polisolokaty - jak odzyskać wpłacone środki. Jeszcze kilka lat temu klienci masowo zawierali umowy tzw. „polisolokat”, a więc umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, traktując je jako niezwykle atrakcyjną ofertę,…