Do góry

Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz Polska Strefa Inwestycji – czym są i jak z nich skorzystać?

13.05.2024 | Prawo w biznesie

Polska Strefa Inwestycji, która zastąpiła dotychczas funkcjonujące Specjalne Strefy Ekonomiczne, umożliwia uzyskanie wsparcia przez przedsiębiorcę w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT/PIT).

W ramach serii publikacji, które zamieszczać będziemy cyklicznie na naszym blogu, przybliżymy zarówno kwestie związane z przynależnością do Polskiej Strefy Inwestycji (dawniej Specjalnych Stref Ekonomicznych), warunków, jakie należy spełnić, związanych z tym przywilejów podatkowych, jak też i potencjalnych możliwości uzyskania finansowania.

Spis treści.

  1. Lokalizacja Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE).
  2. Nowa inwestycja a SSE (PSI)
  3. Kryteria do spełniania przez przedsiębiorcę zainteresowanego SSE/PSI.
  4. Dla kogo dedykowane jest te wsparcie i jak uzyskać decyzję o wsparciu?

Lokalizacja Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE).

Aby móc korzystać z efektów związanych z przynależnością do PSI, konieczne jest uzyskanie decyzji o wsparciu. Uprzedzając bardziej niecierpliwych – nie trzeba zmieniać siedziby przedsiębiorstwa, nie trzeba wynajmować kolejnej nieruchomości w innej miejscowości. Zasada jest prosta – to nie przedsiębiorstwo przychodzi do Strefy, ale Strefa przychodzi do przedsiębiorcy. Innymi słowy: Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanawiana jest tam, gdzie swoją siedzibę ma dany przedsiębiorca. Nie jest więc wymagane posiadanie siedziby czy oddziału/zakładu produkcyjnego w określonej miejscowości czy obszarze. To ważna rzeczy i niestety nie do końca znana wszystkich przedsiębiorcom chcącym skorzystać z dobrodziejstw SSE.

Nowa inwestycja a SSE (PSI)

A zaczynając od podstaw: do prowadzenia działalności w obrębie PSI konieczne jest uzyskanie decyzji o wsparciu. Decyzja taka wydawana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki (w imieniu którego działa podmiot zarządzający właściwą specjalną strefą ekonomiczna), na wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie, który zamierza realizować nową inwestycję, na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat.

Rozumienie pojęcia „nowej inwestycji” jest bardzo szerokie i w zakres ten wchodzi zarówno przykładowo utworzenie nowej linii produkcyjnej, zwiększenie możliwości produkcyjnych, dywersyfikacja działalności, ale też budowa nowego zakładu. Tak naprawdę szereg zmian, które przedsiębiorca chciałby wdrożyć w ramach prowadzonej działalności, możne zostać zakwalifikowane jako nowa inwestycja.

Nowa inwestycja, wspomniana powyżej, musi spełnić minimum 4,5 lub 6 z poniższych kryteriów, w zależności od miejsca lokalizacji inwestycji. Jakie kryteria musi spełniać przedsiębiorca chcący skorzystać z dobrodziejstw Specjalnej Strefy Ekonomicznej/Polskiej Strefy Inwestycji?

Kryteria do spełniania przez przedsiębiorcę zainteresowanego SSE/PSI.

Kryteria do spełnienia, różnią się one nieznacznie w zależności od tego, czy inwestycja dotyczy branży przemysłowej czy usługowej, a liczba kryteriów, które należy spełnić, uzależniona jest od regionu, w którym realizowana jest inwestycja.

Kryteria te zmożemy podzielić na segment jakościowy i ilościowy:

Kryteria jakościowe do spełnienia przez przedsiębiorcę zainteresowanego Specjalną Strefą Ekonomiczną/Polską Strefą Inwestycji:

1. Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego:

2. Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego:

Za spełnienie kryteriów jakościowych przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję w danym sektorze uznaje się uzyskanie łącznie nie mniej niż 6 punktów, ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów.

Kryteria ilościowe do spełnienia przez przedsiębiorcę zainteresowanego Specjalną Strefą Ekonomiczną/Polską Strefą Inwestycji:

Kryterium ilościowe to suma kosztów kwalifikowanych, jakie przedsiębiorca zobligowany jest ponieść w ramach nowej inwestycji. Kryterium te jest ustalane odrębnie w zależności od: wielkości przedsiębiorstwa i panującej na obszarze inwestycji stopy bezrobocia, ustalonej w oparciu o obwieszczenia GUS.

I tak, gdy stopa bezrobocia jest

Mimo że kwota powyższych kosztów wydaje się być znaczna, to ich wartość obniża się o:

Dla kogo dedykowane jest te wsparcie i jak uzyskać decyzję o wsparciu?

Przede wszystkim wsparcie w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej/Polskiej Strefy Inwestycji dedykowanego jest dla przedsiębiorstw z branży produkcyjnej, ale też i niektórych branż usługowych. Pierwszym krokiem uzyskania decyzji o wsparciu jest analiza planowanego przedsięwzięcia oraz jego opisanie we wniosku o wydanie decyzji. Określamy w nim cele naszego projektu oraz które z wymienionych powyżej kryteriów jakościowych będą spełnione. Jeśli posiadamy biznesplan, również można go dołączyć, chociaż nie jest to wymóg konieczny.

Składając wniosek musimy również określić wysokość kosztów, jakie zamierzamy ponieść, oraz co się na te koszty będzie składać – czy będzie to zakup środków trwałych (maszyn/ urządzeń), czynsz najmu, dzierżawa prac własności przemysłowej (np. patenty), koszty zatrudnienia nowych pracowników. Należy również przedstawić harmonogram ponoszenia kosztów.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku wydawana jest decyzja o wsparciu, w treści której określone są wymogi dla inwestycji, jaką przedsiębiorca zamierza realizować – w praktyce zgodnie z treścią naszego wniosku.

O korzyściach związanych z wydaną decyzją, przyznawanych ulgach podatkowych, wysokości udzielonej pomocy opowiemy w kolejnym wpisie.

Szukasz wsparcia w sprawach dotyczących SSE (Specjalnej Strefy Ekonomicznej)/ PSI (Polskiej Strefy Inwestycji)? Zachęcamy do kontaktu. 

Wróć

Autorzy

Daria Legierska-Kowolik
adwokat

  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy oraz prawa cywilnego i zobowiązań
  • kompleksowe rozwiązania prawne z zakresu prawa pracy dla spółek handlowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego
  •  obsługa Klientów biznesowych Kancelarii z branży budowlanej
  •  sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

Czytaj też

Odpowiedzialność zarządu w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o. w świetle nowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

23.05.2023
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową, która będąc osobą prawną, ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Charakterystyczne dla spółki z o.o. jest to, że odpowiedzialności za długi spółki nie ponoszą jej wspólnicy i co do zasady także i członkowie…

Pomoc prawna przy przekształcaniu spółki komandytowej w spółkę z o.o. – krok po kroku

23.09.2022
Spis treści: Spółka komandytowa, a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – różnice Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. to dobry pomysł – jakie powody za tym przemawiają? Przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – procedura Plan przekształcenia…

Estoński CIT – ryczałt od dochodów spółek

15.03.2022
Podsumowanie regulacji o tzw. estońskim CIT. Estoński CIT został uregulowany w rozdziale 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tzw. estoński CIT – czyli ryczałt od dochodów spółek – zakłada odejście od zasady,…