Do góry

Specjalna Strefa Ekonomiczna (Polska Strefa Inwestycji) – korzyści podatkowe.

18.06.2024 | Prawo w biznesie

Kontynuując tematykę zapoczątkowaną w jednym z naszym poprzednich wpisów na blogu, a dotyczącym prowadzenia działalności w obrębie dawnych Specjalnych Stref Ekonomicznych (obecnie: Polskiej Strefy Inwestycji), dziś skupimy się na aspektach związanych z korzyściami podatkowymi, jakie uzyskać mogą przedsiębiorcy posiadający bądź ubiegający się o uzyskanie decyzji o wsparciu.

Głównym benefitem jest więc zasadniczo możliwość skorzystania ze zwolnienia w postaci podatku dochodowego PIT/CIT, do wysokości określonej limitem pomocy publicznej.

Dochód podatnika, zwolniony z opodatkowania, obejmuje dochód osiągnięty w ramach prowadzenia tego rodzaju działalności, która została określona w decyzji o wsparciu. Już teraz trzeba podkreślić, że kluczowe dla uniknięcia późniejszych trudności w rozliczeniu podatku dochodowego jest właściwe określenie tego przedmiotu w ramach decyzji o wsparciu. Oczywiście już po uzyskaniu decyzji o wsparciu jest możliwe wnioskowanie o jej zmianę, również w odniesieniu do przedmiotu działalności, w obrębie którego realizowana jest nowa inwestycja, ale musimy pamiętać, że każdorazowo wniosek taki wymaga przekonywującego uzasadnienia.

Pamiętaj! Zwolnieniu z podatku dochodowego podlega zatem nie cały dochód przedsiębiorcy, lecz dochód uzyskany w związku z realizacją inwestycji objętej decyzją o wsparciu.

Obliczamy go z kolei w oparciu o przychód z działalności zwolnionej (nowej inwestycji), pomniejszony o koszty kwalifikowane. O tym, jak należy rozumieć pojęcie nowej inwestycji w ramach SSE, wspominaliśmy już poprzednio.

Dowiedz się więcej »Specjalna Strefa Ekonomiczna (Polska Strefa Inwestycji)

Spis treści.

 1. Co zaliczamy do kosztów kwalifikowanych w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Polskiej Strefy Inwestycji).
 2. Jak obliczyć wysokość zwolnienia?
 3. Jaki jest czas na wykorzystanie ulgi podatkowej w ramach SSE?

Co zaliczamy do kosztów kwalifikowanych w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Polskiej Strefy Inwestycji).

Do tych kosztów kwalifikowanych z kolei zaliczamy: koszty nabycia aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub dwuletnie koszty pracy, które przedsiębiorca poniósł w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy – koszty pracy brutto pracowników i składki na ubezpieczenie społecznych.

Każdorazowo w związku z prowadzoną działalnością istotne będzie finansowe wyodrębnienie, na osobnych kontach analitycznych, działalności zwolnionej oraz działalności opodatkowanej, choć oczywiście jak najbardziej możliwe jest równoczesne wykorzystanie infrastruktury technicznej, maszyn, urządzeń, pracowników, do obu rodzajów działalności. Tym samym więc, kwalifikowane koszty uzyskania przychodów to wydatki i nakłady, poniesione w związku z prowadzoną działalnością, w ramach której realizowana jest nowa inwestycja, z wyjątkiem kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu zgodnie z przepisami podatkowymi. Niewłaściwe ewidencjonowanie przychodów bądź kosztów może więc prowadzić do skorzystania z ulgi podatkowej, która w rzeczywistości nie przysługuje, i tym samym spowodować konieczność zwrotu podatku.

Co także istotne, jeśli przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności zwolnionej poniesie stratę, to nie może tak poniesionej straty rozliczyć z zyskiem, uzyskanym z działalności podlegającej opodatkowaniu.

Jak obliczyć wysokość zwolnienia?

Pomocą publiczną, którą uzyskuje przedsiębiorca realizujący działalność w ramach PSI, jest kwota podatku dochodowego, z zapłaty którego jest on zwolniony. Ulgą nie jest zatem kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania, lecz właśnie równowartość podatku. Jak jednak obliczyć tę kwotę? Stanowi ona określony procent kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, które przedsiębiorca zobligowany jest ponieść, a których wysokość określana jest w decyzji o wsparciu, przemnożony przez wskaźnik intensywności pomocy publicznej, którego wartość wynosi do 50%. Wartość tego wskaźnika powiększana jest odpowiednio dla podmiotów z sektora MŚP i może wynieść nawet 70%.

Przykładowo więc:

 • Koszt nowej inwestycji: 1 mln zł
 • Wielkość przedsiębiorcy: średni
 • Intensywność pomocy publicznej: 60%
 • Pomoc publiczna (ulga podatkowa) = 1 mln zł x 60% = 600 tys. zł
 • 600 000 zł to wartość podatku dochodowego CIT lub PIT, z zapłaty którego przedsiębiorca jest zwolniony.
 • Stawka podatku dochodowego CIT: 19%

Zatem wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 600 tys. / 19% = 3 157 894,70 zł –dochód do tej kwoty będzie zwolniony z opodatkowania, przy czym, co wymaga raz jeszcze podkreślenia, chodzi o ten dochód, którego dotyczy przedmiot działalności wynikający z decyzji o wsparciu.

Jaki jest czas na wykorzystanie ulgi podatkowej w ramach SSE?

Korzystanie z pomniejszonego podatku jest możliwe w okresie 10, 12 lub 15 lat (w zależności od wybranej lokalizacji) albo do momentu wykorzystania limitu zwolnienia. Jeśli więc przyznana ulga wyniesie 600.000 zł (a więc będzie to wysokość podatku, od zapłaty którego będziesz zwolniony), to nie będzie konieczności zapłaty podatku dochodowego dopóty, dopóki wartość tego podatku nie osiągnie ww. pułapu.

Dziękujemy, że przeczytałeś nasz artykuł. To kolejna z naszych publikacji z serii opisujących tematykę Specjalnych Stref Ekonomicznych. Szukasz wsparcia w tym zakresie, albo jesteś zainteresowany skorzystaniem z benefitów jakie wiążą się w obecnością strefie? Czytaj naszego bloga, albo skontaktuj się z nami. 

SSE czyil Polska Strefa Inwestycji ASiW Katowice

Wróć

Autorzy

Daria Legierska-Kowolik
adwokat

 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy oraz prawa cywilnego i zobowiązań
 • kompleksowe rozwiązania prawne z zakresu prawa pracy dla spółek handlowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego
 •  obsługa Klientów biznesowych Kancelarii z branży budowlanej
 •  sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

Czytaj też

Odpowiedzialność zarządu w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o. w świetle nowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

23.05.2023
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową, która będąc osobą prawną, ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Charakterystyczne dla spółki z o.o. jest to, że odpowiedzialności za długi spółki nie ponoszą jej wspólnicy i co do zasady także i członkowie…

Pomoc prawna przy przekształcaniu spółki komandytowej w spółkę z o.o. – krok po kroku

23.09.2022
Spis treści: Spółka komandytowa, a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – różnice Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. to dobry pomysł – jakie powody za tym przemawiają? Przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – procedura Plan przekształcenia…

Estoński CIT – ryczałt od dochodów spółek

15.03.2022
Podsumowanie regulacji o tzw. estońskim CIT. Estoński CIT został uregulowany w rozdziale 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tzw. estoński CIT – czyli ryczałt od dochodów spółek – zakłada odejście od zasady,…