Do góry

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną –  krok po kroku

10.05.2023 | Prawo w biznesie

przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną

O tym czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną jest dobrym pomysłem, decydują przede wszystkim względy ekonomiczne, związane z zamiarem pozyskania zewnętrznego finansowania od podmiotów zainteresowanych nabyciem akcji oraz kwestie związane z odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Spółka akcyjna jest przy tym formą prawną najczęściej wykorzystywaną do realizacji przedsięwzięć lub prowadzenia działalności charakteryzującej się podwyższonym stopniem ryzyka lub koniecznością zaangażowania kapitału o znacznej wartości. Trzeba pamiętać, że spółka akcyjna daje, nieznaną innym spółkom, ochronę członków zarządu przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Poniżej zatem najistotniejsze – naszym zdaniem – kwestie związane z tematyką przekształcenia w spółkę akcyjną.

Spis treści.

  1. Przekształcenie spółki – etapy
  2. Przekształcenie spółki z o.o.  w akcyjną – kwestie podatkowe
  3. Przekształcenie spółki z o.o. w akcyjną – wady i zalety
  4. Odpowiedzialność akcjonariuszy i zarządu w spółce akcyjnej
  5. Opodatkowanie spółki i akcjonariuszy

Przekształcenie spółki – etapy

Proces przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną rozpoczyna się sporządzeniem planu przekształcenia. Przygotowywany jest on w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przez zarząd spółki. W przypadku jednoosobowych spółek z o.o. sporządza się go w formie aktu notarialnego. Konieczne jest ustalenie w nim wartości bilansowej majątku spółki na określony dzień w miesiącu poprzedzający przedłożenie planu przekształcenia spółki wspólnikom. Warunkiem przekształcenia spółki w spółkę akcyjną jest ponadto posiadanie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2 ostatnie lata obrotowe, a jeśli spółka przekształcana istnieje krócej - sprawozdań finansowych za cały okres działalności spółki nieobjęty rocznym sprawozdaniem finansowym.

Załącznikami do planu są również:

Po sporządzeniu planu, należy złożyć do sądu rejestrowego wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta celem zbadania planu przekształcenia. W praktyce, ze względów czasowych i ekonomicznych zalecane jest wskazanie sądowi osoby konkretnego biegłego. Biegły składa następnie opinię w sądzie, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wyznaczenia.

Kolejnym etapem jest podjęcie uchwały o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Za przekształceniem wypowiedzieć się muszą wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki, większością 3/4 głosów, chociaż umowa spółki może przewidywać wymogi surowsze.

O zamiarze podjęcia uchwały wspólnicy powinni być zawiadomieni dwukrotnie. Pierwsze zawiadomienie powinno zostać wysłane na co najmniej miesiąc przed dniem podjęcia uchwały (istotna jest data nadania zawiadomienia), zaś drugie - najwcześniej po 2 tygodniach od dnia pierwszego zawiadomienia.

Zawiadomienie, oprócz określenia miejsca i terminu, w którym możliwe jest zapoznanie się przez wspólników z pełną treścią planu przekształcenia w spółkę akcyjną i opinią biegłego (termin ten powinien być nie krótszy niż 2 tygodnie przed planowanym podjęciem uchwały), powinno zawierać również istotne elementy planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta, projekt statutu oraz projekt uchwały o przekształceniu. Wysłanie zawiadomień jest zatem możliwe dopiero po sporządzeniu przez biegłego rewidenta opinii.  

Uchwała o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną sporządzana jest w formie aktu notarialnego i zawiera co najmniej następujące elementy:

Przy podjęciu uchwały o przekształceniu w spółkę akcyjną, należy również powołać członków organów spółki (zarówno zarządu, jak i rady nadzorczej).

Ostatnim etapem jest złożenie wniosku o wpisanie spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zarejestrowanie spółki w rejestrze akcjonariuszy, w związku z obowiązkową dematerializacją akcji. – już podczas podejmowania uchwały o przekształceniu w spółkę, można dokonać wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy.

Przekształcenie spółki z o.o.  w akcyjną – kwestie podatkowe

Przekształcenie spółki z o.o. w akcyjną nie powoduje wzrostu wartości rynkowej udziałów. Zmienia się jedynie ich struktura, gdyż stają się one akcjami, a proporcja zamiany udziałów na akcje może być różna. Natomiast powyższe nie stanowi podstawy do ustalania podatku w związku z przekształceniem.

Po stronie akcjonariuszy ewentualny przychód do opodatkowania powstanie w przypadku zbycia akcji spółki powstałej w wyniku przekształcenia, co wynika z postanowień art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT.

Odnośnie podatku VAT to art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z sukcesją podatkową, która ma miejsce w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, przepis powyższy również będzie mieć zastosowanie, a przekształconej spółce akcyjnej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, które przysługiwało uprzednio spółce przekształcanej.

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Ponadto, strata z lat ubiegłych poniesiona przez spółkę przekształcaną może być rozliczona przez spółkę przekształconą w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych, jednorazowo do kwoty 5 mln zł (jednak nie więcej niż 50% straty w jednym roku).

Przekształcenie spółki z o.o. w akcyjną – wady i zalety

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną skutkuje sukcesją uniwersalną – spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, w następstwie czego spółka przekształcona pozostaje podmiotem wszystkich koncesji, zezwoleń oraz ulg, przyznanych spółce przekształconej (chyba że co innego wynika z ustawy lub decyzji o udzieleniu zezwolenia/koncesji/ulgi).

Do zalet spółki akcyjnej zaliczane są szerokie możliwości pozyskiwania finansowania poprzez emisję instrumentów finansowych, a także możliwość obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych lub alternatywnym rynku NewConnect. Ponadto, z uwagi na rodzaj i charakter działalności spółki, akcjonariusze oraz zarząd co do zasady nie odpowiadają za jej zobowiązania. Szczegóły w tym zakresie zostaną jednak przedstawione w dalszej części.

Z kolei jako najczęstsze wady spółki akcyjnej, poza czasochłonnym jej założeniem oraz wysokością kapitału zakładowego (minimum 100.000 zł), wskazuje się znaczny sposób sformalizowania prowadzonej w ten sposób działalności (większość uchwał wymaga formy aktu notarialnego, zaś sprawozdania finansowe podlegają obligatoryjnemu corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta, co przekłada się również na koszty prowadzenia działalności w tej formie). Niewątpliwą wadą spółki akcyjnej, z punktu widzenia jej akcjonariuszy, jest też jej podwójne opodatkowanie. Drobni akcjonariusze, posiadający ograniczone pakiety akcji, praktycznie nie mają wpływu na prowadzenie spraw spółki, mimo że od osiągniętego przez spółkę zysku zależny jest ich dochód.

Więcej o naszej specjalizacji związanej z obsługą prawną spółek. Dowiedz się więcej »

Odpowiedzialność akcjonariuszy i zarządu w spółce akcyjnej

Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki akcyjnej chyba, że są jednocześnie członkami zarządu. W przypadku zaś członka zarządu, ordynacja podatkowa przewiduje, że niezależnie od wewnętrznego zakresu kompetencji danego członka zarządu, może on być zobowiązany do zapłaty zaległości podatkowych spółki. Członek zarządu może zwolnić się z odpowiedzialności gdy wykaże, że w odpowiednim czasie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki albo że niezłożenie wniosku nastąpiło bez jego winy.  

Co prawda przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące spółki akcyjnej nie zawierają odpowiednika art. 299 KSH, konstytuującego odpowiedzialność członka zarządu, jednak nie oznacza to, że członek zarządu odpowiedzialności tej nie ponosi. Podstawą tą może być art. 415 Kodeksu cywilnego, choć wykazanie wszystkich przesłanek odpowiedzialności bywa najczęściej mocno utrudnione. Ww. zasada odpowiedzialności ogólnej wymaga udowodnienia, że na skutek zawinionego działania danego członka zarządu doszło do  powstania szkody u innego podmiotu. Pozycja wierzyciela nie jest w przypadku takiego procesu w żaden sposób uprzywilejowania, a w praktyce najtrudniejszym zadaniem jest wykazanie, że szkoda u wierzyciela powstała właśnie na skutek zawinionego działania członka zarządu.

Dodatkową podstawą ewentualnej odpowiedzialności członków zarządu spółki akcyjnej są przepisy prawa upadłościowego, zgodnie z którymi ponoszą oni odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie, chyba że nie ponoszą winy. Chcąc zwolnić się od odpowiedzialności, to członek zarządu zmuszony jest do wykazania, że nie ponosi winy w niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.  Dowiedz się więcej »

Opodatkowanie spółki i akcjonariuszy

Spółka akcyjna, tak jak i spółka z o.o., opodatkowuje zysk podwójnie. W pierwszej kolejności, dochód spółki jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), w stawce 19%, a po wypłacie dywidendy akcjonariuszom, są oni zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (również 19%). Jedynie w przypadku, gdy akcjonariuszem spółki są osoby prawne, to są od zwolnione od zapłaty podatku, jeśli spełnione są warunki określone w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Jeśli zainteresował Cię nasz wpis i jesteś zainteresowany w zakresie pomocy w przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Wróć

Autorzy

Daria Legierska-Kowolik
adwokat

  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy oraz prawa cywilnego i zobowiązań
  • kompleksowe rozwiązania prawne z zakresu prawa pracy dla spółek handlowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego
  •  obsługa Klientów biznesowych Kancelarii z branży budowlanej
  •  sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

Czytaj też

Rejestracja znaku towarowego w Unii Europejskiej (EUIPO) – krok po kroku

24.02.2023
Nie ulega wątpliwości, że rozpoznawalny znak towarowy odpowiada za sukces danej marki, czy linii produktów oraz usług. Warto zatem zadbać, już na etapie planowania strategii marketingowej, o odpowiednie zabezpieczenie prawa do znaku towarowego i zweryfikowanie, czy aby na pewno nasz…

Pomoc prawna przy przekształcaniu spółki komandytowej w spółkę z o.o. – krok po kroku

23.09.2022
Spis treści: Spółka komandytowa, a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – różnice Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. to dobry pomysł – jakie powody za tym przemawiają? Przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – procedura Plan przekształcenia…

Estoński CIT – ryczałt od dochodów spółek

15.03.2022
Podsumowanie regulacji o tzw. estońskim CIT. Estoński CIT został uregulowany w rozdziale 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tzw. estoński CIT – czyli ryczałt od dochodów spółek – zakłada odejście od zasady,…