Do góry

Procedura rejestracji znaku towarowego (część II).

26.02.2015 | Prawo w biznesie

Kontynuując poruszaną w poprzednim artykule tematykę procedury rejestracji znaku towarowego, przedstawiam analizę dalszej części postępowania w tym przedmiocie. Tym razem skupimy się na zagadnieniach związanych z działaniami Urzędu Patentowego.

A. ANALIZA ZGŁOSZENIA

Z reguły analiza dokumentacji zgłoszeniowej trwa z reguły co najmniej rok. Decyzja odmowna Urzędu Patentowego RP spowodowana jest zarejestrowaniem zbliżonego znaku towarowego wcześniej bądź też nieprecyzyjnym bądź nieostrym wskazaniem zdolności odróżniającej (w przypadku rejestracji sformułowań są one pospolite i niemożliwe do bliższej identyfikacji –np. samo określenie „wyjątkowy”, „innowacyjny” – chyba że będzie połączone z jakimś wyróżniającym znakiem graficznym). Urząd Patentowy dokonuje oceny spełniania przez zgłaszane oznaczenie wymogów ustawowych, warunkujących możliwość uzyskania prawa ochronnego.

Analiza formalnoprawna

W tym zakresie badana jest poprawność załączników i zgodność z warunkami przewidzianymi w PWP iRozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania irozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, a więc takie elementy jak m.in. kompletność dokumentów i załączników, prawidłowość wymaganych dokumentów, zezwolenia właściwych organów na używanie określonych nazw, skrótów lub symboli, odbitki zgodne z wymaganymi parametrami oraz w odpowiedniej liczbie. Również w tym etapie dochodzi do uznania uprzedniego pierwszeństwa po dokonaniu weryfikacji dokumentu pierwszeństwa.

Analiza merytoryczna

Przeprowadzana ona jest przez ekspertów Departamentu Badań Znaków Towarowych. Ocenia się spełnienie bezwzględnych i względnych przesłanek rejestracyjnych, prawidłowość i precyzja użytych określeń zawartych w wykazie towarów, właściwa klasyfikacja. Rozpoznaje się także zastrzeżenia osób trzecich składane po ogłoszeniu o złożeniu wniosku oraz ich zasadność. Urząd może również wprowadzać samodzielne poprawki do dokumentacji, ale jedynie w stosunku do oczywistych omyłek ibłędów językowych; może również dokonać weryfikacji w zakresie wykazu towarów i ich klasyfikacji, jednakże nie może to spowodować zmiany zakresu ochrony.

W toku postępowania zgłaszający ma prawo dokonywania odpowiedzi na inne pisma czy wezwania wterminach określonych przez Urząd, wynoszącym z reguły jeden miesiąc, a w sprawa o wyższym stopniu skomplikowania – odpowiedni dłuższym (maksymalnie 3 miesiące). Dokonanie czynności po upływie terminu jest dopuszczalne wyłącznie w ciągu 2 miesięcy po jego przekroczeniu i uprzednim po zawiadomieniu Urzędu (przed upływem terminu) o przyczynach niedochowania terminu.

Przesłanki udzielenia ochrony

Najistotniejszą przesłanką jest możliwość określenia znaku w sposób graficzny oraz jego zdolność odróżniająca i brak istotnego podobieństwa do innego znaku, wcześniej zgłoszonego lub zarejestrowanego. Tzw. bezwzględne i względne przyczyny odmowy rejestracji uregulowano w art. 129 – 132 PWP. Ich cechą odróżniającą jest to, że przyczyny bezwzględne analizowane są przez Urząd Patentowy RP z urzędu, natomiast przyczyny względne – w wyniku poniesienia odpowiednich zarzutów przez osoby trzecie, po publikacji zgłoszenia lub decyzji.

B. DECYZJE WYDAWANE PO ROZPOZNANIU WNIOSKU

1. Decyzja warunkowa o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy – uzyskanie ochrony jest warunkowane uiszczeniem opłaty za 10-letni okres ochrony. Brak uiszczenia opłaty w terminie 3 miesięcy od chwili doręczenia decyzji skutkuje wydaniem decyzji o jej wygaśnięciu.

Decyzja ta zwiera:

 1. numer i datę zgłoszenia znaku towarowego,
 2. określenie kategorii znaku lub prawa ochronnego,
 3. znak towarowy mający być przedmiotem prawa ochronnego,
 4. wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych

Prawo ochronne na znak towarowy podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych.

2. Decyzja o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy – gdy znak nie spełnia warunków uzyskania ochrony.

3. Decyzję o częściowej odmowie udzielenia prawa ochronnego – gdy niespełnianie warunków dotyczy tylko części towarów; w zakresie tej części Urząd nie udziela ochrony. Po uprawomocnieniu się tej decyzji ochronę uzyskuje znak dla pozostałej części towarów lub usług.

4. Decyzja o umorzeniu postępowania o udzielenie prawa ochronnego– gdy zgłaszający nie wykona zobowiązań lub wezwań Urzędu wystosowanych do niego w toku postępowania (wyłącznie, jeśli taki rygor przewidziany został w wezwaniu). jeżeli w toku postępowania zgłaszający nie wykona postanowienia albo nie zastosuje się do wezwania, postępowanie zostanie umorzone, o ile taki rygor będzie przewidziany w postanowieniu albo wezwaniu.

Od każdej decyzji i postanowienia Urzędu Patentowego, zgłaszającemu przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Izbę Odwoławczą Urzędu Patentowego. Termin na złożenie wniosku wynosi 2 miesiące od dnia doręczenia decyzji i 1 miesiąc od dnia doręczenia postanowienia. Konieczne jest zamieszczenie uzasadnienia wniosku oraz uiszczenie opłaty wwysokości 100 zł (w przypadku decyzji) lub 50 zł (w przypadku postanowienia).

Świadectwo ochronne

Świadectwo ochronne wydawane jest przez Urząd Patentowy; zawiera ono:

 1. potwierdzenie udzielenia prawa bądź wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy, na wspólny znak towarowy lub na wspólny znak towarowy gwarancyjny,
 2. wskazanie uprawnionego i numeru prawa, o którym mowa w pkt 1,
 3. określenie znaku towarowego,
 4. określenie daty i numeru zgłoszenia,
 5. oznaczenie uprzedniego pierwszeństwa,
 6. datę wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego,
 7. wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych
 8. numer i rocznik \""Wiadomości Urzędu Patentowego\"", w którym zamieszczono ogłoszenie oudzieleniu prawa ochronnego

Dopiero po wydaniu świadectwa ochronnego uprawniony do zarejestrowanego znaku może go oznaczyć symbolem ®.

C. PROCEDURA SPRZECIWOWA

Informacja udzielenie prawa ochronnego publikowana jest w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”. Wterminie 6 miesięcy od publikacji osoby trzecie mogą zgłaszać sprzeciw od decyzji o udzieleniu prawa ochronnego – konieczne jest w tym celu udowodnienie, że znak towarowy nie spełnia ustawowych wymogów, w związku z czym nie powinien uzyskać prawa ochronnego. Podstawę mogą zatem stanowić wyłącznie okoliczności będące przesłanką do unieważnienia prawa. Po otrzymaniu sprzeciwu Urząd Patentowy zawiadamia o tym fakcie uprawnionego, wzywając go jednocześnie do ustosunkowania się do treści sprzeciwu. Wskazanie przez uprawnionego na bezzasadność sprzeciwu sprawia, że sprawa przekazywana jest do trybu postępowania spornego. Jeśli zaś uprawniony nie podniesie powyższego zarzutu, to Urząd Patentowy decyzją uchyla decyzję o udzieleniu prawa ochronnego – decyzja taka możę być kwestionowana w drodze skargi do sądu administracyjnego.

D. ZAKRES CZASOWY I TERYTORIALNY OCHRONY

Czas trwania ochrony udzielonej w związku ze znakiem towarowym trwa 10 lat od chwili zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. Za datę zgłoszenia uważa się chwile wpływu wniosku do Urzędu. Na podstawie daty zgłoszenia określa się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego. Warunkiem obowiązywania ochrony jest faktycznie używanie znaku towarowego.

Ochrona może być przedłużana na wniosek uprawnionego na kolejne okresy, trwające 10 lat, jednakże wniosek taki musi zostać złożony jeszcze przed końcem okresu ochrony, lecz nie wcześniej niż na rok przed jego upływem. Konieczne jest w tym celu także uiszczenie opłat na rzecz Urzędu Patentowego w wysokości 200 zł. Za dodatkową opłatą wniosek o przedłużenie można złożyć także w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu ochrony (łączna opłata 500 zł). Termin ten nie podlega przywróceniu. Wniosek o przedłużenie ochrony powinien zawierać:

a)oznaczenie wnioskodawcy i jego adres,

b)wskazanie numeru prawa ochronnego,

c)żądanie przedłużenia prawa ochronnego,

d)datę wniosku,

e)podpis wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Z kolei sama ochrona rozpoczyna się od chwili wydania przez Urząd Patentowy prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP, ma terytorialny charakter, co oznacza, że jest ono skuteczne wyłącznie w granicach terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wróć
Czytaj też

Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz Polska Strefa Inwestycji – czym są i jak z nich skorzystać?

13.05.2024
Polska Strefa Inwestycji, która zastąpiła dotychczas funkcjonujące Specjalne Strefy Ekonomiczne, umożliwia uzyskanie wsparcia przez przedsiębiorcę w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT/PIT). W ramach serii publikacji, które zamieszczać będziemy cyklicznie na naszym blogu, przybliżymy zarówno kwestie związane z przynależnością do…

Jak przekształcić prywatny podmiot leczniczy w spółkę z o.o.?

26.02.2024
Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku podmiotami leczniczymi są m.in. przedsiębiorcy zasadniczo we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej. To znaczy, że z tzw. prywatnymi podmiotami leczniczymi mamy do czynienia w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych…

Wykreślenie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego

08.02.2024
Obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podlegają m.in. spółki, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie czy stowarzyszenia. W momencie w którym, z różnych przyczyn pojawia się dążenie do rozwiązania podmiotu uprzednio wpisanego do KRS-u, koniecznym jest podjęcie tematu wykreślenia tego podmiotu przez…