Do góry

Procedura rejestracji znaku towarowego (część I).

19.12.2014 | Prawo w biznesie

W dzisiejszym artykule przedstawiona zostanie problematyka znaków towarowych w kontekście ich rejestracji. W części pierwszej przyjrzymy się kwestiom związanym z samym składaniem zgłoszenia o rejestrację oraz wymogom formalnym, jakie powinno ono spełnić, natomiast część druga poświęcona zostanie zagadnieniom związanym z działalnością Urzędu Patentowego RP, zwłaszcza analizie zgłoszenia oraz możliwym wydanym decyzjom.

Zagadnienia związane ze znakiem towarowym, w szczególności procedura jego zgłaszania, uregulowane zostały w:
a.ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 r. nr 119 poz. 1117 ze zm.), dalej: PWP,
b.rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. 2002 r. nr 115, poz. 998 ze zm.), 
c.rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. 2001 r. nr 90, poz. 1000 ze zm.).

A. ZGŁOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO 

Zgłaszając znak towarowy do Urzędu Patentowego RP należy złożyć:
1.podanie zawierające :
a.nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON,
b.nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
c.wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, 
d.określenie znaku towarowego,
jeżeli znak towarowy jest literą, cyfrą, napisem, rysunkiem lub kompozycją kolorystyczną, należy go w tej postaci zamieścić w podaniu, należy też zamieścić opis znaku towarowego (gdy sama grafika nie jest wystarczająca do jego zobrazowania),
jeżeli znak towarowy składa się z kilku odrębnych części przeznaczonych do łącznego używania, należy przedstawić te części obok siebie, w sposób odpowiadający ich rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze,  należy w podaniu zamieścić opis znaku, z wyjaśnieniem, co on przedstawia i, w razie potrzeby, w jaki sposób ma być używany,
jeżeli znak towarowy ma formę przestrzenną, należy go wyrazić w postaci rysunku obrazującego jego ogólny wygląd bądź kilku rysunków obok siebie (gdy jego cechy wyróżniające znajdują się na różnych płaszczyznach), należy w podaniu zamieścić opis znaku, z wyjaśnieniem, co przedstawia i w jaki sposób ma być używany,
w przypadku każdego znaku towarowego zawierającego litery, cyfry lub napisy należy w opisie znaku podać:
tłumaczenie napisów obcojęzycznych, jeżeli mają odpowiednik w języku polskim,
transliteracje na litery alfabetu łacińskiego i cyfry arabskie lub rzymskie, jeżeli użyto liter innego alfabetu niż łaciński bądź cyfr innych niż arabskie lub rzymskie,
e.wskazanie towarów, dla których znak towarowy jest przeznaczony
następuje to w formie wykazu towarów; przy jego sporządzaniu należy wskazać odpowiednie klasy towarów zgodnie z klasyfikacją,
f.oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa - jeżeli wnosi o udzielenie tego pierwszeństwa, to należy wskazać datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie,
g.wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają przez wspólnego pełnomocnika,
h.spis załączonych dokumentów.
i.podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.
2.dowód pierwszeństwa (jeżeli strona ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa), należy go przedstawić w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia znaku,
3.jeżeli znak towarowy zawiera oznaczenia, do używania których konieczne jest uzyskanie zgody niektórych organów, należy przedstawić dokument stwierdzający uprawnienie do używania tych oznaczeń w znaku towarowym,
4.ważne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika).

Wskazanie znaku powinno być jak najbardziej precyzyjne i zawierać informację o wyglądzie, kolorze. Należy także w sposób dokładny wskazać zakres ochrony, który musi uwzględniać również planowane w przyszłości do wprowadzenia do obrotu towary lub usługi, gdyż nie można rozszerzać w przyszłości zgłoszonego wykazu. Należy zatem wskazać nie tylko towary, które będą oznaczane znakiem, lecz także i potencjalne, w przyszłości użycia znaku. Lista towarów czy usług, dla których zgłoszono znak wyznacza zakres ochrony znaku. 

Pełnomocnik
Zgodnie z art. 236 ust. 1 Prawa własności przemysłowej (dalej:PWP), strona w postępowaniu przez Urzędem Patentowym może występować samodzielnie bądź ustanowić pełnomocnika, którym może być wyłącznie  rzecznik patentowy. Jeśli strona jest osobą fizyczną, to ponadto pełnomocnikiem może być także współuprawniony, rodzice, małżonek, rodzeństwo, zstępni oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Jeśli z kolei stroną jest osoba niemająca miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, to może ona działać wyłącznie za pośrednictwem rzecznika patentowego, co z kolei wyłącza jej prawo do samodzielnego udziału w postępowaniu. Wskazać należy, że art. 236 PWP ma zastosowanie wyłącznie do postępowania zgłoszeniowego i rejestrowego, a nie dotyczy już postępowania spornego, gdzie pełnomocnikiem może być także adwokat i radca prawny (Wyrok NSA z 15 maja 2007 r., II GSK 361/2006).

B. PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA

Urząd Patentowy RP, po otrzymaniu zgłoszenia, nadaje mu numer, stwierdza datę wpływu i informuje o tym fakcie zgłaszającego. Urząd bada również, czy zgłoszenie zostało opłacone w należytej wysokości – jeśli stwierdzi uchybienia w tym względzie, to wzywa do uiszczenia opłaty w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania. 
Po wpłynięciu wniosku o rejestracje znaku towarowego, Urząd Patentowy nadaje zgłoszeniu numer, stwierdza datę wpływu oraz powiadamia o tym zgłaszającego.

C. OPŁATY

Opłata za wniosek o udzielenie prawa ochronnego na oznaczenie wynosi 550 zł, jeżeli wykaz towarów obejmuje maksymalnie trzy klasy towarowe. W przypadku większej ilości klas za każdą z nich uiszcza się dodatkowo po 120 zł. Jeżeli Urząd Patentowy RP wyda decyzję warunkową o udzieleniu prawa ochronnego, aby z niego korzystać należy w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji wnieść opłatę w wysokości 400 zł (jeżeli wykaz towarów obejmuje maksymalnie trzy klasy towarowe). W przypadku większej ilości klas za każdą z nich uiszcza się dodatkowo po 450 zł. Brak uiszczenia opłaty lub wniesienie jej w nieprawidłowej wysokości lub po terminie powoduje wydanie przez Urząd Patentowy RP decyzji o wygaśnięciu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa.

D. POPRAWKI DO ZGŁOSZENIA

Wprowadzanie poprawek do zgłoszenia jest dopuszczalne do chwili wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, z tym że wprowadzane zmiany nie mogą skutkować zmianą istoty znaku towarowego bądź też do zmiany (rozszerzenia) wykazu towarów, dla których znak jest zgłaszany. Nie ma natomiast przeszkód, aby zmiany dotyczyły kwestii kolorystycznych bądź kształt, jeśli zmiany mają charakter drobnych.

E. OGŁOSZENIE

Po upływie 3 miesięcy od chwili złożenia kompletnego wniosku Urząd Patentowy RP ogłasza o jego zgłoszeniu, dzięki czemu osoby trzecie mogą zapoznać się z treścią wniosku i zgłosić swoje zastrzeżenia bądź uwagi. 
 
Zobacz też: Procedura rejestracji znaku towarowego (część II). 

Wróć
Czytaj też

Fundacja rodzinna – podstawowe informacje.

11.07.2024
W 2022 roku, 830 tysięcy firm rodzinnych odpowiadało za około 18% PKB w Polsce, a ich potencjał ciągle rośnie. Jednocześnie coraz więcej z nich planuje przeprowadzić sukcesję w przeciągu kilku najbliższych lat. Zauważając skalę i wzrostową tendencję tego zjawiska, ustawodawca…

Specjalna Strefa Ekonomiczna (Polska Strefa Inwestycji) – korzyści podatkowe.

18.06.2024
Kontynuując tematykę zapoczątkowaną w jednym z naszym poprzednich wpisów na blogu, a dotyczącym prowadzenia działalności w obrębie dawnych Specjalnych Stref Ekonomicznych (obecnie: Polskiej Strefy Inwestycji), dziś skupimy się na aspektach związanych z korzyściami podatkowymi, jakie uzyskać mogą przedsiębiorcy posiadający bądź ubiegający…

Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz Polska Strefa Inwestycji – czym są i jak z nich skorzystać?

13.05.2024
Polska Strefa Inwestycji, która zastąpiła dotychczas funkcjonujące Specjalne Strefy Ekonomiczne, umożliwia uzyskanie wsparcia przez przedsiębiorcę w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT/PIT). W ramach serii publikacji, które zamieszczać będziemy cyklicznie na naszym blogu, przybliżymy zarówno kwestie związane z przynależnością do…