Do góry

Obsługa prawna firm – na czym polega, co obejmuje, jaki jest koszt?

05.10.2022 | Prawo w biznesie

Obsługa prawna firm - na czym polega, co obejmuje, jaki jest koszt?

Działalność gospodarcza musi być prowadzona w zgodzie z zasadami współżycia społecznego i obowiązującymi przepisami prawa. Zwłaszcza w Polsce uczestniczenie w obrocie rynkowym nie jest pod tym względem proste, bowiem krajowe ustawodawstwo słynie z nadprodukcji prawa, którego każdego roku tworzy się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy stron. Przedsiębiorca chcąc być z tymi zmianami na bieżąco musiałby poświęcić na ich poznanie kilka godzin dziennie. A przecież nie to jest jego rolą, a dbałość o dobro firmy i ponoszenie codziennego ryzyka prowadzenia biznesu. Dlatego, by uniknąć negatywnych konsekwencji nieznajomości prawa i niedostosowania swojej działalności do ciągłych jego zmian, przedsiębiorcy korzystają z pomocy prawników i oferowanej przez nich stałej obsługi prawnej firm. Pytają o to nasi Klienci, a Ci którzy do nas trafili, już wcześniej samodzielnie próbowali rozeznać ten temat. Postanowiłem mu się skrupulatnie przyjrzeć - na czym dokładnie zatem polega kompleksowa obsługa prawna firm?


Spis treści:

 1. Na czym polega obsługa prawna?
 2. Zakres stałej obsługi prawnej
 3. Obsługa prawna firm - sposób rozliczania się
 4. Obsługa prawna – koszt
 5. Formalności związane z kompleksową obsługą prawną firm
 6. Jak rozpocząć współpracę?

Na czym polega obsługa prawna?

Pod pojęciem obsługi prawnej nie kryje się nic innego jak świadczenie usług prawnych. Dlatego obsługa prawna dla firm to po prostu świadczenie tych usług dla organizacji, jaką jest przedsiębiorstwo. Oczywistym jest, że inne potrzeby ochrony wyraża na co dzień osoba fizyczna, funkcjonująca na rynku, jako konsument, a inne firma, która dla tego konsumenta wytwarza produkty, importuje towary, świadczy usługi. Właściciel firmy każdego dnia staje przed inną kategorią wyzwań. To np. comiesięczne obowiązki rozliczeń z urzędem skarbowym, dbałość o zabezpieczenie ciągłości produkcji, sprawy pracownicze, wypełnianie wymogów licencyjnych, kompleksowe przekształcenie przedsiębiorstwa lub prowadzonej spółki, realizacja obowiązków celnych – ogólnie, stały nadzór nad zgodną z prawem działalnością całego przedsiębiorstwa.

Oferowana przez kancelarie prawne obsługa firm może być zadaniowa lub stała. W pierwszym przypadku adwokaci, radcowie prawni, świadczą usługi prawne na rzecz przedsiębiorcy jednorazowo, na jego zlecenie, gdy sytuacja zmusza go do szukania takiej pomocy. Tak naprawdę jednak z uwagi na wiele różnorodnych aspektów towarzyszących prowadzeniu działalności gospodarczej, przedsiębiorcy często nawiązują z kancelarią umowę o stałą obsługę prawną firmy. Taka kompleksowa obsługa prawna firmy daje jej większe poczucie bezpieczeństwa, bo nie tylko jest ona wtedy pod stałą opieką specjalistów z wielu gałęzi prawa, ale i ma zapewniony łatwiejszy dostęp do ich pomocy za każdym razem gdy wystąpi taka potrzeba. To ważne jednocześnie aby obsługa prawna była świadczona w sposób kompleksowy – przez specjalistów z różnych dziedzin, ale także aby pomoc prawna dostarczona została na czas czyli po prostu szybko.

Zakres stałej obsługi prawnej

Zaletą nawiązania stałej współpracy z prawnikiem jest jego bieżąca znajomość aktualnej sytuacji firmy klienta, działających w niej struktur, funkcjonujących procesów. Świadczona przez kancelarię prawną obsługa firmy w ramach stałej relacji pozwala prawnikom zajmującym się na co dzień sprawami klienta dobrze poznać jego branżę, jej specyfikę, stosowane praktyki, a nawet kontrahentów. Umożliwia to szybką reakcję w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej i znalezienie w porę właściwego rozwiązania i wyjścia z niej obronną ręką. Stała obsługa prawna firmy umożliwia przede wszystkim identyfikację źródeł zagrożeń i zapobieganie im. Powtarzalność tych sytuacji, okoliczności, pozwala prawnikowi opracować strategię, która wyeliminuje, lub maksymalnie ograniczy ryzyko ich występowania w przyszłości.

Zapewnienie bezpieczeństwa firmy wymaga zgodności prowadzonej przez nią działalności z normami obowiązującymi w środowisku, w którym funkcjonuje. Inny będzie więc katalog obowiązków przedsiębiorstwa prowadzonego np. w formie spółki cywilnej, a inny spółki prawa handlowego. Inny będzie zakres kompleksowej obsługi prawnej firmy zatrudniającej trzystu pracowników, a inny przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność. Różnić się może obsługa prawna małych firm od obsługi dużych przedsiębiorstw, bo różne są skale prowadzonych przez nie działalności i związanych z tym wymogów prawnych i formalności. Zakres stałej obsługi pranej firmy może obejmować:

- audyt, wsparcie prawne i bieżącą obsługę prowadzonej działalności, konsultacje i porady prawne, sporządzanie pism procesowych, projektów umów, uczestnictwo w negocjacjach biznesowych, doradztwo biznesowo-prawne;

- sprawy z zakresu postępowań upadłościowych i postępowań restrukturyzacyjnych;

- pomoc prawną i reprezentację w toku kontroli podatkowej i celno-skarbowej;

- usługi compliance i due diligence;

- sądowe sprawy gospodarcze, w tym również związane z KRS;

- sprawy z zakresu prawa pracy;

- sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych;

- pomoc prawną i doradztwo w obszarze zamówień publicznych;

- kontrakty budowlane i infrastrukturalne;

- obsługę prawną procesu tworzenia, podziału i łączenia spółek, i innych spraw z zakresu prawa spółek,

- transakcje nabywania i zbywania przedsiębiorstw, przekształcenia, fuzje (M&A – mergers and aqusitions);

- sprawy dotyczące ochrony danych osobowych i realizacji obowiązków wynikających z RODO;

- sprawy dotyczące nieruchomości i inwestycji budowlanych, w tym w zakresie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy;

- doradztwo prawne w zakresie wsparcia startupów;

- wsparcie prawne działów HR/księgowych i kadrowych firmy;

- sprawy z zakresu prawa farmaceutycznego i żywnościowego;

- prawo kosmetyczne.

We wszystkich rodzajach spraw kancelaria adwokacka Achtelik Siwka i Wspólnicy oferuje także reprezentację klientów na każdym etapie postępowań toczonych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także przed organami administracji, w tym przed organami skarbowymi wszystkich instancji.

Obsługa prawna firm - sposób rozliczania się

Przy obsłudze prawnej firm cennik jest elastyczny. Metoda rozliczania się klienta z kancelarią prawną za obsługę firmy ustalana jest indywidualnie. W braku umowy o stałą obsługę prawną, firma może rozliczać się za każdą czynność, poradę, sporządzoną umowę, reprezentację w sądzie. W zależności od woli stron, można rozliczać się wg stawki godzinowej pracy prawnika albo wg tzw. success fee, czyli ustaloną z góry, umówioną kwotą za dokonane czynności. Stawki godzinowe mogą zostać ograniczone limitem kwotowym, tak by koszt pomocy prawnej nie przekroczył założonego przez klienta w danym miesiącu budżetu.

W trudnych procesach, zwłaszcza w sprawach gospodarczych i majątkowych, obok stawki godzinowej albo ustalonej podstawy wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, praktykuje się także umówienie się stron na dodatkowe, procentowe wynagrodzenie od wartości wygranego sporu.

Kolejnym sposobem jest rozliczanie się za konkretną sprawę, za przeprowadzenie jej od początku do końca. Tu mogą wchodzić w grę wpłaty zaliczkowe i częściowe wynagrodzenia okresowe, jeśli np. obsługa prawna danej sprawy pochłonie kilka lub kilkanaście miesięcy pracy.

Inną formą rozliczeń z kancelarią jest ryczałt tj. po prostu abonament z tytułu stałej obsługi prawnej firmy, w ramach którego klient ryczałtowo płaci za określoną z góry liczbę godzin usług prawnych w miesiącu. W tak uzgodnionej stawce, Klient ma wliczony zakres czynności prawnych a przy tym uzyskuje przewidywalność miesięcznych wydatków.

Z doświadczenia mogę powiedzieć więc, że Przedsiębiorcy najchętniej korzystają z tej ostatniej formy rozliczeń. Po pierwsze, daje to im większe poczucie bezpieczeństwa dzięki stałej obsłudze prawnej firmy i bieżącemu monitorowaniu w jej ramach sytuacji przedsiębiorstwa. Kompleksowa obsługa prawna firmy i stały nadzór nad jej działalnością pozwala też na szybszą reakcję na zaistniały w trakcie prowadzenia działalności problem. Po trzecie, dla wielu firm rozliczanie abonamentowe jest po prostu tańsze w ramach ustalonych godzin w pakiecie, niż wyszukiwanie kancelarii prawnej i rozliczanie się z nią za skorzystanie z jej usług ad hoc. Koszt obsługi może być również dla firmy korzystniejszy z uwagi na uzgodnienie dłuższego terminu trwania umowy , długoletnią współpracę.

Obsługa prawna – koszt

W ramach oferowanej przez naszą kancelarię obsługi prawnej firm cennik rozliczeniowy w swojej ostatecznej formie ustalany jest indywidualnie na spotkaniu z klientem. Nie może być inaczej, skoro oczywistym jest, że innego nakładu pracy i zaangażowania zasobów kadrowych kancelarii wymagać będzie sporządzenie zwykłej umowy pożyczki, a zupełnie innego przygotowanie wielomilionowego kontraktu, w którego ramach dokonana ma zostać sprzedaż części przedsiębiorstwa lub przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Nie odpowiem więc jak wygląda cennik obsługi prawnej firm, bowiem będąc fair w stosunku do każdego z naszych Klientów po prostu wymaga to indywidualnego uzgodnienia i przeglądu jego potrzeb.

Formalności związane z kompleksową obsługą prawną firm

Decydując się na objęcie swojego przedsiębiorstwa ochroną w ramach stałej obsługi prawnej firm, po dokonaniu wyboru zakresu usług i metody rozliczania, pozostaje już tylko podpisać umowę. Wskazane w niej zostaną m.in.: zakres świadczonej obsługi, termin regulowania opłat i inne, pozostałe wzajemne zobowiązania stron.

Dla prowadzenia niektórych spraw i występowania w imieniu klienta, niezbędne będzie udzielenie adwokatowi lub radcy prawnemu stosowanego pełnomocnictwa. Są to już kwestie które wymagają osobnego podejścia i uzgodnienia z Klientem.

Jak rozpocząć współpracę?

Jeśli chcieliby Państwo powierzyć nam obsługę prawną Waszej firmy, zapraszamy do kontaktu:

• telefonicznie, pod nr 32 749 80 50 (fax 32 749 41 14)

• mailowo: kontakt@asiw.pl

• online, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://asiw.pl/kontakt/ lub

• w siedzibie Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp. p. – Katowice, ul. Wojewódzka 27, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.

Wróć

Autorzy

Maciej Siwka
adwokat
doradca restrukturyzacyjny

 • bieżąca obsługa Klientów biznesowych Kancelarii
 • reprezentacja w toku kontroli podatkowych i celno-skarbowych
 • doradztwo w zakresie procesów upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • optymalizacja prawna i podatkowa przedsiębiorstw
 • szkolenia i audyty z zakresu ochrony danych osobowych

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

Czytaj też

Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz Polska Strefa Inwestycji – czym są i jak z nich skorzystać?

13.05.2024
Polska Strefa Inwestycji, która zastąpiła dotychczas funkcjonujące Specjalne Strefy Ekonomiczne, umożliwia uzyskanie wsparcia przez przedsiębiorcę w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT/PIT). W ramach serii publikacji, które zamieszczać będziemy cyklicznie na naszym blogu, przybliżymy zarówno kwestie związane z przynależnością do…

Jak przekształcić prywatny podmiot leczniczy w spółkę z o.o.?

26.02.2024
Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku podmiotami leczniczymi są m.in. przedsiębiorcy zasadniczo we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej. To znaczy, że z tzw. prywatnymi podmiotami leczniczymi mamy do czynienia w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych…

Wykreślenie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego

08.02.2024
Obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podlegają m.in. spółki, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie czy stowarzyszenia. W momencie w którym, z różnych przyczyn pojawia się dążenie do rozwiązania podmiotu uprzednio wpisanego do KRS-u, koniecznym jest podjęcie tematu wykreślenia tego podmiotu przez…