Do góry

Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych

26.01.2021 | Prawo w biznesie

CIT w spółkach komandytowych
Ważne zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych, czy warto się przekształcić?

Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych czyli CIT w spółkach komandytowych.

Przychód wszystkich spółek komandytowych, począwszy od stycznia 2021 roku, poddany zostały nowym zasadom opodatkowania, na skutek objęcia przychodów tych spółek podatkiem CIT, analogicznie jak ma to miejsce w stosunku do spółek kapitałowych.

Obecnie więc, dochód osiągnięty przez spółkę komandytową w danym roku podatkowym, w pierwszej kolejności opodatkowany będzie podatkiem CIT w wysokości 19%.

Mały podatnik CIT i stawka 9%

Istnieje możliwość, aby stawka podatku była obniżona do 9%, przy czym będzie to mogło nastąpić wyłącznie w stosunku do małych podatników, a więc spółek, których przychody ze sprzedaży brutto (czyli z uwzględnieniem kwoty należnego podatku VAT za rok 2020), nie przekroczyły kwoty 2 000 000 EUR według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 1 października 2020 roku,

Należy pamiętać przy tym o tym, że obniżona 9% stawka CIT będzie miała zastosowanie tylko do tych przychodów spółki komandytowej, które nie są przychodami z zysków kapitałowych. Jeśli więc spółka osiąga przychód także i z innych źródeł, niż sprzedaż towarów/usług (np. dywidendy, nadwyżki bilansowe, przychody z umorzenia akcji, przychody z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego itd.), to te przychody opodatkowane będą podatkiem CIT przy zastosowaniu stawki 19%. Jednocześnie, przychody z tych źródeł nie są wliczane do ww. limitu rocznego 2 000 000 EUR;

W stosunku do przychodów osiąganych w roku 2021, podatnik zobowiązany jest na bieżąco badać, czy osiągana przez niego kwota przychodu nie przekracza ww. limitu 2 000 000 EUR (przeliczenie tym razem według kursu na dzień 4 stycznia 2021 roku). W przeciwnym wypadku, w stosunku do przychodów osiągniętych w roku 2021 podatek będzie wynosić 19%.

Podatek CIT w spółce komandytowej i opodatkowanie zysku osiągniętego przez wspólników spółki.

Podatek komplementariusza w spółce komandytowej.

Zysk osiągnięty i przeznaczony do wypłaty komplementariuszowi (wspólnikowi odpowiadającemu za zobowiązania spółki całym majątkiem) będzie opodatkowany podatkiem w stawce 19% (podobnie jak ma to miejsce w przypadku dywidendy w przypadku spółek kapitałowych). Przy czym od tak obliczonej kwoty podatku wspólnik będzie uprawniony do odjęcia kwoty podatku CIT, zapłaconej przez spółkę od tej części przychodu, która przypada na jego [wspólnika] udział w zysku.

W efekcie więc, zysk przeznaczony do wypłaty komandytariuszowi opodatkowany będzie jednokrotnie, bowiem wspólnik odejmie kwotę podatku zapłaconą uprzednio przez spółkę od kwoty podatku, którą sam zobowiązany byłby zapłacić.

Podatek komandytariusza w spółce komandytowej.

W stosunku do komandytariusza (wspólnika nie odpowiadającego za zobowiązania spółki), powyższa zasada już nie znajdzie zastosowania. Tak więc to komandytariusz będzie tym wspólnikiem, którego obciążać będzie tzw. „podwójne opodatkowanie”.

W stosunku do komandytariuszy wprowadzony został natomiast limit przychodów, nie podlegających opodatkowaniu. Zwolnione od podatku dochodowego jest 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym. Powyższy limit przyznawany jest odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

Żeby skorzystać z takiego zwolnienia, komandytariusz nie może:

 1. posiadać bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
 2. być członkiem zarządu:
  • spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
  • spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
 3. jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Ogólnie rzecz ujmując, powiązania czy to kapitałowe, czy to osobowe, z komplementariuszem spółki komandytowej [jeśli komplementariuszem tym jest podmiot posiadający osobowość prawną] powodują, że komandytariusz nie będzie uprawniony do skorzystania z powyższego kwotowego zwolnienia zysków z podatku.

Kwalifikacja zysków osiąganych przez wspólnika spółki komandytowej.

Obecnie wypłacane wspólnikom zyski traktowane będą jako zyski z udziału w osobach prawnych, a nie zyski z działalności gospodarczej – jak to miało miejsce na gruncie dotychczasowych przepisów. W efekcie, wspólnik, który jednocześnie prowadził własną działalność gospodarczą, nie będzie uprawniony do łącznego rozliczania przychodów i kosztów z prowadzonej działalności gospodarczej z przychodami i kosztami spółki komandytowej. Będzie więc on zobowiązany do zapłaty podatków z dwóch różnych tytułów.

Zaliczki na poczet zysku w spółce komandytowej.

Wspólnikom spółki komandytowej nadal będą mogły być wypłacane, w trakcie roku obrotowego, zaliczki na poczet przewidywanego zysku. W takim przypadku jednak, każdorazowo konieczne będzie pobranie przez spółkę zaliczki na podatek dochodowy wspólnika w stawce 19% - również w stosunku do komplementariusza. Wynika to z faktu, że możliwość odliczenia przez komplementariusza kwoty podatku uiszczonej przez spółkę od kwoty podatku dochodowego, do zapłaty którego zobowiązany jest komplementariusz, jest możliwe dopiero gdy spółka komandytowa rozliczy podatek za rok ubiegły.

Zyski osiągnięte przed rokiem 2021

Zgodnie z przepisami przejściowymi, w przypadku dokonania wypłaty na rzecz wspólników zysków, które wypracowane zostały przed rokiem 2021, ich opodatkowanie nastąpi na dotychczasowych zasadach. Chodzi przy tym o zysk osiągnięty przez spółkę w latach ubiegłych, a zatem faktyczna data wypłaty tego zysku będzie pozostawała bez znaczenia, gdyż tak czy inaczej opodatkowanie odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Cieszymy się, że przeczytaliście Państwo nasz wpis. Staramy się robić wszystko, abyście Państwo do nas możliwie często wracali. Zachęcamy jednocześnie, do zapoznania się ze specjalizacjami Kancelarii, w zakresie przekształceń spółek, w tym spółek komandytowych w inne i bardziej przejrzyste formy prowadzenia działalności gospodarczej.  


Wróć

Autorzy

Daria Legierska-Kowolik
adwokat

 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy oraz prawa cywilnego i zobowiązań
 • kompleksowe rozwiązania prawne z zakresu prawa pracy dla spółek handlowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego
 •  obsługa Klientów biznesowych Kancelarii z branży budowlanej
 •  sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

Czytaj też

Nowe subwencje dla mikro, małych i średnich firm – tarcza finansowa PFR 2.0

20.01.2021
Ubiegły rok był dla zespołu naszej kancelarii prawnej oraz naszych klientów niezwykle intensywny i wiązał się z ogromny zaangażowaniem m.in. w procedury dotyczące uzyskiwania wsparcia finansowego dla firm dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa. Udało nam się w wielu przypadkach przeforsować interpretacje…

Rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacji

10.11.2020
Kancelaria Achtelik Siwka i Wspólnicy o zasadach rozwiązania spółki jawnej bez likwidacji. Jak rozwiązać spółkę jawną bez likwidacji. Kodeks spółek handlowych co do zasady przewiduje, że wraz z rozwiązaniem spółki jawnej niezbędne będzie przeprowadzenie jej likwidacji mającej na celu podział…

Zarząd sukcesyjny – analiza przepisów

08.09.2020
Analiza przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy. Wielokrotnie wraz ze śmiercią przedsiębiorcy pojawia się problem związany z praktycznym funkcjonowaniem jego firmy, wykonywaniem umów i kontraktów,…