Do góry

Jak rozpocząć działalność gospodarczą związaną ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów?

11.10.2021 | Prawo w biznesie

Zbieranie i przetwarzanie odpadów
Działalność związana z gromadzeniem i przetwarzaniem odpadów.

Jak rozpocząć działalność gospodarczą związaną ze zbieraniem i przetwarzaniem  odpadów

Jeżeli przedsiębiorca planuje rozpocząć lub rozszerzyć działalność gospodarczą poprzez zbieranie i przetwarzanie odpadów, musi pamiętać, że działalność taka wymaga uzyskania zezwolenia. Decyzję w przedmiocie jego udzielenia wydaje organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów oraz rodzaju planowanego przedsięwzięcia, tzn. marszałek województwa, starosta albo regionalny dyrektor ochrony środowiska. Można złożyć jeden wniosek o uzyskanie zarówno zezwolenia na zbieranie jak i przetwarzanie odpadów.

Odpadem jest każda substancja lub przedmiot, której posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do której pozbycia się jest zobowiązany. Przetwarzanie odpadów to procesy ich odzysku lub unieszkodliwiania. Przez zbieranie odpadów natomiast rozumie się gromadzenie przed ich przetransportowaniem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów.

Jak uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia, trzeba najpierw uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. DoŚU), dla której wydania właściwy jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Niezbędne dokumenty, które trzeba załączyć do wniosku o uzyskanie DoŚU to przede wszystkim:

Karta informacyjna przedsięwzięcia a raport o odziaływaniu na środowisko

To, który z dokumentów należy załączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU) - kartę informacyjną czy raport, zależy od tego, czy przedsięwzięcie polegające na zbieraniu/przetwarzaniu odpadów jest przedsięwzięciem zawsze oddziałującym na środowisko, czy też mogącym tylko potencjalnie na nie oddziaływać. Dla przedsięwzięcia mogącego zawsze oddziaływać na środowisko właściwe jest sporządzenie raportu, natomiast dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko wystarczy karta informacyjna.

Kwestię, którym rodzajem przedsięwzięcia jest planowane przetwarzanie odpadów rozstrzyga Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kiedy niezbędne jest sporządzenie raportu?

Tytułem przykładu - jeżeli w przetwarzaniu odpadów zastosowanie mają mieć  m.in. strzępiarki złomu, instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych lub instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, to wówczas niezbędne będzie sporządzenie raportu, gdyż są to przedsięwzięcia, które według Rozporządzenia zawsze oddziałują na środowisko.

Kiedy niezbędna jest karta informacyjna?

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, które wskazane są w  Ustawie  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Karty nie musi sporządzać specjalista, jednak jej opracowanie przez podmiot profesjonalny, zwiększa prawdopodobieństwo, że organ administracji nie będzie składał co do niej żadnych zastrzeżeń i postępowanie zostanie przeprowadzone szybciej. Natomiast autorem raportu zawsze musi być osoba z odpowiednim wykształceniem, szczegółowo określonym we wspomnianej Ustawie a jego sporządzenie wiąże się z wyższymi kosztami niż w przypadku karty informacyjnej.

Postępowanie w przedmiocie wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU) można wystąpić z właściwym wnioskiem o zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Niezbędne dokumenty to:

W przypadku planowania termicznego przetwarzania odpadów, trzeba mieć na uwadze, iż istnieje obowiązek zatrudnienia na stanowisku kierownika spalarni odpadów wyłącznie osoby posiadającej świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Wówczas do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające powyższe kwalifikacje kierownika spalarni. 

Planowanie prowadzenia zbierania i przetwarzania odpadów

Przed przystąpieniem do uzyskania zezwolenia, konieczne jest zapoznanie się w pierwszej kolejności z uchwałą dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właściwą dla wybranej lokalizacji i sprawdzenie, czy dopuszczalne jest w niej prowadzenie działalności związanej z odpadami. Podczas postępowania ujawnią się wszelkie uciążliwości środowiskowe związane z prowadzeniem przetwarzania, czy odbioru odpadów, które mogą spowolnić całą procedurę lub nawet uniemożliwić prowadzenie planowanej działalności w konkretnym miejscu.

Odmowa wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Z odmową wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów można bowiem spotkać się w przypadku, gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska, jest niezgodny z planami gospodarki odpadami lub jest niezgodny z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego.

Podczas całej procedury uzyskiwania zezwolenia, trzeba liczyć się z tym, że oprócz szeregu wymaganych decyzji, oświadczeń  i dokumentów, trzeba złożyć także zabezpieczenie roszczeń. Może być to depozyt, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa. Proponowany rodzaj wskazuje się we wniosku. Stawki zabezpieczenia roszczeń określone są Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń i wahają się od 1 do 1500 zł za 1 Mg odpadów.

Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. W przypadku działania niezgodnie z zezwoleniem, organ może  cofnąć zezwolenie, co stanowi dość dolegliwą sankcję dla przedsiębiorcy, gdyż o kolejne zezwolenie będzie mógł skutecznie starać się dopiero po upływie 10 lat. Prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów bez zezwolenia, wiąże się z  możliwością nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 5000 do 1 000 000 zł.


Wróć

Autorzy

Marta Ostrowska-Wcisło
radca prawny

  • kompleksowa obsługa prawna jednostek sektora finansów publicznych
  • prawo pracy i prawo cywilne
  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych
  • prawo autorskie

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

 

Czytaj też

Ochrona beneficjentów a naruszenie umowy przez instytucję wdrażającą

28.06.2021
We wpisie radcy prawnego Jacka Mąki poruszamy kwestię zwrotu środków unijnych i sposobów zabezpieczenia interesów beneficjenta. Zwrot środków unijnych - uwagi ogólne. Założenie, rozwój, czy też zmiana profilu prowadzonej działalności wiąże się nierozłącznie z koniecznością uzyskania niezbędnego finansowania. Jednym z jego…

Portal Rejestrów Sądowych – rejestracja spółki i zmiana danych tylko przez Internet

02.07.2021
O zasadach rejestracji spółki oraz o zmianie danych spółki za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych Portal Rejestrów Sądowych - jak złożyć wniosek do KRS po 1 lipca 2021 roku? Osoby, które w dniu 1 lipca 2021 roku podjęły próbę złożenia, na…

Jak się bronić przed nieuczciwymi praktykami dłużników w upadłości?

11.08.2021
O nieuczciwych praktykach przedsiębiorców. Upadłość konsumencka już następnego dnia po zamknięciu działalności. Obecnie obowiązujące przepisy Ustawy prawo upadłościowe dają niewypłacalnym przedsiębiorcom, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, szeroki wachlarz możliwości ogłoszenia upadłości. Przedsiębiorca taki może bowiem, w pierwszej kolejności, ogłosić upadłość z…