Do góry

Nowość w funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego – NEWSLETTER KRS

12.05.2022 | Prawo w biznesie

elektroniczny newsletter KRS
Newsletter KRS - Elektroniczny system powiadamiania przedsiębiorców.

Już 19 maja 2022 roku ma ruszyć nowa usługa Krajowego Rejestru Sądowego – Newsletter KRS,
w związku z przyjętym przez Rząd projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców i przeciwdziałać tzw. kradzieży spółek.

Spis treści:

  1. Nowelizacja Ustawy o KRS 2022 – jakie nastąpią zmiany?
  2. Czym jest elektroniczny newsletter KRS?
  3. W jakim celu powstał newsletter KRS?
  4. Funkcje usługi newslettera Krajowego Rejestru Sądowego.
  5. Zalety i wady elektronicznego powiadamiania przez KRS.
  6. Podsumowanie.

Nowelizacja Ustawy o KRS 2022 – jakie nastąpią zmiany?

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym został przyjęty przez Rząd 22 marca 2022 r. Przyjęta nowelizacja polega na dodaniu do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym art. 10a, który stanowi podstawę prawną do wprowadzania usługi automatycznego przekazywania, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacji o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uprawnionymi do uzyskiwania informacji będą zarówno podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, jak i również do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Czym jest elektroniczny newsletter KRS?

Elektroniczny newsletter KRS jest usługą, która polegać będzie na automatycznym przesyłaniu,
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe, podmiotom zainteresowanym, informacji o zdarzeniach takich jak: zarejestrowanie sprawy dotyczącej danego określonego podmiotu oraz dokonanie wpisu w odpowiednim Rejestrze.

Możliwość otrzymywania informacji w ramach newslettera KRS uwarunkowana będzie posiadaniem konta w systemie teleinformatycznym – Portal Rejestrów Sądowych. Zainteresowana osoba będzie wówczas uprawniona do wskazania, za pośrednictwem systemu, numeru KRS podmiotu, którego mają dotyczyć przesyłane powiadomienia. W praktyce, polegać to będzie na tym, że po zalogowaniu się na konto Portalu Rejestrów Sądowych, widnieć będzie dodatkowa zakładka, która umożliwi między innymi wpisanie numerów KRS podmiotów, których mają dotyczyć informacje.

Co istotne, czasokres przekazywania informacji o wybranych podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, jest ograniczony do roku od momentu skorzystania z tej opcji, bądź do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji. Ustawodawca jednak przewidział możliwość każdorazowego przedłużenia tego okresu, na okres nie dłuższy niż rok.

Zastrzec również warto, że ograniczona będzie liczba podmiotów, w związku z którymi będzie można ubiegać się o otrzymywanie informacji. Osoba zainteresowana będzie bowiem mogła otrzymywać informacje o nie więcej niż 50 podmiotach. Ograniczenie to wynika z przyczyn technicznych, gdyż w przeciwnym razie, system teleinformatyczny mógłby ulec przeciążeniu.

Należy pamiętać, że przekazywane będą dane o zdarzeniach, które nastąpią, od chwili wskazania przez osobę zainteresowaną numeru KRS podmiotu, którego mają dotyczyć informacje.

W jakim celu powstał newsletter KRS?

Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, iż podstawowym założeniem usługi newslettera KRS
jest wzmocnienie funkcji informacyjnej Krajowego Rejestru Sądowego oraz akt rejestrowych,
a tym samym bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego.

Newsletter KRS ma za zadanie umożliwić zainteresowanym podmiotom ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym, informacji o wpływie do akt rejestrowych wniosków lub innych dokumentów składanych przez osoby nieuprawnione o zarejestrowanie sprawy oraz o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Impulsem do wprowadzenia wyżej przedstawionych zmian jest zatem wola przeciwdziałania procederowi tzw. kradzieży spółek, który polega na zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian na podstawie sfałszowanych dokumentów. Zmiany te najczęściej dotyczą reprezentacji spółki. Referendarze sądowi nie są często w stanie analizować pod względem ewentualnego oszustwa, każdego wniosku, który otrzymują, gdyż nie mają ku temu odpowiednich narzędzi. Ministerstwo Sprawiedliwości stoi na stanowisku, że zaproponowane rozwiązanie może ochronić przed takim oszustwem podmioty wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym, które niezwłocznie otrzymają powiadomienie o złożeniu takiego wniosku, zanim jeszcze nastąpi rozpoznanie wniosku o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rozwiązanie takie jest niewątpliwie korzystne, bowiem pozwoli na odpowiednio szybką reakcję i próbę udaremnienia oszustwa.

Funkcje usługi newslettera Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak podkreślono już wyżej, podstawową funkcją usługi newslettera Krajowego Rejestru Sądowego jest funkcja informacyjna, obejmująca przesyłanie powiadomień dotyczących: zarejestrowania sprawy (informacja zawierać będzie wskazanie numeru KRS, sygnatury sprawy oraz datę rejestracji sprawy), oraz dokonania wpisu w odpowiednim Rejestrze (informacja zawierać będzie wskazanie numeru KRS, sygnatury sprawy, daty dokonaniu wpisy oraz numer wpisu).

Osoba zainteresowana zostanie zatem powiadomiona o podstawowych informacjach o sprawie rejestrowej i wpisie. Informacje te są publiczne dostępne w aktach rejestrowych i w Krajowym Rejestrze Sądowym..

Oprócz wyżej opisanej funkcji, nowowprowadzona usługa może być również wykorzystywana do ustalania etapu procedowania sprawy, co zaoszczędzi osobie zainteresowanej czas na wykonywanie telefonów do sekretariatów sądów.

Zalety i wady elektronicznego powiadamiania przez KRS.

Niewątpliwą zaletą usługi elektronicznego newslettera KRS jest możliwość uzyskania natychmiastowej wiedzy o dokonywaniu wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego przez wybrane podmioty. Newsletter KRS zwiększy transparentność postępowania rejestrowego.

Pozostaje jednak pytanie, czy w praktyce w sposób rzeczywisty uchroni on przez tzw. kradzieżą spółek. Należy mieć bowiem na uwadze, że w celu uchronienia przed tzw. kradzieżą spółek, jest istotne nie tylko pozyskanie przez prawowity zarząd spółki informacji o zamierzonych zmianach, ale także to, jak zachowa się sąd rejestrowy, gdy zgłosi się sprzeciw wobec tego wpisu zmiany, zwłaszcza mając na uwadze, iż powiadamianie nie obejmuje informacji o treści złożonego wniosku. Poza tym, mając na uwadze możliwość zastosowania zawężającej wykładni art. 510 kodeksu postępowania cywilnego, który przewiduje, że poza wnioskodawcą w postępowaniu nieprocesowym mogą wziąć udział jedynie osoby mające w tym interes prawny, pozostaje kwestia, czy prawowici wspólnicy i członkowie organów danego podmiotu, będą mogli wziąć udział w tym postępowaniu i w sposób należyty wykazać swój interes prawny, skoro wnioskodawcą będzie inna osoba. Tymczasem, w takich sytuacjach jak kradzież spółki, należy działać szybko i efektywnie, gdyż skutki wpisu zmiany np. organów uprawnionych do reprezentacji mogą okazać się druzgocące.

Konsekwencją powyższego może okazać się to, że mimo powzięcia informacji poprzez newsletter KRS, prawowici przedstawiciele nielegalnie przejmowanej spółki, nie będą w stanie w sposób skuteczny zająć swojego stanowiska w postępowaniu o wpis nowych danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym dla skradzionej spółki.

W związku z powyższym, pozostaje w gestii ustawodawcy, aby rozszerzyć funkcje nowoutworzonego newslettera KRS o taki mechanizm, dzięki któremu, osoby, których dane są objęte wnioskiem o wykreślenie, zostaną powiadomione o treści wniosku o wpis zmiany danych, jak i również zostaną wezwane do zajęcia stanowiska.

Newsletter KRS może okazać się niezwykle dobrym mechanizmem, ale w dalszym ciągu niewystarczającym, w celu wszechstronnej ochrony przed złowrogimi działaniami osób trzecich
z zakresu kradzieży spółek.

Podsumowanie.

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przewiduje nową usługę w postaci newslettera, mającego na celu zapobieganie procederowi tzw. kradzieży spółek. Możliwe będzie uzyskiwanie powiadomień o toczących się sprawach rejestrowych, jak i również będzie możliwe ustalanie etapu rozpatrywania zgłoszonego wniosku. Pamiętać jednak trzeba, że rozwiązanie to nie zwalnia z obowiązku zapoznawania się z Krajowym Rejestrem Sądowym i aktami rejestrowymi w dotychczasowy sposób.

Jeżeli mają Państwo pytania bądź wątpliwości, ASIW Achtelik Siwka i Wspólnicy - Kancelaria adwokacka Katowice służy radą prawną oraz gwarantuje wsparcie prawne firm Katowice i klientów indywidualnych. Zapraszamy do kontaktu.

Wróć

Autorzy

Eliza Nowak
aplikant adwokacki

  • obsługa prawna firm
  • upadłości konsumenckie
  • reprezentacja i prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego

Chcesz wiedzieć więcej o naszym zespole?

Sprawdź nasz zespół tutaj…

 

Czytaj też

Jak przekształcić prywatny podmiot leczniczy w spółkę z o.o.?

26.02.2024
Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku podmiotami leczniczymi są m.in. przedsiębiorcy zasadniczo we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej. To znaczy, że z tzw. prywatnymi podmiotami leczniczymi mamy do czynienia w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych…

Wykreślenie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego

08.02.2024
Obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podlegają m.in. spółki, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie czy stowarzyszenia. W momencie w którym, z różnych przyczyn pojawia się dążenie do rozwiązania podmiotu uprzednio wpisanego do KRS-u, koniecznym jest podjęcie tematu wykreślenia tego podmiotu przez…

Przetwarzanie złota inwestycyjnego – aspekty podatkowe.

22.11.2023
Wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w branży jubilerskiej i złotniczej popularnym rodzajem czynności są transakcje związane z nabywaniem złota inwestycyjnego, a następnie jego przetwarzaniem (przerobem), np. połączeniem z innymi surowcami, przetopieniem, złomowaniem, dokonywaniem czynności prowadzących do zmiany masy, składu oraz…